Teisės aktų naujienosAtgal

 • Nuo 2009 m. sausio 1 d. didinami pedagogų, kultūros ir meno darbuotojų ir socialinį darbą dirbančių darbuotojų tarnybinių atlyginimų koeficientai

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo" pakeitimo
(2008 12 30 Nr. 1368, Žin., 2008 12 31, Nr. 150-6101)

 • Nuo 2009 m. sausio 1 d. mokslo ir studijų institucijų darbuotojų darbo užmokestis didinamas vidutiniškai 5,6 proc.

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 4 d. nutarimo Nr. 337 „Dėl Mokslo ir studijų institucijų vadovų, jų pavaduotojų, akademinių padalinių vadovų, jų pavaduotojų, mokslinių sekretorių, mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų darbo apmokėjimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(2008 12 24 Nr. 1354, Žin., 2008 12 31, Nr. 150-6087)

 • Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos bazinis dydis 2009 metais - 475 litai

Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2009 metais, įstatymas
(2008 12 19 Nr. XI-85, Žin., 2008 12 30, Nr. 149-6011)

 • Su švenčių dienomis sutampančios poilsio dienos 2009 metais nebeperkeliamos

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 1621 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2008 12 19 Nr. XI-86, Žin., 2008 12 30, Nr. 149-6012)

 • Valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifai 2009 metais

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2009 metų rodiklių patvirtinimo įstatymas
(2008 12 18 Nr. XI-70, Žin., 2008 12 30, Nr. 149-5998)

 • Patvirtintas viešojo sektoriaus subjektų privalomasis bendrasis sąskaitų planas

Finansų ministro įsakymas
Dėl privalomojo bendrojo sąskaitų plano patvirtinimo
(2008 12 22 Nr. 1K-455, Žin., 2008 12 27, Nr. 148-5952)

 • Patvirtintas naujas verslo apskaitos standartas „Atlygis darbuotojui"

VšĮ Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl 31-ojo verslo apskaitos standarto „Atlygis darbuotojui" tvirtinimo
(2008 12 22 Nr. VAS-18, Žin., 2008 12 27, Nr. 148-5967)

 • Naujos redakcijos 30-asis, 15-asis ir 16-asis verslo apskaitos standartai

VšĮ Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymai:

Dėl 30-ojo verslo apskaitos standarto „Susiję asmenys" tvirtinimo
(2008 12 17 Nr. VAS-14, Žin., 2008 12 27, Nr. 148-5963)
Dėl 15-ojo verslo apskaitos standarto „Investicijos į asocijuotąsias įmones" tvirtinimo
(2008 12 17 Nr. VAS-15, Žin., 2008 12 27, Nr. 148-5964)
Dėl 16-ojo verslo apskaitos standarto „Konsoliduotosios finansinės ataskaitos ir investicijos į dukterines įmones" tvirtinimo
(2008 12 17 Nr. VAS-16, Žin., 2008 12 27, Nr. 148-5965)

 • Nuo 2009 m. sausio 1 d. kasos aparato kvituose laikinai dar gali būti spausdinamas nepakeistas PVM tarifas

VMI viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. V-255 „Dėl Kasos aparatų naudojimo taisyklių patvirtinimo" papildymo
(2008 12 18 Nr.  VA-69, Žin., 2008 12 23, Nr. 147-5935)

 • Nuo 2009 m. sausio 1 d. keičiasi įmokų, mokamų į savivaldybių biudžetus, kodai

VMI viršininko ir Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo" pakeitimo
(2008 12 15 Nr. VA-63/1B-795, Žin., 2008 12 18, Nr. 145-5846)

 • Naujos mokesčių už aplinkos teršimą deklaracijų formos ir jų užpildymo taisyklės

VMI viršininko ir aplinkos ministro įsakymas
Dėl Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių deklaracijos FR0521 formos ir mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių deklaracijos FR0522 formos pildymo taisyklių, Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaracijos FR0523 formos ir mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijos FR0524 formos pildymo taisyklių, Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių deklaracijos FR0521 formos ir jos papildomo lapo FR0521P formos, Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių deklaracijos FR0522 formos, jos papildomo lapo FR0522P formos ir jos priedo FR0522S formos, Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaracijos FR0523 formos, jos papildomo lapo FR0523P formos ir jos priedų FR0523F ir FR0523Z formų bei Mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijos FR0524 formos, jos papildomo lapo FR0524P formos ir jos priedų FR0524F ir FR0524Z formų patvirtinimo
(2008 12 08 Nr. VA-61/D1-658, Žin., 2008 12 18, Nr. 145-5844)

