Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Patvirtintos Lankymosi miške taisyklės
    (įsigalioja 2013 m. lapkričio 21 d.)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lankymosi miške taisyklių patvirtinimo
(2013 11 15 Nr. D1-849, Žin., 2013 11 20, Nr. 119-6014)

Siekiant užtikrinti, kad miškai nebūtų teršiami ir jiems nebūtų daroma žala, miškų ištekliai būtų saugomi ir racionaliai naudojami rekreacijai ir poilsiui, Aplinkos ministro įsakymu patvirtintos Lankymosi miške taisyklės.

Fiziniai asmenys turi teisę laisvai lankytis visų nuosavybės formų miškuose, išskyrus rezervatų ir specialios paskirties objektų (pasienio zona, kariniai objektai ir kt.) miškus ir miškus, kuriuose lankymąsi riboja kiti teisės aktai.

Poilsis miške
Fiziniai asmenys apsistoti poilsiui miške gali tik įrengtuose viešojo naudojimo poilsio objektuose (poilsiavietėse, atokvėpio vietose, stovyklavietėse, kempinguose, kituose rekreacinės paskirties inžineriniuose statiniuose).

Grybavimas, uogavimas
Fiziniai asmenys gali grybauti, rinkti vaisius (uogas, riešutus ir kt.), vaistažoles ir vaistinę žaliavą visuose Lietuvos Respublikos miškuose, išskyrus rezervatų miškus ir kitus miškus, kuriuose jų veikla ar lankymasis laikinai uždraustas ar apribotas savivaldos institucijų sprendimais arba tai riboja Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas ir saugomų teritorijų nuostatai ar kiti saugomų teritorijų apsaugą ir tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai.

Važiavimas miške
Įvažiuoti į mišką ir važinėti po jį motorinėmis transporto priemonėmis, kinkomuoju transportu galima tik keliais. Jodinėti galima keliais ir tam skirtais takais. Važiuoti dviračiais galima keliais ir rekreaciniais, pažintiniais ar kitais miško takais netrukdant pėstiesiems miško lankytojams ir negadinant takų dangos. Kelio savininkas (valdytojas), vadovaudamasis Kelių priežiūros tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 155 (Žin., 2004, Nr. 25-771), gali laikinai apriboti, nutraukti eismą ar uždaryti kelią dėl avarijų, stichinių nelaimių, per polaidį, esant itin karštiems orams, jeigu dėl to gali būti sugadintas kelias, kelio tiesimo ar taisymo (remonto), priežiūros darbų metu, kilus grėsmei saugiam eismui. Apribojus ar nutraukus eismą, keliuose pastatomi atitinkami kelio ženklai.

Transporto priemonių statymas miške
Statyti transporto priemones miške galima tik tam skirtose transporto priemonių stovėjimo (parkavimo) aikštelėse arba kelio pakraštyje, užtikrinus galimybę keliu pravažiuoti kitoms transporto priemonėms. Statant transporto priemonę kelio pakraštyje, vengti užvažiuoti ant samanų, kerpių, uogienojų.

Miške draudžiama:
- kurti laužus ir naudoti atvirą ugnį, išskyrus viešojo naudojimo poilsio objektuose įrengtas ir atitinkamai pažymėtas laužavietes, mėtyti neužgesintus degtukus, nuorūkas ir kitus daiktus, galinčius sukelti gaisrą;
- kirsti ar kitaip žaloti medžius, krūmus, kitus augalus, ardyti miško paklotę. Fiziniai asmenys, besilankantys miške, pasiruošti kurą laužavietėms gali tik pasirinkdami šakų ir žabų;
- gaudyti, naikinti laukinius gyvūnus, juos gabenti, rinkti kiaušinius, ardyti gyvūnų būstus (olas, dreves, lizdus, skruzdėlynus, inkilus ir kt.);
- gadinti želdinių apsaugos priemones, poilsiaviečių ir kitą rekreacinę įrangą, informacinius (įspėjamuosius) ženklus, kvartalinių linijų stulpus, geodezinius ženklus, riboženklius ar kitus įrenginius;
- paleisti miške šunį be antsnukio. Antsnukis nebūtinas, kai šuo vedamas už pavadėlio;
- triukšmauti ar kitaip trikdyti laukinius gyvūnus;
- trukdyti asmenų, besilankančių miške, poilsį;
- plauti transporto priemones;
- teršti ar šiukšlinti mišką.

Atsakomybė už Lankymosi miške taisyklių pažeidimą
už Lankymosi miške taisyklių pažeidimą numatyta administracinė atsakomybė (LR administracinių teisės pažeidimų kodekso 70 straipsnis):
- Lankymosi miške taisyklių pažeidimas užtraukia įspėjimą arba baudą piliečiams nuo penkiasdešimties iki dviejų šimtų litų ir baudą pareigūnams – nuo vieno šimto penkiasdešimties iki keturių šimtų litų.
- Transporto priemonių statymas miške arba važiavimas transporto priemonėmis miškais ten, kur tai daryti draudžiama, užtraukia baudą piliečiams nuo penkiasdešimties iki dviejų šimtų litų.

_________________

Aplinkos ministro įsakymas dėl Lankymosi miške taisyklių patvirtinimo skelbiamas Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje, adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=460157&p_tr2=2