Teisės aktų naujienosAtgal

 • Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai:
  - prestižas,
  - labdara ir parama,
  - neleidžiami atskaitymai,
  - panaikinta formavimo savikaina,
  - Lietuvos vieneto (Europos bendrovės ar Europos kooperatinės bendrovės) registruotos buveinės perkėlimas į kitą Europos Sąjungos valstybę narę

Lietuvos Respublikos pelno mokesčio Įstatymo 2, 4, 5, 7, 12, 16, 18, 21, 27, 28, 30, 31, 32, 41, 42, 43, 47, 51, 55 straipsnių, 1, 3 priedėlių pakeitimo bei papildymo, Įstatymo papildymo 37-3 straipsniu ir 44 straipsnio pripažinimo netekusiu galios bei Pelno mokesčio įstatymo 5, 12, 26, 35, 36, 37, 53 straipsnių pakeitimo ir papildymo, Įstatymo papildymo 37-1 bei 37-2 straipsniais ir Įstatymo 3 priedėlio papildymo įstatymo 12 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2005 12 20 Nr. X-456, Žin., 2005 12 31, Nr. 153-5635)

 • Mokymasis visą gyvenimą
 • GPM lengvata išmoką pagal gyvybės draudimo sutartį gaunantiems neįgaliesiems

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6, 17, 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas
(2005 12 15 Nr. X-450, Žin., 2005 12 31, Nr. 153-5634)

 • Žemės mokesčio lengvatos

Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 6, 11 straipsnių papildymo ir pakeitimo įstatymas
(2005 12 22 Nr. X-470, Žin., 2005 12 31, Nr. 153-5640)

 • Darbdaviai, priimantys moksleivius ir studentus atlikti praktiką, atleisti nuo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokų mokėjimo už šiuos asmenis

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo, Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo pakeitimo įstatymas
(2005 12 23 Nr. X-475, Žin., 2005 12 31, Nr. 153-5642)

 • Iki 2006 02 10 galima pateikti prašymus skirti lėšų prevencijos priemonėms įgyvendinti 2006 metais

LRV nutarimas
Dėl Lėšų, skirtų nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijai, panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2005 12 23 Nr. 1422, Žin., 2005 12 31, Nr. 152-5599)

 • Telefono numerių rašymo taisyklės

Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinių ir tarptautinių telefono ryšio numerių rašymo taisyklių patvirtinimo
(2005 12 23 Nr. 1V-1162, Žin., 2005 12 31, Nr. 152-5628)

 • Gaisrinės saugos ženklai

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuostatų patvirtinimo
(2005 12 23 Nr. 1-404, Žin., 2005 12 31, Nr. 152-5630)

 • Trys draudėjų VSD įmokų tarifai - 31,7 proc., 31,23 proc. ir 30,98 proc.

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2006 metų rodiklių patvirtinimo įstatymas
(2005 12 08 Nr. X-435, Žin., 2005 12 24, Nr. 150-5464)

 • Padidintos gyvenamojo ploto nuomos normos, vykstantiems į užsienio komandiruotes į Ispaniją, Kiprą, Maskvą, Ukrainą ir Vengriją

Finansų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 1996 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. 116 „Dėl dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normų vykstantiems į užsienio komandiruotes“ pakeitimo
(2005 12 21 Nr. 1K-391, Žin., 2005 12 24, Nr. 150-5498)

 • Jei švenčių dienos sutampa su šeštadieniu arba sekmadieniu, suteikiamos papildomos poilsio dienos

Lietuvos Respublikos darbo kodekso papildymo 162-1 straipsniu įstatymas
(2005 12 20 Nr. X-458, Žin., 2005 12 22, Nr. 149-5422)

LRV nutarimas
Dėl Draudėjų priskyrimo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifų grupėms metodikos patvirtinimo
(2005 12 20 Nr. 1368, Žin., 2005 12 22, Nr. 149-5437)

 • nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokų tarifų diferencijavimas 

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl duomenų apie 1994 metais draudėjų mokėtas ligos, nėštumo ir gimdymo pašalpas pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2005 12 09 Nr. V-486, Žin., 2005 12 17, Nr. 147-5378)

 • iki 2006 03 31 draudėjai turi pateikti duomenis apie apdraustiesiems 1994 metais mokėtas ligos, nėštumo ir gimdymo pašalpas