 • 12-ojo verslo apskaitos standarto „Ilgalaikis materialusis turtas" 18 punkto pakeitimas

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl 12-ojo verslo apskaitos standarto „Ilgalaikis materialusis turtas" 18 punkto pakeitimo
(2008 12 08 Nr. VAS-13, Žin., 2008 12 18, Nr. 145-5849)

 • 13-ojo verslo apskaitos standarto „Nematerialusis turtas" 19 punkto pakeitimas

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl 13-ojo verslo apskaitos standarto „Nematerialusis turtas" 19 punkto pakeitimo
(2008 12 08 Nr. VAS-12, Žin., 2008 12 18, Nr. 145-5848)

 • Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklių pakeitimas

Finansų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. 70 „Dėl Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2008 12 08 Nr. 1K-423, Žin., 2008 12 13, Nr. 143-5721)

 • Viešojo sektoriaus subjektai, kurie rengia 2009 metų ataskaitų rinkinius pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą

Finansų ministro įsakymas
Dėl viešojo sektoriaus subjektų 2009 metų ataskaitų rinkiniams rengti pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą nustatymo
(2008 12 09 Nr. 1K-429, Žin., 2008 12 13, Nr. 143-5723)

 • Patvirtinti dar trys viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai

(Žin., 2008 12 13, Nr. 143)

 • Antstoliai ir notarai bei jų šeimos nariai privalės deklaruoti turtą

Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2008 11 14 Nr. X-1838, Žin., 2008 12 02, Nr. 138-5445)

 • Viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos reforma atidėta iki 2010 metų

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 1, 2, 4, 15, 19, 21, 22, 23, 25, 30, 31, 32, 33, 36, 37 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas
(2008 11 14 Nr. X-1821, Žin., 2008 11 29, Nr. 137-5370)

 • Poilsio diena perkelta į 2009 m. sausio 2 d.

LRV nutarimas
Dėl poilsio dienos perkėlimo 2009 metais
(2008 11 24 Nr. 1208, Žin., 2008 11 29, Nr. 137-5412)

 • Sąnaudų priskyrimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų sąnaudoms tvarka

LRV nutarimas
Dėl Sąnaudų priskyrimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų sąnaudoms tvarkos aprašo patvirtinimo
(2008 11 19 Nr. 1183, Žin., 2008 11 27, Nr. 136-5320)

 • Nuo 2009 m. liepos 1 d. keičiasi bendrovės valdybos sprendimų priėmimo tvarka
 • Supaprastinta bendrovių reorganizavimo procedūra

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 29, 34, 35, 37, 63, 64, 65, 70, 74, 75 straipsnių ir priedo pakeitimo ir papildymo įstatymas
(2008 11 11 Nr. X-1805, Žin., 2008 11 25, Nr. 135-5241)

 • Sodininkų bendrijų įstatymo pakeitimas

Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymo 2, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 27, 28 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas
(2008 11 11 Nr. X-1795, Žin., 2008 11 25, Nr. 135-5231)

 • Nuo 2009 m. sausio 1 d. mokslo ir studijų institucijų darbuotojų darbo užmokestis didinamas 20 proc.

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 4 d. nutarimo Nr. 337 „Dėl Mokslo ir studijų institucijų vadovų, jų pavaduotojų, akademinių padalinių vadovų, jų pavaduotojų, mokslinių sekretorių, mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų darbo apmokėjimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(2008 11 19 Nr. 1172, Žin., 2008 11 22, Nr. 134-5203)

 • 20-ojo verslo apskaitos standarto „Nuoma, lizingas (finansinė nuoma) ir panauda" pakeitimas

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl 20-ojo verslo apskaitos standarto „Nuoma, lizingas (finansinė nuoma) ir panauda" pakeitimo
(2008 11 17 Nr. VAS-11, Žin., 2008 11 22, Nr. 134-5222)

 • Ne visi darbdaviai privalės teikti informaciją apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2008 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-190, pakeitimo
(2008 10 16 Nr. V-313, Žin., 2008 10 25, Nr. 123-4696)

 • Alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimas

Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 2, 12, 16, 17, 18, 22, 29, 34 straipsnių pakeitimo ir papildymo, Įstatymo papildymo III skyriaus ketvirtuoju skirsniu ir 341 straipsniu įstatymas
(2008 10 14 Nr. X-1750, Žin., 2008 10 25, Nr. 123-4660)

 • Valstybės nekilnojamųjų daiktų pripažinimo nereikalingais valstybės ir savivaldybės funkcijoms įgyvendinti tvarka

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1250 „Dėl Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(2008 10 14 Nr. 1048, Žin., 2008 10 25, Nr. 123-4672)

 • Indėlių draudimo suma laikinai (1 metams) didinama iki 100 000 eurų atitinkančios sumos litais

Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 5, 9 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas
(2008 10 14 Nr. X-1749, Žin., 2008 10 21, Nr. 121-4589)

 • Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklių pakeitimas

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. 1K-372 „Dėl Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2008 10 15 Nr. 1K-323, Žin., 2008 10 18, Nr. 120-4566)

 • SAM pranešimo apie apdraustuosius už ataskaitinį ketvirtį pateikimo taisyklių pakeitimas

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2007 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. V-295 „Dėl SAM pranešimo apie apdraustuosius už ataskaitinį ketvirtį pateikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2008 09 18 Nr. V-428, Žin., 2008 09 25, Nr. 110-4215)

 • SAV pranešimo apie savarankiškai dirbančius asmenis pateikimo taisyklių pakeitimas

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2007 m. liepos 26 d. įsakymo Nr. V-331 „Dėl SAV pranešimo apie savarankiškai dirbančius asmenis pateikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2008 09 18 Nr. V-429, Žin., 2008 09 25, Nr. 110-4216)

 • Informacijos  apie kitą asmenį - draudėją, apdraustąjį arba socialinio draudimo išmokos gavėją teikimo tvarka

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2008 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. V-69 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigose taisyklių patvirtinimo" papildymo
(2008 09 23 Nr. V-441, Žin., 2008 09 25, Nr. 110-4217)

 • Nauja 12-ojo verslo apskaitos standarto „Ilgalaikis materialusis turtas" redakcija

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl 12-ojo verslo apskaitos standarto „Ilgalaikis materialusis turtas" naujos redakcijos
(2008 09 16 Nr.  VAS-9, Žin., 2008 09 23, Nr. 109-4183)

 • 13-ojo verslo apskaitos standarto „Nematerialusis turtas" pakeitimas

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl 13-ojo verslo apskaitos standarto „Nematerialusis turtas" pakeitimo
(2008 09 16 Nr.  VAS-8, Žin., 2008 09 23, Nr. 109-4182)

 • Finansų ministerijos ir jos reguliavimo srities įstaigų veiklos sritys, kuriose 2008 metais yra tikslinga atlikti analizę ir vertinimą dėl didelės korupcijos pasireiškimo tikimybės

Finansų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir jos reguliavimo srities įstaigų veiklos sričių, kuriose yra korupcijos pasireiškimo tikimybė, analizės ir vertinimo 2008 metais
(2008 09 16 Nr. 1K-289, Žin., 2008 09 20, Nr. 108-4142)

 • Nauja valstybinės žemės įvertinimo tvarka

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos" ir kai kurių su juo susijusių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pakeitimo
(2008 09 03 Nr. 882, Žin., 2008 09 18, Nr. 107-4087)

 • Nuomos mokestis už valstybinę žemę nuo 2009 m. sausio 1 d.

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius" pakeitimo
(2008 09 03 Nr. 892, Žin., 2008 09 18, Nr. 107-4097)

 • Supaprastinta sąnaudų pripažinimo tvarka

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 780 „Dėl Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2008 09 03 Nr. 864, Žin., 2008 09 12, Nr. 105-4023)

 • Pakeisti 1-SD ir 2-SD pranešimų pateikimo terminai

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2007 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-256 „Dėl 1-SD pranešimo apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią ir 2-SD pranešimo apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą pateikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2008 07 31 Nr. V-349, Žin., 2008 08 12, Nr. 92-3677)

 • Nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. pedagoginių darbuotojų tarnybiniai atlyginimai didinami 15 proc.

