Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Pakeista PKV pranešimo apie asmenų suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus forma ir jos užpildymo taisyklės
    (įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.)

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. V-123 „Dėl Duomenų apie asmenų suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus pateikimo taisyklių ir pranešimo formos patvirtinimo" pakeitimo
(2013 11 19 Nr. VE -184, Žin., 2013 11 26, Nr. 121-6160)

Fizinis arba juridinis asmuo, kuris gauna žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitą, kiekvieną mėnesį, ne vėliau kaip iki kito kalendorinio mėnesio 15 dienos, „Sodrai" turi pateikti informaciją apie asmenis, teikusius žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus. PKV pranešimas pildomas apie visus paslaugų teikėjus, praėjusį kalendorinį mėnesį teikusius žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas, nurodant konkrečias šių paslaugų teikimo dienas, apibendrintas kalendorinio mėnesio pajamų ir sveikatos draudimo įmokų sumas.

VSDFV direktoriaus įsakymu, kuris įsigalioja 2014 m. sausio 1 d., pakeista ir išdėstyta nauja redakcija PKV pranešimo apie asmenų suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus forma (versija 02). Minėta forma papildyta laukeliu K7, kuriame nurodomi kalendoriniai metai.

_________________

VSDFV direktoriaus įsakymas dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. V-123 „Dėl Duomenų apie asmenų suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus pateikimo taisyklių ir pranešimo formos patvirtinimo" pakeitimo skelbiamas Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje, adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=460587&p_tr2=2