Darbas (įeina darbo kodeksas) SpausdintiAtgal
 • LR darbo kodeksas
 • Darbo sutartis, kvalifikaciniai reikalavimai, apribojimai
 • Darbo laikas
 • Poilsio laikas, atostogos
 • Darbo užmokestis
 • Garantijos ir kompensacijos
 • Kolektyviniai darbo santykiai
 • Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimas
 • Komandiruotės
 • Personalo apskaita
 • Teisinė atsakomybė


Kainoraštis


Įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojų (išskyrus valstybės tarnautojus) darbo santykius reglamentuojantys teisės aktai.

LR darbo kodeksas, darbo sutarties pavyzdinės forma, darbo sutarčių registravimo taisyklės, darbuotojo tapatybę patvirtinančio dokumento išdavimo, nešiojimo ir pateikimo kontroliuojančioms institucijoms tvarka, atskirų darbo sutarčių ypatumai, darbų, kuriuose gali būti taikoma iki dvidešimt keturių valandų per parą darbo laiko trukmė, sąrašas, darbo ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse, darbų, sąlygų, kurioms esant gali būti įvedama suminė darbo laiko apskaita, suminės darbo laiko apskaitos įvedimo įmonėse, įstaigose, organizacijose tvarka.

Darbuotojų, kurių darbo pobūdis susijęs su didesne protine, emocine įtampa, darbo laiko sutrumpinimo tvarka, darbuotojų, kuriems nustatytas sutrumpintas darbo laikas, darbo apmokėjimo sąlygos, darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarka, su ne viso darbo laiko nustatymo tvarka bei trukme susijusių sąlygų aprašas, papildomų ir specialių pertraukų, įskaitomų į darbo laiką, nustatymo tvarka, kasmetinių papildomų atostogų trukmė ir suteikimo sąlygos, kai kurių kategorijų darbuotojų, turinčių teisę į kasmetines pailgintas atostogas, sąrašas.

Skyriuje “Darbo užmokestis” spausdinamas Gyventojų pajamų garantijų įstatymas, Delspinigių nustatymo už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą įstatymas, taip pat teisės aktai, nustatantys valstybės kontroliuojamose institucijose, įstaigose bei organizacijose taikomus atlyginimo koeficientus, atlyginimo priedus ir darbo apmokėjimo tvarką įvairių profesijų ir kategorijų darbuotojams. Pateikiama biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų, mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų ir pedagogų, sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, kultūros įstaigų ir organizacijų darbuotojų, švietimo įstaigų darbuotojų bei daugelio kitų sričių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka, atlyginimai, koeficientai, priedai.

Rinkinyje pateikiama darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarka, komandiruotes ir su jomis susijusių išlaidų apmokėjimą reglamentuojantys teisės aktai bei daugelis kitų dokumentų.