Švietimo ir mokslo ministro įsakymas
Dėl Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2008 08 04 ISAK-2300, Žin., 2008 08 12, Nr. 92-3666)

 • Finansinės atskaitomybės dokumentų nebereikės teikti mokesčių inspekcijai

VMI viršininko įsakymas
Dėl atleidimo nuo finansinės atskaitomybės teikimo
(2008 07 28 Nr. VA-39, Žin., 2008 08 05, Nr. 89-3593)

 • Pataisyti LR darbo kodekso straipsniai, reglamentuojantys mokėjimą už viršvalandinį ir nakties darbą bei už darbą poilsio ir švenčių dienomis

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 193 ir 194 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2008 07 15 Nr. X-1712, Žin., 2008 07 31, Nr. 87-3469)

 • Poilsio dienos, sutampančios su šventėmis, tradiciškai švenčiamomis sekmadienį, nebus perkeliamos

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 1621 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2008 07 15 Nr. X-1713, Žin., 2008 07 31, Nr. 87-3470)

 • Suteikta teisė gauti informaciją apie valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojų darbo užmokestį

Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2008 07 15 Nr. X-1716, Žin., 2008 07 31, Nr. 87-3473)

 • Toliau mažinamas privalomosios pradinės karo tarnybos karių skaičius

Lietuvos Respublikos principinės kariuomenės struktūros 2008 metais, planuojamos principinės kariuomenės struktūros 2013 metais nustatymo ir civilinę krašto apsaugos tarnybą atliekančių statutinių valstybės tarnautojų ribinio skaičiaus patvirtinimo įstatymas
(2008 07 15 Nr. X-1700, Žin., 2008 07 31, Nr. 87-3460)

Lietuvos Respublikos principinės kariuomenės struktūros 2009 metais, planuojamos principinės kariuomenės struktūros 2014 metais nustatymo ir civilinę krašto apsaugos tarnybą atliekančių statutinių valstybės tarnautojų ribinio skaičiaus patvirtinimo įstatymas
(2008 07 15 Nr. X-1701, Žin., 2008 07 31, Nr. 87-3461)

 • Valstybės parama laikraščių pristatymo paslaugų teikėjams

Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 28, 46 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 271 straipsniu įstatymas
(2008 07 14 Nr. X-1696, Žin., 2008 07 31, Nr. 87-3456)

 • Finansinės atskaitomybės dokumentus reikės pateikti tik vienai institucijai
 • Pakeistas 11-asis VAS „Sąnaudos"

VšĮ Apskaitos instituto direktoriaus įsakymas
Dėl 11-ojo verslo apskaitos standarto „sąnaudos" papildymo
(2008 07 17 Nr. VAS-6, Žin., 2008 07 26, Nr. 85-3410)

 • Nuo 2008 m. rugpjūčio 1 d. bazinė pensija didinama iki 360 Lt, o draudžiamųjų pajamų dydis - iki 1488 Lt

LRV nutarimas
Dėl valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos padidinimo, einamųjų 2008 metų draudžiamųjų pajamų naujo dydžio ir maksimalios valstybinės socialinio draudimo neperskaičiuotos pensijos patvirtinimo
(2008 07 16 Nr. 703, Žin., 2008 07 22, Nr. 83-3307)

 • Minimaliojo darbo užmokesčio dydžių, socialinės apsaugos išmokų ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio indeksavimas
 • Rodiklis „MGL" keičiamas nauju rodikliu „bazinė socialinė išmoka" 

Lietuvos Respublikos minimaliojo darbo užmokesčio dydžių, socialinės apsaugos išmokų ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio indeksavimo įstatymas
(2008 07 15 Nr. X-1710, Žin., 2008 07 22, Nr. 83-3294)

 • Nauja PVM sąskaitų faktūrų registrų tvarkymo taisyklių redakcija

VMI viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. VA-55 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų tvarkymo" pakeitimo
(2008 07 10 Nr. VA-34, Žin., 2008 07 19, Nr. 82-3287)

 • Didinamos išmokos vaikams

Išmokų vaikams įstatymo 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 20, 22 straipsnių ir antrojo, trečiojo skirsnių pavadinimų pakeitimo įstatymas
(2008 07 01 Nr. X-1664, Žin., 2008 07 17, Nr. 81-3175)

 • Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimas

Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 31, 33, 38, 39, 41, 51, 57, 58, 70, 72, 75, 79, 81, 93, 95, 98, 100 straipsnių, IV skyriaus, 1 ir 2 priedėlių ir priedo pakeitimo ir papildymo įstatymas
(2008-07-03 Nr. X-1673, , Žin., 2008 07 17, Nr. 81-3179)

 • Nuo 2008 m. liepos 12 d. įmokų į Garantinį fondą tarifas mažinamas iki 0,1 procento

Lietuvos Respublikos garantinio fondo įstatymo 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas
(2008 06 26 Nr. X-1636, Žin., 2008 07 12, Nr. 79-3100)

 • Nauja Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo redakcija

Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo pakeitimo įstatymas
(2008 06 26 Nr. X-1633, Žin., 2008 07 12, Nr. 79-3098)

 • Nauja Įmonių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymo redakcija

Lietuvos Respublikos įmonių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymo pakeitimo įstatymas
(2008 06 26 Nr. X-1634, Žin., 2008 07 12, Nr. 79-3099)

 • Nauji mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašai (įsigalioja 2009 m. sausio 1 d.)

Aplinkos ministro ir finansų ministro įsakymas
Dėl mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašų patvirtinimo
(2008 07 09 Nr. D1-370/1k-230, Žin., 2008 07 12, Nr. 79-3140)

 • Cheminio valymo ir skalbimo paslaugų teikimo taisyklės

Ûkio ministro įsakymas
Dėl Cheminio valymo ir skalbimo paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo
(2008 07 09 Nr. 4-287, Žin., 2008 07 12, Nr. 79-3118)

 • Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimams teikimas Valstybinei darbo inspekcijai

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo Valstybinei darbo inspekcijai
(2008 06 30 Nr. V-190, Žin., 2008 07 05, Nr. 76-3036)

 • Baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymas

Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 2, 30, 34 straipsnių, 5 priedo pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 348, 349, 3410, 3411 straipsniais įstatymas
(2008 06 17 Nr. X-1605, Žin., 2008 07 05, Nr. 76-2999)

 • Papildyta komandiruotės sąvoka

Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 21 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2008 06 17 Nr. X-1608, Žin., 2008 07 05, Nr. 76-3002)

 • Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašas 2008 m. II pusmečiui

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašo pagal ekonominės veiklos rūšis 2008 m. II pusmečiui patvirtinimo
(2008 06 20 Nr. A1-203, Žin., 2008 06 30, Nr. 74-2908)

 • Nuo 2008 m. liepos 1 d. motinystės (tėvystės) pašalpa mokama už kiekvieną vaiką iki 2 metų

Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 19 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2008 06 17 Nr. X-1618, Žin., 2008 06 30, Nr. 74-2864)

 • Studentai su nuolaida tarpmiestiniu ir priemiestiniu transportu gali važiuoti ne tik mokslo metais, bet ir vasarą
 • Važiavimo išlaidų kompensavimas kai kurių kategorijų darbuotojams, vykstantiems į darbą kaimo vietovėse

Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas
(2008 06 17 Nr. X-1612, Žin., 2008 06 30, Nr. 74-2862)

 • Asmenų nuo 14 iki 16 metų įdarbinimas

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 104 ir 136 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2008 06 17 Nr. X-1610, Žin., 2008 06 30, Nr. 74-2860)

 • Tarnybinės komandiruotės biudžetinėse įstaigose:
  dienpinigių norma Lietuvos Respublikoje didinama iki 15 proc. MGL
  užsienio komandiruočių išlaidų apmokėjimo pakeitimai

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2008 06 05 Nr. 541, Žin., 2008 06 12, Nr. 67-2534)

 • Nuo 2008 m. rugpjūčio 1 d. valstybės remiamų pajamų dydis 350 Lt

LRV nutarimas
Dėl valstybės remiamų pajamų dydžio patvirtinimo
(2008 06 05 Nr. 538, Žin., 2008 06 12, Nr. 67-2531)

 • Nuo 2009 m. sausio 1 d. didinamas neapmokestinamasis pajamų dydis vaikus auginantiems asmenims, asmenims iki 18 metų ir asmenims, kuriems nustatytas 45-55 procentų darbingumo lygis (III grupės invalidams)

