Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Pakeistas 12-asis verslo apskaitos standartas „Ilgalaikis materialusis turtas"
    (įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.)

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos apskaitos instituto standartų tarybos 2003 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1 „Dėl verslo apskaitos standartų patvirtinimo" 12 punkto pakeitimo
(2013 11 25 Nr. VAS-22, Žin., 2013 11 29, Nr. 122-6223)

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymu, kuris įsigalioja 2014 m. sausio 1 d., pakeistas 12-asis verslo apskaitos standartas „Ilgalaikis materialusis turtas".

Šiame standarte pakeista iš įmonės savininkų gauto ilgalaikio materialaus turto, kuris gaunamas kaip nepiniginis įnašas, įvertinimo tvarka. Anksčiau tokio turto vertę galėjo nustatyti įmonės savininkas arba savininkų susirinkimas, o dabar Standarto 19 punktas išdėstytas taip:

„19. Jei įmonė iš savininkų gauna ilgalaikį materialųjį turtą kaip nepiniginį įnašą, tokio turto įsigijimo savikainą sudaro savininkų susirinkimo arba savininko patvirtinta turto vertė, kuri negali būti didesnė už tikrąją vertę, ir visos su jo įregistravimu ir paruošimu naudoti susijusios išlaidos įsigijimo savikaina yra turto vertė, nustatyta pagal atitinkamus teisės aktus."

Deja, Standarte nenurodyta, kas yra tie „atitinkami teisės aktai". Galima būtų žiūrėti Akcinių bendrovių įstatymo 8 straipsnio 8 dalį:
„8. Nepiniginį įnašą, kuriuo numatoma iš dalies apmokėti akcijas, turi įvertinti nepriklausomas turto vertintojas teisės aktų, reglamentuojančių turto vertinimą, nustatyta tvarka. Turto vertinimo ataskaitoje, be kitos informacijos, turi būti:
1) nurodytas asmuo, kurio turtas įvertintas (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamoji vieta; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė);
2) kiekvieno iš įvertinto turto elementų aprašymas;
3) panaudotų vertinimo metodų aprašymas;
4) nurodytas numatomų įsigyti už nepiniginį įnašą akcijų skaičius, akcijos nominali vertė ir akcijos priedas (akcijos nominalios vertės perviršis);
5) išvada, ar nustatyta nepiniginio įnašo vertė atitinka akcijų, numatomų išleisti už šį įnašą, skaičių pagal jų nominalių verčių ir akcijų priedų (akcijų nominalių verčių perviršio) sumą."

_________________

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas dėl viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos apskaitos instituto standartų tarybos 2003 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1 „Dėl verslo apskaitos standartų patvirtinimo" 12 punkto pakeitimo skelbiamas Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje, adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=460901&p_tr2=2