Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Pakeistas LRV nutarimas „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo"
    (galioja nuo 2014-01-01)

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimo Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo" pakeitimo
(2013 12 04 Nr. 1158, Žin., 2013 12 27, Nr. 134-6827)

Pakeistas ir išdėstytas nauja redakcija Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimas Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo".

Vyriausybės nutarimas įsigalioja 2014 m. sausio 1 dieną. Iki to laiko sukauptos ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos neperskaičiuojamos.

Naujos Vyriausybės nutarimo nuostatos:

- po 2014 m. sausio 1 dienos įsigyti šaunamieji ginklai (išskyrus vienkartinio naudojimo) priskiriami prie ilgalaikio materialiojo turto, neatsižvelgiant į jų vertę (įsigijimo (pasigaminimo) savikainą);

- savivaldybėse dėl kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų nustatyto ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laiko derinimo su savivaldybės administracija poreikio sprendžia savivaldybės administracija;

- dėl ilgalaikio turto esminio pagerinimo darbų viešojo sektoriaus subjektas gali viršyti ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalius ekonominius normatyvus, nurodytus Sąraše, ir nustatyti ilgesnį ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laiką;

- minimalus programinės įrangos, jos licencijų ir techninės dokumentacijos nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvas nustatytas 5 metai (buvo – 3 metai).

_________________

LRV nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimo Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo" pakeitimo skelbiamas Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje, adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=462115&p_tr2=2