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2008 05 15 Nr. X-1543, Žin., 2008 06 03, Nr. 63-2381)

 • LR darbo kodekso pakeitimas:
  kolektyviniai darbo santykiai,
  apmokėjimas už viršvalandinį ir nakties darbą bei už darbą poilsio ir švenčių dienomis

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 22, 24, 43, 47, 52, 58, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 84, 85, 130, 193, 194 straipsnių pakeitimo ir papildymo, Kodekso papildymo 751, 1301 straipsniais bei Kodekso priedo papildymo įstatymas
(2008 05 13 Nr. X-1534, Žin., 2008 06 03, Nr. 63-2375)

 • Mokslo ir studijų institucijų darbuotojų darbo užmokesčio didinimo programa

LRV nutarimas
Dėl Mokslo ir studijų institucijų darbuotojų darbo užmokesčio didinimo 2009-2011 metų programos patvirtinimo
(2008 05 28 Nr. 509, Žin., 2008 06 03, Nr. 63-2394)

 • Nuo 2009 metų Tėvo diena laikoma švenčių diena

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 162 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymas
(2008 05 13 Nr. X-1538, Žin., 2008 05 31, Nr. 62-2336)

 • Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos pakeitimas

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(2008 05 21 Nr. 491, Žin., 2008 05 29, Nr. 61-2315)

 • Nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklės

Lietuvos archyvų departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo
(2008 05 20 Nr. V-87, Žin., 2008 05 24, Nr. 59-2258)

 • Individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, klasifikatoriuje išskirtos stacionarioje vietoje vykdomos veiklos rūšys

VMI viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. 333 „Dėl Verslo liudijimo formos ir Individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, klasifikatoriaus patvirtinimo" pakeitimo
(2008 05 13 Nr. VA-30, Žin., 2008 05 17, Nr. 56-2141)

 • Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių pakeitimas

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 647 "Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2008 05 07 Nr. 443, Žin., 2008 05 15, Nr. 55-2081)

 • Ilgalaikė socialinį darbą dirbančiųjų darbo užmokesčio didinimo ir socialinių garantijų gerinimo programa

LRV nutarimas
Dėl Ilgalaikės socialinį darbą dirbančiųjų darbo užmokesčio didinimo ir socialinių garantijų gerinimo 2008–2011 metų programos patvirtinimo
(2008 04 29 Nr. 419, Žin., 2008 05 10, Nr. 53-1968)

 • Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių pakeitimas

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1797 „Dėl verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių" pakeitimo
(2008 04 29 Nr. 423, Žin., 2008 05 10, Nr. 53-1972)

 • Etatinio mokytojų darbo apmokėjimo sistemos įvedimas atidėtas iki 2009 m. rugsėjo 1 d.

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 30 d. nutarimo Nr. 1231 „Dėl Naujos mokytojų darbo apmokėjimo sistemos įgyvendinimo programos patvirtinimo" pakeitimo
(2008 04 24 Nr. 399, Žin., 2008 04 30, Nr. 51-1897)

 • Kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčio didinimo programa

LRV nutarimas
Dėl Kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčio didinimo 2009-2011 metų programos patvirtinimo
(2008 04 17 Nr. 401, Žin., 2008 04 30, Nr. 51-1899)

 • Paspartintas pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio didinimas

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 5 d. nutarimo Nr. 193 „Dėl Ilgalaikės pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio didinimo programos patvirtinimo" pakeitimo
(2008 04 29 Nr. 397, Žin., 2008 04 30, Nr. 50-1866)

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl Biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo" pakeitimo
(2008 04 29 Nr. 398, Žin., 2008 04 30, Nr. 50-1867)

 • Įsakymas dėl papildomų nelaimingų atsitikimų prevencijos priemonių, organizuojant statybos, remonto bei kitus pavojingus darbus

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl nelaimingų atsitikimų prevencijos, organizuojant statybos, remonto bei kitus pavojingus darbus
(2008 04 24 Nr. V-122, Žin., 2008 04 30, Nr. 50-1876)

 • Nauja Inventorizacijos taisyklių redakcija

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimo Nr. 719 „Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2008 04 17 Nr. 370, Žin., 2008 04 29, Nr. 49-1822)