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl duomenų apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią ir pabaigą pateikimo taisyklių patvirtinimo
(2005 12 09 Nr. V-489, Žin., 2005 12 17, Nr. 147-5380)

 • Patvirtintos formos (1c-SD, 1d-SD, 2c-SD, 2d-SD), kurias draudėjas privalo pateikti Fondo valdybos teritoriniam skyriui, kai privalomojo valstybinio socialinio draudimo laikotarpiai negali būti nustatomi, pateikiant pranešimus apie priėmimą į darbą ar tarnybą ir/ar atleidimą iš darbo ar tarnybos

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 2001 m. gegužės 23 d. įsakymo Nr. 489 "Dėl duomenų apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo įmokas teikimo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui" pakeitimo
(2005 12 09 Nr. V-488, Žin., 2005 12 17, Nr. 147-5379)

 • kiekvienas formos 3-SD bei kiekvienas formos 3-SD priedo lapas turi būti patvirtintas parašais ir antspaudu 

Lietuvos Respublikos darbo tarybų įstatymo 19 ir 23 straipsnių papildymo ir pakeitimo įstatymas
(2005 11 17 Nr. X-411, Žin., 2005 12 03, Nr. 142-5111)

 • darbo taryba įgijo teisę skelbti streiką
 • dabar darbdavys raštu privalo teikti informaciją darbo tarybai

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 53 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2005 11 17 Nr. X-409, Žin., 2005 12 03, Nr. 142-5109)

 • sudaryta galimybė steigtis neapmuitinamoms parduotuvėms LR sienos su trečiosiomis šalimis (Rusija, Baltarusija) perėjimo punktuose

VMI viršininko įsakymas
Dėl mokesčių mokėtojų aptarnavimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje metodinių rekomendacijų patvirtinimo
(2005 11 21 Nr. VA-77, Žin., 2005 11 29, Nr. 140-5068)

 • galima būtų visiems pasimokyti, kaip reikia aptarnauti klientus

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl kompiuterių techninių specifikacijų rengimo rekomendacijų patvirtinimo
(2005 11 02 Nr. 1S-46, Žin., 2005 11 08, Nr. 132-4777)

 • pagaliau, perkant kompiuterinę tecniką viešojo pirkimo būdų, yra aiškiai pasakyta, kad draudžiama nurodyti konkretų gamintoją ar bet kokią kitą potencialiai diskriminacinę charakteristiką
 • Investicinis turtas
 • Kitas ilgalaikis turtas

VŠĮ apskaitos instituto direktoriaus įsakymas
Dėl 2-ojo verslo apskaitos standarto “Balansas“ pakeitimo
(2005 10 20 Nr. VAS-7, Žin., 2005 10 27, Nr. 127-4597)

 • Investicinis turtas

VŠĮ apskaitos instituto direktoriaus įsakymas
Dėl 12-ojo verslo apskaitos standarto “Ilgalaikis materialusis turtas“ pakeitimo
(2005 10 20 Nr. VAS-8, Žin., 2005 10 27, Nr. 127-4598)

Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2005 09 29 Nr. X-357, Žin., 2005 10 11, Nr. 121-4331)

 • sąvokos suderintos su Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymu

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 20 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2005 09 29 Nr. X-358, Žin., 2005 10 11, Nr. 121-4332)

 • suderinta su Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymu

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. sausio 18 d. nutarimo Nr. 53 „Dėl Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2005 10 06 Nr. 1065, Žin., 2005 10 11, Nr. 121-4340)

 • lengvatos asmenims, įgyvendinantiems aplinkosaugos priemones, mažinančias teršalų išmetimą į aplinką iš stacionarių taršos šaltinių

Aplinkos ministro ir finansų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 663/409A „Dėl Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos“ pakeitimo
(2005 10 03 Nr. D1-477/1K-292, Žin., 2005 10 11, Nr. 121-4349)

 • pratęstas mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių ir mobilių taršos šaltinių deklaracijos pateikimo ir mokesčio sumokėjimo terminas iki 60 kalendorinių dienų nuo mokestinio laikotarpio pabaigos

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamų finansinės atskaitomybės ataskaitų elektroninio formato rinkinių patvirtinimo
(2005 10 07 Nr. 1R-318, Žin., 2005 10 11, Nr. 121-4355)

