Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Pakeistas Finansų ministro įsakymas „Dėl valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo"
    (įsigalioja 2013 m. gruodžio 13 d.)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-465 „Dėl valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo" pakeitimo
(2013 12 05 Nr. 1K-388, Žin., 2013 12 12, Nr. 127-6496)

Finansų ministro įsakymu pakeistos Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklės. Šiose taisyklėse:

Pakeisti ataskaitų rinkinių pateikimo Finansų ministerijai terminai
Nustatyta, kad viešojo sektoriaus subjektai, kurių vadovai yra valstybės biudžeto asignavimų valdytojai, ataskaitų rinkinius Finansų ministerijai teikia:
- metinį ataskaitų rinkinį – kitais metais po ataskaitinių metų nuo sausio 14 dienos iki vasario 4 dienos, išskyrus 2013 metų metinį ataskaitų rinkinį, kuris teikiamas nuo 2014 metų sausio 10 dienos iki sausio 24 dienos;
- ketvirtinį ataskaitų rinkinį – kitą mėnesį po ataskaitinio ketvirčio nuo 14 iki 23 dienos;
- mėnesinį ataskaitų rinkinį – po ataskaitinio laikotarpio iki kito mėnesio 10 dienos 15 dienos.

Iš ketvirtinio ataskaitų rinkinio išbraukta forma Nr. 5
Dabar pagal Taisyklių 3 punktą ketvirtinį ataskaitų rinkinį sudaro:
- forma Nr. 1;
- forma Nr. 2;
- forma Nr. 3;
- forma Nr. 4;
- forma Nr. 5;
- žemesniojo lygio biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas.

Taip pat pakeistos ir išdėstytos nauja redakcija forma Nr. 2 ir forma Nr. 5. Formos Nr. 2 „Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita" antraštė papildyta nauju lauku, kuriame nurodomas programos pavadinimas, kitų pakeitimų šioje formoje nėra, o formoje Nr. 5 „Metinė nepanaudotų biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į valstybės biudžetą, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų ataskaita" pakeitimų yra daugiau.

_________________

Finansų ministro įsakymas dėl finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-465 „Dėl valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo" pakeitimo skelbiamas Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje, adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=461958&p_tr2=2