Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Pakeistas žemės ūkio produkcijos ir / ar paslaugų pardavimo laisvos formos apskaitos dokumento papildomas rekvizitas
    (įsigalioja 2013 m. gruodžio 1 d.)

VMI viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. VA-47 „Dėl žemės ūkio produkcijos ir / ar paslaugų pardavimo laisvos formos apskaitos dokumento papildomų rekvizitų nustatymo" pakeitimo
(2013 11 28 Nr. VA-85, Žin., 2013 11 30, Nr. 123-6274)

Pakeistas VMI viršininko 2004 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. VA-47 „Dėl žemės ūkio produkcijos ir / ar paslaugų pardavimo laisvos formos apskaitos dokumento papildomų rekvizitų nustatymo". Šio įsakymo 1.3 punkte nurodyta, kad ūkininko, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, ne PVM mokėtojams išrašomuose laisvos formos žemės ūkio produkcijos ir/ar paslaugų pardavimo apskaitos dokumentuose vietoje anksčiau buvusio pirkėjo (fizinio asmens) kodo, pirkėjo pasirinkimu turi būti nurodytas arba pirkėjo individualios veiklos vykdymo pažymos numeris, arba asmens kodas:

„1. Ūkininko, kuriam taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) tarifo schema (toliau – ūkininkas), apmokestinamiesiems asmenims, ne PVM mokėtojams, neapmokestinamiesiems Lietuvos Respublikos juridiniams ir fiziniams asmenims, neįregistruotiems Lietuvos Respublikos PVM mokėtojais, užsienio valstybių apmokestinamiesiems ar neapmokestinamiesiems juridiniams ir fiziniams asmenims, neįregistruotiems Lietuvos Respublikos PVM mokėtojais, išrašomuose laisvos formos žemės ūkio produkcijos ir/ar paslaugų pardavimo apskaitos dokumentuose, be Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 13 str. 1 d. išvardytų privalomųjų apskaitos dokumentų rekvizitų, turi būti nurodyti tokie papildomi rekvizitai:
1.1. ūkininko kodas,
1.2. kompensacinis 6 procentų PVM tarifas ir suma litais (tuo atveju, jeigu ūkininkas turi teisę gauti iš pirkėjų (klientų) kompensacinį priedą),
1.3. žemės ūkio produkciją ir / ar paslaugas perkančio juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens registro kodas, buveinė arba fizinio asmens vardas ir pavardė, nuolatinė gyvenamoji vieta, kodas asmens pasirinkimu arba asmens kodas, arba individualios veiklos vykdymo pažymos numeris."

_________________

VMI viršininko įsakymas dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. VA-47 „Dėl žemės ūkio produkcijos ir / ar paslaugų pardavimo laisvos formos apskaitos dokumento papildomų rekvizitų nustatymo" pakeitimo skelbiamas Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje, adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=460972&p_tr2=2