 • Avansinis pelno mokestis nuo 2009 m. sausio 1 d. bus mokamas tik pajamoms viršijant 1 milijoną litų
 • Nuostolių perkėlimas neribotą laikotarpį
 • Padidinta natūralios netekties nuostolių norma šviežiems vaisiams, uogoms, grybams ir daržovėms
 • Nustatyta palankesnė suteiktos paramos atskaitymo tvarka
 • Sąnaudos dėl sugadintos ir netinkamai pagamintos produkcijos
 • Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra
 • Kiti Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai

Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 2, 12, 13, 17, 18, 21, 23, 26, 28, 30, 31, 381, 47, 50 straipsnių, 1, 3 priedėlių pakeitimo bei papildymo ir Įstatymo papildymo 171 straipsniu įstatymas
(2008 04 10 Nr. X-1484, Žin., 2008 04 24, Nr. 47-1749)

 • Nuo 2009 m. sausio 1 d. visos sveikatos priežiūros įstaigos nemokės nekilnojamojo turto mokesčio

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 7 straipsnio papildymo įstatymas
(2008 04 03 Nr. X-1479, Žin., 2008 04 19, Nr. 45-1681)

 • Pakeistos dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normos vykstantiems į užsienio komandiruotes

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 1996 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. 116 „Dėl Dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normų vykstantiems į užsienio komandiruotes" pakeitimo
(2008 04 01 Nr. 1K-123, Žin., 2008 04 10, Nr. 41-1504)

 • Atvejai, kada į eismo įvykio vietą galima nekviesti policijos

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1950 "Dėl kelių eismo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2008 03 20 Nr. 275, Žin., 2008 04 08, Nr. 40-1456)

 • Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos papildymas

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. 650 "Dėl Darbuotojo ir valstybės tarnautojo vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(2008 04 02 Nr. 286, Žin., 2008 04 08, Nr. 40-1467)

 • Nukelti ataskaitų apie finansų kontrolės būklę ir vidaus audito tarnybos veiklos ataskaitos pateikimo terminai

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. 470 "Dėl Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo įgyvendinimo ir Vidaus audito tarnybos pavyzdinių nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(2008 03 20 Nr. 264, Žin., 2008 04 03, Nr. 38-1384)

 • Pakeistos įstaigos duomenų rašymo taisyklės rengiant siunčiamus dokumentus

Lietuvos archyvų departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 19 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2008 03 28 Nr. V-63, Žin., 2008 04 01, Nr. 37-1372)

 • Panaikinta galimybė reikalauti mokėti mokestį už skulptūrų, dailės kūrinių rodymą viešose vietose ir privačiose patalpose

Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 33 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2008 03 13 Nr. X-1454, Žin., 2008 03 27, Nr. 35-1243)

 • 9-SD pranešimo apie suteiktas (atšauktas) atostogas vaikui prižiūrėti pateikimo taisyklių pakeitimai

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2007 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-257 "Dėl 9-SD pranešimo apie motinai (įmotei), tėvui (įtėviui) arba vaiko globėjui suteiktas (atšauktas) atostogas vaikui prižiūrėti pateikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2008 03 05 Nr. V-113, Žin., 2008 03 13, Nr. 30-1066)

 • Ilgalaikė pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio didinimo programa

LRV nutarimas
Dėl Ilgalaikės pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio didinimo programos patvirtinimo
(2008 03 05 Nr. 193, Žin., 2008 03 08, Nr. 29-1032)

 • Žemės verčių žemėlapiai pagal savivaldybes

Nacionalinės žemės tarnybos generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl žemės vertinimo masiniu būdu dokumentų tvirtinimo
(2008 01 31 Nr. 1P-14, Žin., 2008 03 01, Nr. 25-938)

 • 1995-2002 metais neišmokėtos pensijų dalies išmokėjimo tvarkos aprašas

LRV nutarimas
Dėl Valstybinių socialinio draudimo senatvės ir invalidumo pensijų dalies sumų išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2008 02 26 Nr. 144, Žin., 2008 02 28, Nr. 24-874)

 • Krovinių, vežamų kelių transporto priemonėmis, išdėstymo ir tvirtinimo taisyklės

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Krovinių, vežamų kelių transporto priemonėmis, išdėstymo ir tvirtinimo taisyklių patvirtinimo
(2008 02 21 Nr. 3?56, Žin., 2008 02 28, Nr. 24-876)

 • Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos pildymo taisyklių pakeitimas

