Teisės aktų naujienosSpausdintiAtgal

  • Patvirtinti metiniai darbo dienų koeficientai bei metiniai vidutinio mėnesio darbo dienų ir valandų skaičiai 2014 metais

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl metinių darbo dienų koeficientų bei metinių vidutinio mėnesio darbo dienų ir valandų skaičių 2014 metais patvirtinimo
(2013 12 16 Nr. A1-693, Žin., 2013 12 20 Nr. 131-6695)

Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimui 2014 metais patvirtinti šie dydžiai:

Metiniai darbo dienų koeficientai:
- esant penkių darbo dienų savaitei - 0,7 [252 darbo dienos : (365 kalendorinės dienos - 15 švenčių dienų)];
- esant šešių darbo dienų savaitei - 0,9 [303 darbo dienos : (365 kalendorinės dienos - 15 švenčių dienų)].

Metiniai vidutinio mėnesio darbo dienų skaičiai:
- esant penkių darbo dienų savaitei - 21 darbo diena (252 darbo dienos : 12 mėnesių);
- esant šešių darbo dienų savaitei - 25,3 darbo dienos (303 darbo dienos : 12 mėnesių).

Metiniai vidutinio mėnesio darbo valandų skaičiai:
- esant penkių darbo dienų savaitei - 167,4 darbo valandos (2009 darbo valandos : 12 mėnesių);
- esant šešių darbo dienų savaitei - 167,3 darbo valandos (2007 darbo valandos : 12 mėnesių).

_________________

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl metinių darbo dienų koeficientų bei metinių vidutinio mėnesio darbo dienų ir valandų skaičių 2014 metais patvirtinimo skelbiamas Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje, adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=462929&p_tr2=2