Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Patvirtinta Žemės ūkio produkcijos ir / ar paslaugų pirkimo iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema, ataskaitos FR0617K forma ir jos užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklės
    (įsigalioja 2013 12 06)

VMI viršininko įsakymas
Dėl Žemės ūkio produkcijos ir / ar paslaugų pirkimo iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema, ataskaitos FR0617K formos ir jos užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo
(2013 11 29 Nr. VA-87, Žin., 2013 12 05, Nr. 124-6364)

VMI viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. VA-29 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo" papildymo
(2013 11 29 Nr. VA-86, Žin., 2013 12 05, Nr. 124-6363)

VMI viršininko įsakymu patvirtinta Žemės ūkio produkcijos ir / ar paslaugų pirkimo iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema, ataskaitos FR0617K forma ir jos užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklės.

FR0617K forma keičia senąją FR0617 formą. Senoji FR0617 forma dar bus naudojama teikiant 2013 m. gruodžio mėnesio mokestinio laikotarpio duomenis ir tikslinant 2013 m. gruodžio mėnesio ir ankstesnių mokestinių laikotarpių mokesčių administratoriui pateiktas formas.

Naujoji FR0617K forma naudojama:
- teikiant 2014 m. sausio mėnesio mokestinio laikotarpio duomenis;
- tikslinant 2014 m. sausio mėnesio ir vėlesnių mokestinių laikotarpių Žemės ūkio produkcijos ir (arba) paslaugų iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, ataskaitos FR0617K formos duomenis.

Valstybinė mokesčių inspekcija paaiškina, kad FR0617K forma yra priderinta prie esamo VMI deklaracijų formų standarto, pritaikyta galimam naujos nacionalinės valiutos euro įvedimui bei ūkininkų, kuriems taikoma PVM kompensacinio PVM tarifo schema, identifikavimo kodų pakeitimui.

Pažymėtina, kad FR0617K formą privalo pateikti apmokestinamieji asmenys (neatsižvelgiant į tai, ar jie yra, ar nėra įsiregistravę kaip PVM mokėtojai), šalies teritorijoje įsigiję žemės ūkio produkcijos ir (arba) paslaugų iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, tai:
- juridiniai asmenys, vykdantys ekonominę veiklą;
- fiziniai asmenys, vykdantys ekonominę veiklą.
 
Tinkamai užpildytą kalendorinio mėnesio FR0617K formą apmokestinamieji asmenys turi pateikti iki kito kalendorinio mėnesio 25 dienos, likviduojami asmenys – iki likvidavimo dienos. Iki šios datos kalendorinio mėnesio FR0617K formą privalo pateikti ir tie asmenys, kurių PVM mokestinis laikotarpis yra ne kalendorinis mėnuo, o pusmetis ar panašiai.

_______________

VMI viršininko įsakymas dėl Žemės ūkio produkcijos ir / ar paslaugų pirkimo iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema, ataskaitos FR0617K formos ir jos užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo skelbiamas Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje, adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=461389&p_tr2=2

VMI viršininko įsakymas dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. VA-29 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo" papildymo skelbiamas Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje, adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=461388&p_tr2=2