Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Pakeista duomenų apie akcininkus pateikimo tvarka
    (įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.)

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 11, 12, 411, 78 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas
(2013 11 14 Nr. XII-594, Žin., 2013 11 23, Nr. 120-6058)

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 11, 12, 411, 78 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymu, kuris įsigalioja 2014 m. sausio 1 d., pakeista duomenų apie akcininkus pateikimo tvarka.

Kai uždarosios bendrovės akcininkas yra vienas asmuo
Kai uždarosios bendrovės akcininkas yra vienas asmuo, akcininkų sąrašo sudaryti nereikia (Akcinių bendrovių įstatymo, toliau – Įstatymas, 411 straipsnio 1 dalis). Duomenys apie bendrovės akcininką, kaip ir anksčiau, teikiami Juridinių asmenų registro tvarkytojui, tačiau kartu su duomenimis apie bendrovės akcininką turi būti nurodyta ir visų akcijų įgijimo data (Įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 4 punktas). Steigiant bendrovę visų akcijų įgijimo data laikoma bendrovės įregistravimo juridinių asmenų registre data.

Kai uždarojoje akcinėje bendrovėje yra daugiau negu vienas akcininkas
Šiuo atveju uždarojoje akcinėje bendrovėje turi būti sudaromas jos akcininkų sąrašas, tačiau minėto sąrašo teikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui nebereikia. Vietoj jo duomenys apie akcininkus turi būti pateikti naujos sistemos - Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui.

Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui pateikiami tie patys duomenys kaip ir nurodytieji uždarosios akcinės bendrovės akcininkų sąraše:
- kiekvieno akcininko duomenys (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė);
- kai akcija priklauso keliems savininkams, – kiekvieno savininko duomenys (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė) ir kuris iš savininkų yra atstovas;
- akcininkui nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius pagal klases, akcijos nominali vertė;
- akcijų įgijimo data, nurodant akcijų skaičių pagal akcijų klases;
- akcijų perleidimo data, nurodant akcijų skaičių pagal akcijų klases.

Uždarąją akcinę bendrovę įregistravus juridinių asmenų registre, duomenys apie uždarosios akcinės bendrovės akcininkus, parengti steigimo sutarties pagrindu, pateikiami Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui ne vėliau kaip per 5 dienas nuo uždarosios akcinės bendrovės įregistravimo juridinių asmenų registre. Uždarosios akcinės bendrovės akcininkams ar jų duomenims pasikeitus, duomenys apie uždarosios akcinės bendrovės akcininkus Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui pateikiami ne vėliau kaip per 5 dienas nuo dokumentų, kurių pagrindu daromi įrašai uždarosios akcinės bendrovės akcininkų – nematerialių akcijų savininkų – asmeninių vertybinių popierių sąskaitose ar materialių akcijų savininkų registravimo žurnale, gavimo (Įstatymo 411 straipsnio 8 dalis).

Už uždarosios akcinės bendrovės akcininkų sąrašo sudarymą ir duomenų apie uždarosios akcinės bendrovės akcininkus pateikimą Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui atsakingas vadovas.

Duomenys apie uždarųjų akcinių bendrovių akcininkus Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui pradedami teikti 2014 m. sausio 1 d. Uždarosios akcinės bendrovės, įsteigtos iki 2014 m. sausio 1 d., kuriose yra daugiau negu vienas akcininkas ir kurių akcininkai ar duomenys apie juos nesikeitė nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. liepos 1 d., duomenis apie savo akcininkus Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui turi pateikti iki 2014 m. liepos 10 d.

Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos duomenų naudojimas
Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje kaupiama informacija turintiems teisę ją gauti fiziniams ir juridiniams asmenims teikiama už atlyginimą, išskyrus atvejus, kai ji:
1) teikiama uždarosios akcinės bendrovės akcininkams, kai Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje tvarkomi duomenys apie juos, kartą per kalendorinius metus;
2) perduodama susijusiems registrams, valstybės informacinėms sistemoms;
3) teikiama mokesčių administravimo, teisėtvarkos institucijoms ir teismams teisės aktuose nustatytoms funkcijoms atlikti.

_________________

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 11, 12, 411, 78 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas skelbiamas Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje, adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=460085&p_tr2=2