 • finansinės atskaitomybės teikimas Juridinių asmenų registrui nuo 2006 01 01

LRV nutarimas
Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo valstybės įmonėse, valstybės kontroliuojamose akcinėse bendrovėse, uždarosiose akcinėse bendrovėse ir viešosiose įstaigose
(2005 09 13 Nr. 993, Žin., 2005 09 17, Nr. 112-4083)

 • nustatyta tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo tvarka valstybės ir savivaldybių kontroliuojamose įmonėse

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos higienos normos HN 15:2005 „Maisto higiena“ patvirtinimo
(2005 09 01 Nr. V-675, Žin., 2005 09 10, Nr. 110-4023)

 • ir toliau privalomąja tvarka turėsime vartoti tik joduotą druską
 • maisto tvarkymo subjektai tiesiogiai taikys ES teisės aktus

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 27 d. nutarimo Nr. 78 „Dėl Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pavyzdinės formos ir jo pildymo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
(2005 08 25 Nr. 937, Žin., 2005 08 30, Nr. 105-3881)

 • darbuotojams, kurie darbo laiką tvarko savo nuožiūra, darbo laiko apskaitos taisykles nustato darbdavys

Finansų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. 70 „Dėl biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
(2005 08 23 Nr. 1K-243, Žin., 2005 08 26, Nr. 104-3849)

 • analitinės apskaitos kortelės, savivaldybių biudžetinių įstaigų kasinių išlaidų apskaita, mokinio krepšelis

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 115 „Dėl Darbo sutarties pavyzdinės formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2005 08 22 Nr. 915, Žin., 2005 08 25, Nr. 103-3814)

 • pavyzdinė darbo sutarties forma suderinta su LR darbo kodekso pakeitimu

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2002 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 341 „Dėl Bilietų gamybos, įsigijimo, naudojimo ir sunaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2005 08 12 Nr. 1K-241, Žin., 2005 08 20, Nr. 101-3772)

 • supaprastinti reikalavimai bilietams

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 86 „Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2005 08 17 Nr. 894, Žin., 2005 08 20, Nr. 101-3743)

 • profesinės reabilitacijos pašalpa

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2002 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 340 „Dėl Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų blankų formų patvirtinimo ir Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų blankų gamybos, įsigijimo, naudojimo ir sunaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2005 08 12 Nr. 1K-240, Žin., 2005 08 20, Nr. 101-3771)

 • supaprastinti reikalavimai pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų blankams

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283 “Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
(2005 08 08 Nr. 844, Žin., 2005 08 11, Nr. 97-3654)

 • įgyvendinamos nuostatos dėl supaprastintų reikalavimų pinigų priėmimo kvitų arba kitų vietoj jų naudojamų apskaitos dokumentų blankams

Ûkio ministerijos įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 170 "Dėl Lietuvos respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių" pakeitimo
(2005 07 27 Nr. 4-275, Žin., 2005 08 04 Nr. 94-3504)

 • informacija apie tik ant bendrosios pakuotės paženklintas prekes
 • avalynė, drabužiai, kojinės, pirštinės

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl sviesto pardavimo mažesne kaina pelno nesiekiantiems viešiesiems juridiniams asmenims
(2005 08 01 Nr. 3D-375, Žin., 2005 08 04 Nr. 94-3503)

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 straipsnio papildymo įstatymas
(2005 07 05 Nr. X-329, Žin., 2005 07 21, Nr. 88-3293)

 • nuo 2005 07 21 tik 15 procentų pajamų mokesčio tarifas taikomas ir "vieneto mokamoms draudimo įmokoms darbuotojų naudai už papildomą (savanorišką) sveikatos draudimą, kai draudimo objektas yra apdraustojo sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimas"

Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo 1, 2, 3, 9, 11, 12, 13 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas
(2005 07 07 Nr. X-331, Žin., 2005 07 21, Nr. 88-3294)

 • Vyriausybės nutarimų, kai sprendimus reikia priimti nedelsiant, įsigaliojimas
 • Vyriausybės sprendimų ir rezoliucijų įsigaliojimas
 • individualių teisės aktų įsigaliojimas
 • apskričių viršininkų, savivaldybių atstovaujamųjų ir vykdomųjų institucijų bei savivaldybių merų  teisės aktų įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 13 ir 26 straipsnių papildymo įstatymas
(2005 07 05 Nr. X-327, Žin., 2005 07 21, Nr. 88-3292)