VMI viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. VA-7 "Dėl Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos formos, jos priedų formų bei jų pildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2008 02 20 Nr. VA-17, Žin., 2008 02 26, Nr. 23-864)

 • Mokyklose nerekomenduojama prekiauti bulvių traškučiais ir gazuotais gėrimais

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. V-476 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2005 "Bendrojo lavinimo mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo" pakeitimo
(2008 02 19 Nr. V-123, Žin., 2008 02 23, Nr. 22-825)

 • Dar labiau apribotas asmens kodo naudojimas

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymas
(2008 02 01 Nr. X-1444, Žin., 2008 02 23, Nr. 22-804)

 • Eismo įvykio įforminimo tvarka draudimo išmokoms gauti nuo 2008 m. liepos 1 d. tuo atveju, jei policija nebus kviečiama

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 23 d. nutarimo Nr. 795 "Dėl Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir išmokos mokėjimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2008 02 13 Nr. 122, Žin., 2008 02 23, Nr. 22-808)

 • Nuo 2008 m. liepos 1 d. didės verslo liudijimų kainos

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6, 38 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas
(2008 01 18 Nr. X-1424, Žin., 2008 02 05, Nr. 15-510)

 • Nuo 2008 m. kovo 1 d. supaprastinamos ūkininko sodybos statybos sąlygos

Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo 1, 2, 9 straipsnių pakeitimo ir papildymo, ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo bei įstatymo papildymo 81, 11 straipsniais įstatymas
(2008 01 17 Nr. X-1420, Žin., 2008 01 24, Nr. 10-336)

 • Nuo 2008 m. kovo 1 d. statant ūkininko sodybą LR ūkininko ūkio įstatyme nurodytomis sąlygomis, vietoje detaliųjų planų rengiami žemėvaldų planai arba kaimo plėtros žemėtvarkos projektai

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 22 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2008 01 17 Nr. X-1421, Žin., 2008 01 24, Nr. 10-337)

 • Patvirtintos naujos redakcijos metinių ataskaitų apie suteiktą ir gautą paramą ataskaitų formos (FR0477 ir FR0478)

VMI viršininko įsakymas
Dėl valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-103 „Dėl paramos teikimo metinės ataskaitos fr0477 formos, paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos fr0478 formos ir jų užpildymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2008 01 10 Nr. VA-1, Žin., 2008 01 24, Nr. 10-367)

 • Nauja Pavyzdinio sąskaitų plano redakcija ūkio subjektams, kurie vadovaujasi Verslo apskaitos standartais

VšĮ Apskaitos instituto direktoriaus įsakymas
Dėl pavyzdinio sąskaitų plano pakeitimo
(2007 12 19 Nr. VAS-9, Žin., 2008 01 03, Nr. 1-46)

 • Metiniai darbo dienų koeficientai bei metiniai vidutinio mėnesio darbo dienų ir valandų skaičiai 2008 metais

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl metinių darbo dienų koeficientų bei metinių vidutinio mėnesio darbo dienų ir valandų skaičių 2008 metais patvirtinimo
(2007 12 27 Nr. A1-377, Žin., 2008 01 03, Nr. 1-32)

 • Dėl poilsio dienų perkėlimo 2008 metais
 • Avansinių PVM mokėjimų tvarka papildyta atveju, kai PVM už tiekiamas prekes (teikiamas paslaugas) išskaito ir sumoka pirkėjas (klientas)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 211 "Dėl avansinių pvm mokėjimų" pakeitimo
(2007 12 29 Nr. 1K-389, Žin., 2008 01 03, Nr. 1-30)

 • Nauja 14-ojo VAS "Verslo jungimai" redakcija

VšĮ Apskaitos instituto direktoriaus įsakymas
Dėl 14-ojo verslo apskaitos standarto "Verslo jungimai" pakeitimo
(2007 12 19 Nr. VAS-10, Žin., 2008 01 03, Nr. 1-47)

 • Dėl naujos redakcijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK 2 red.) taikymo pildant mokesčių deklaracijas

VMI paaiškinimas
Dėl pelno mokesčio deklaracijų, pridėtinės vertės mokesčio deklaracijų ir prašymų bei verslo liudijimų pildymo taikant naujos redakcijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių
(2008-01-02 Nr. (18.10-31-1)-R-41)