 • darbuotojo (būsimojo darbuotojo) apmokėjimo už mokslą išlaidos
 • iš pajamų gali būti atskaitomos ir "draudimo įmokos už papildomą (savanorišką) sveikatos draudimą, kai draudimo objektas yra apdraustojo sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimas"

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 61, 92, 127, 129, 133, 135, 136, 146, 150, 154, 155, 161, 162, 166, 169, 170, 184, 212, 214, 220, 273 ir 279 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2005 06 30 Nr. X-294, Žin., 2005 07 14, Nr. 85-3138)

 • suderinta su Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymu

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 13, 44, 46, 48, 55, 72 ir 74 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2005 06 23 Nr. X-271, Žin., 2005 07 12, Nr. 84-3109)

 • atsisakyta privalomo akcijų registravimo Vertybinių popierių komisijoje, vietoje jo nustatytas akcijų prospekto tvirtinimas vertybinių popierių rinką reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka

Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 21, 26, 27, 35, 119, 121, 122, 136, 143, 154-3, 154-4, 154-5, 154-6, 154-7, 154-8, 182-1, 221, 224, 225, 228, 241-2, 246, 259-1, 269, 270, 281, 320, 324, 325, 328, 329 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 110-1, 117-2, 117-3, 117-4, 152-14, 154-9, 154-10, 163-14 straipsniais įstatymas
(2005 06 16 Nr. X-249, Žin., 2005 07 07, Nr. 83-3040)

 • nuo šiol administracinę atsakomybę užtraukia ir atlygintinis naudojimasis prostitucijos paslaugomis

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 48, 60, 145, 147, 157, 212, 213, 214, 215, 226, 249, 251, 252, 256, 267, 270, 272, 274, 280 straipsnių ir priedo pakeitimo bei papildymo ir Kodekso papildymo 147-1, 199-1, 199-2, 267-1, 270-1, 308-1 straipsniais įstatymas
(2005 06 23 Nr. X-272, Žin., 2005 06 30, Nr. 81-2945)

 • muitinės apgaulė

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2, 17 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas
(2005 06 21 Nr. X-260, Žin., 2005 06 30, Nr. 81-2943)

 • nebeapmokestinami delspinigiai už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą
 • susiaurintas susijusių asmenų ratas

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 29 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymas
(2005 06 16 Nr. X-247, Žin., 2005 06 30, Nr. 81-2939)

 • Patikslinta, kokiu būdu centrinis mokesčių administratorius gali keistis informacija su Europos Sąjungos valstybių narių mokesčių administracijomis (kompetentingomis institucijomis).

Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2005 06 16 Nr. X-246, Žin., 2005 06 30, Nr. 81-2938)

 • Iš mokesčio objekto išbraukta valstybės įmonėms patikėjimo teise perduota žemė.

Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 2, 11, 12 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2005 06 21 Nr. X-259, Žin., 2005 06 30, Nr. 81-2942)

 • turto perkainojimas
 • susiaurintas susijusių asmenų ratas

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2, 32, 331, 44, 66, 67, 68, 95, 117 straipsnių pakeitimo ir  papildymo įstatymas
(2005 06 21 Nr. X-261, Žin., 2005 06 30, Nr. 81-2944)

 • pakeista pastato esminio pagerinimo sąvoka
 • praplėstas susijusių asmenų ratas
 • prekių tiekimas kaip atsargos į orlaivius
 • užsienio asmens tiekiamos prekės, kurios yra instaliuojamos ar surenkamos Lietuvoje
 • PVM grąžinimas elektronines paslaugas teikiantiems užsienio apmokestinamiesiems asmenims

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Informavimo apie komandiruojamus darbuotojus tvarkos aprašo patvirtinimo
(2005 06 16 Nr. A1-169, Žin., 2005 06 21 Nr. 77-2801)

 • privaloma informuoti darbo inspekciją, siunčiant darbuotoją iš kitos valstybės laikinai dirbti LR teritorijoje

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6, 20, 27, 37 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas
(2005 06 07 Nr. X-235, Žin., 2005 06 18, Nr. 76-2743)

 • nuo 2006 m. liepos 1 d. pajamų mokesčio tarifas mažinamas iki 27 procentų
 • nuo 2008 m. sausio 1 d. pajamų mokesčio tarifas mažinamas iki 24 procentų
 • pajamų mokesčio, sumokėto užsienio valstybėse, atskaitymas

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas
(2005 06 07 Nr. X-233, Žin., 2005 06 18, Nr. 76-2741)

 • įsigalioja nuo 2006 m. sausio 1 d.

FNTT direktoriaus įsakymas
Dėl Auditoriams ir buhalterinės apskaitos ar mokesčių konsultavimo paslaugas teikiančioms įmonėms skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui, patvirtinimo
(2005 06 14 Nr. 50-V, Žin., 2005 06 18, 76-2791)

Lietuvos Respublikos laikinasis socialinio mokesčio įstatymas
(2005 06 07 Nr. X-231, Žin., 2005 06 18, Nr. 76-2739)

 • įsigalioja nuo 2006 m. sausio 1 d.

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo
(2005 06 14 Nr. 647, Žin., 2005 06 16, Nr. 75-2725)

 • socialinio draudimo įmokų mokėjimo tvarkos pakeitimai nuo 2005 06 17

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 5 d. nutarimo Nr. 782 „Dėl Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu įskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2005 06 14 Nr. 646, Žin., 2005 06 16, Nr. 75-2724)

 • duomenų tikslinimas už praėjusį laikotarpį

Nacionalinės vartotojų teisių apsaugos tarybos nutarimas
Dėl Gamintojų, platintojų ir paslaugų teikėjų pranešimų teikimo apie pavojingus gaminius  ir paslaugas taisyklių patvirtinimo
(2005 06 06 Nr. 10-61, Žin., 2005 06 14, Nr. 74-2703)

 • Taisyklės parengtos pagal Produktų saugos įstatymą

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2005 05 26 Nr. X-225, Žin., 2005 06 09, Nr. 72-2590)

 • patikslintos formuluotės

Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo pakeitimo įstatymas
(2005 05 19, Nr. X-209, Žin., 2005 06 07, Nr. 71-2555)

 • valstybinės socialinio draudimo netekto darbingumo pensijos

Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo, Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo, Žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinojo įstatymo bei Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas
(2005 05 19, Nr. X-211, Žin., 2005 06 07, Nr. 71-2557)

 • suderinta su Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymu

Finansų ministro įsakymas
Dėl Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklių patvirtinimo
(2005 05 25, Nr. 1K-170, Žin., 2005 05 28, Nr. 67-2431)

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 3, 4, 14, 22, 29, 36, 47, 52, 62, 67, 77, 78, 79, 84, 85, 88, 92, 95, 98, 99, 101, 107, 108, 109, 114, 120, 127, 129, 130, 132, 134, 138, 140, 141, 144, 145, 146, 147, 149, 151, 152, 161, 166, 168, 177, 183, 225, 235, 285, 286, 288, 293, 295, 297, 302 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei XIX skyriaus pavadinimo pakeitimo įstatymas
(2005 05 12, Nr. X-188, Žin., 2005 05 28, Nr. 67-2400)

 • įsigalioja nuo 2005 05 28

Lietuvos Respublikos Garantijų komandiruotiems darbuotojams įstatymas
(2005 05 12, Nr. X-199, Žin., 2005 05 28, Nr. 67-2406)

 • garantijos darbuotojams, išsiųstiems laikinai dirbti kitoje ES valstybėje narėje ir darbuotojams, atsiųstiems iš kitų valstybių laikinai dirbti Lietuvos Respublikos teritorijoje

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 14 d. nutarimo Nr. 587„Dėl darbų, kuriuose gali būti taikoma iki dvidešimt keturių valandų per parą darbo laiko trukmė, sąrašo, Darbo ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse, Darbų, sąlygų, kurioms esant gali būti įvedama suminė darbo laiko apskaita, suminės darbo laiko apskaitos įvedimo įmonėse, įstaigose, organizacijose tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
(2005 05 17 Nr. 543, Žin., 2005 05 21, Nr. 64-2291)

 • darbo ir poilsio laiko ypatumai kelių transporte

Asocijuotų asmenų tarpusavio sandorių arba ūkinių operacijų ataskaita teikiama už 2005 m. ir vėlesnius mokestinius laikotarpius

VMI viršininko įsakymas
Dėl Asocijuotų asmenų tarpusavio sandorių arba ūkinių operacijų ataskaitos FR0528 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo
(2005 03 22 Nr. VA-27, Žin., 2005 03 31, Nr. 41-1334)