Teisės aktų naujienosAtgal

 • Didinamas socialinį darbą dirbančių darbuotojų atlyginimas
  (įsigalioja 2012 m. sausio 1 d.)

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo" pakeitimo
(2011 12 28 Nr. 1534, Žin., 2011 12 31, Nr. 164-7818)

 • Paskelbti draudėjų, priskirtų atitinkamoms nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifų grupėms, sąrašai
  (įsigalioja 2012 m. sausio 1 d.)

Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos nutarimas
Dėl draudėjų priskyrimo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifų grupei
(2011 12 21 Nr. 10-3, Žin., 2011 12 31, Nr. 164-7854)

 • Pakeistas Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas
  (įsigalioja 2012 m. sausio 1 d.)

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 2, 4, 6, 7, 11, 12, 14 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas
(2011 12 21 Nr. XI-1828, Žin., 2011 12 31, Nr. 163-7742)

 • Pakeistas Žemės mokesčio įstatymas
  (įsigalioja 2013 m. sausio 1 d., pereinamasis laikotarpis iki 2017 m.)

Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymas
(2011 12 21 Nr. XI-1829, Žin., 2011 12 31, Nr. 163-7743)

 • Pakeistos Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 formos, jos FR0572A, FR0572U priedų pildymo ir pateikimo taisyklės
  (įsigalioja 2011 m. gruodžio 31 d.)

VMI viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. VA-7 „Dėl Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 formos, jos FR0572A, FR0572U priedų pildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2011 12 22 Nr. VA-134, Žin., 2011 12 30, Nr. 162-7728)

 • Numatyta galimybė bendrovės akcininkams skirti dividendus už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį
  (įsigalioja 2012 m. kovo 1 d.)

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 18, 20, 28, 32, 34, 37, 38, 42, 58, 59, 60, 78 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 601 straipsniu įstatymas
(2011 12 15 Nr. XI-1798, Žin., 2011 12 28, Nr. 160-7565)

Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 15, 18, 20, 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas
(2011 12 15 Nr. XI-1799, Žin., 2011 12 28, Nr. 160-7566)

 • Sumažintas 2012 metais iš „Sodros" į privačius pensijų fondus pervedamos įmokos dydis

Lietuvos Respublikos pensijų sistemos reformos įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2011 12 20 Nr. XI-1822, Žin., 2011 12 28, Nr. 160-7574)

 • Patvirtinti metiniai darbo dienų koeficientai bei metiniai vidutinio mėnesio darbo dienų ir valandų skaičiai 2012 metais

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl metinių darbo dienų koeficientų bei metinių vidutinio mėnesio darbo dienų ir valandų skaičių 2012 metais patvirtinimo
(2011 12 19 Nr. A1-535, Žin., 2011 12 24, Nr. 159-7531)

 • Mažinamos išmokos vaikams
  (įsigalioja 2012 m. sausio 1 d.)

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 18 straipsnių, trečiojo, šeštojo skirsnių pavadinimų pakeitimo ir papildymo ir 21 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2011 12 01 Nr. XI-1756, Žin., 2011 12 20, Nr. 155-7350)

 • Pakeisti 13-asis ir 21-asis verslo apskaitos standartai
  (įsigalioja 2012 m. sausio 1 d.)

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl 13-ojo verslo apskaitos standarto „Nematerialusis turtas" papildymo
(2011 12 07 Nr. VAS-14, Žin., 2011 12 17, Nr. 154-7332)

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl 21-ojo verslo apskaitos standarto „Dotacijos ir subsidijos" papildymo
(2011 12 07 Nr. VAS-13, Žin., 2011 12 17, Nr. 154-7331)

 • Gyventojai turės galimybę 1 procentą gyventojų pajamų mokesčio skirti politinei partijai remti
  (įsigalioja 2012 m. sausio 1 d.)

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymas
(2011 12 06 Nr. XI-1778, Žin., 2011 12 15, Nr. 153-7206)

 • Pakeistos Gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, pažymos FR0471 formos, jos užpildymo ir pateikimo taisyklės
  (įsigalioja 2012 m. sausio 1 d.)

VMI viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. V-238 „Dėl Gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, pažymos FR0471 formos, jos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2011 12 05 Nr. VA-129, Žin., 2011 12 13, Nr. 152-7185)

 • Pakeistos Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklės
  (įsigalioja 2011 m. gruodžio 10 d.)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 195 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2011 12 08 Nr. 1K-403, Žin., 2011 12 10, Nr. 151-7145)

 • Patvirtintas valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis 2012 metais

Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2012 metais, įstatymas
(2011 11 29 Nr. XI-1741, Žin., 2011 12 08, Nr. 150-7048)

 • Įmokos į garantinį fondą didinamos Iki 0,2 procentų priskaičiuoto darbuotojams darbo užmokesčio
  (įsigalioja 2012 m. sausio 1 d.)

Lietuvos Respublikos garantinio fondo įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2011 11 22 Nr. XI-1731, Žin., 2011 12 01, Nr. 146-6853)

 • Išplėstos pelno mokesčio lengvatos taikymo ribos
  (įsigalioja 2011 m. gruodžio 1 d.)

Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 5, 12, 461, 51, 57 ir 58 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2011 11 22 Nr. XI-1716, Žin., 2011 12 01, Nr. 146-6852)

 • Numatyta taupiau naudoti valstybės lėšas valstybės tarnautojų ir darbuotojų išeitinėms išmokoms mokėti
  (įsigalioja 2011 m. gruodžio 1 d.)

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 41 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2011 11 17 Nr. XI-1703, Žin., 2011 12 01, Nr. 146-6849)

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 140, 141 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas
(2011 11 17 Nr. XI-1702, Žin., 2011 12 01, Nr. 146-6848)

 • Nuo 2012 m. sausio 1 d. didėja elektros energijos kaina
  (įsigalioja 2012 m. sausio 1 d.)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl akcinės bendrovės LESTO Visuomeninių elektros energijos kainų ir jų taikymo tvarkos bei Elektros energijos persiuntimo paslaugos kainų ir jų taikymo tvarkos paskelbimo
(2011 11 25 Nr. O3-383, Žin., 2011 11 29, Nr. 144-6804)

 • Patvirtintas Gaisrinės saugos reikalavimų nedideliems prekybos, maitinimo ir paslaugų paskirties statiniams (patalpoms) klausimynas
  (įsigalioja 2011 m. gruodžio 1 d.)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Gaisrinės saugos reikalavimų nedideliems prekybos, maitinimo ir paslaugų paskirties statiniams (patalpoms) klausimyno patvirtinimo
(2011 11 23 Nr. 1-327, Žin., 2011 11 29, Nr. 144-6801)

 • Vilniuje už išmaldos prašymą ar jos davimą numatytos baudos
  (įsigaliojo 2011 m. lapkričio 27 d.)

Vilniaus miesto savivaldybės pranešimas
(2011 11 29)

 • Patvirtintas Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas
  (įsigalioja 2012 m. liepos 1 d.)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo
(2011 11 11 Nr. V-964, Žin., 2011 11 19, Nr. 140-6573)

 • Darbdaviams aktualios Sprendimų vykdymo instrukcijos nuostatos nepasikeitė
  (įsigalioja 2011 m. lapkričio 18 d.)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1R-352 „Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo" pakeitimo
(2011 11 14 Nr. 1R-265, Žin., 2011 11 17, Nr. 137-6495)

 • Draudimas parduoti žemę užsieniečiams pratęstas iki 2014 m. balandžio 30 d.

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo konstitucinio įstatymo 17 straipsnio pakeitimo konstitucinis įstatymas
(2011 11 03 Nr. XI-1626, Žin., 2011 11 12, Nr. 135-6404)

 • Didmeninė prekyba pagal verslo liudijimus nebus galima
  (dauguma naujų nuostatų įsigalioja 2012 m. gegužės 1 d.)

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1797 „Dėl Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių" pakeitimo
(2011 10 27 Nr. 1261, Žin., 2011 11 08, Nr. 133-6316)

 • Daugiau individualia veikla besiverčiančių gyventojų privalės naudoti kasos aparatus
  (įsigalioja 2012 m. gegužės 1 d.)

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(2011 10 27 Nr. 1262, Žin., 2011 11 08, Nr. 133-6317)

 • Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių biudžetinėse įstaigose
  (įsigalioja 2011 m. lapkričio 9 d.)

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių biudžetinėse įstaigose" pakeitimo
(2011 11 02 Nr. 1266, Žin., 2011 11 08, Nr. 133-6321)

 • Aplinkos apsaugos kriterijų taikymas viešiesiems pirkimams
  (2012, 2013, 2014 ir 2015 metais)

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarimo Nr. 804 „Dėl Nacionalinės žaliųjų pirkimų įgyvendinimo programos patvirtinimo" ir jį keitusių nutarimų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo
(2011 10 27 Nr. 1257, Žin., 2011 11 05, Nr. 132-6285)

 • Nustatytos 2012 m. Intrastato ataskaitų teikimo ribos

Statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl 2012 m. Intrastato ribų nustatymo
(2011 10 28 Nr. DĮ-209, Žin., 2011 11 04, Nr. 131-6270)

 • Dėl mokesčių administratoriaus pritarimo mokesčių teisės aktų nuostatų taikymui būsimajam sandoriui
  (įsigalioja 2012 m. sausio 1 d.)

VMI viršininko įsakymas
Dėl Mokesčių mokėtojo prašymo pritarti mokesčių teisės aktų nuostatų taikymui būsimajam sandoriui pateikimo, prašymo nagrinėjimo, mokesčių administratorių įpareigojančio sprendimo priėmimo ir pakeitimo taisyklių patvirtinimo
(2011 10 19 Nr. VA-105, Žin., 2011 10 25, Nr. 128-6080)

 • Pakeistas Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnis
  (Įsigalioja 2011 m. lapkričio 1 d.)

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2011 10 11 Nr. XI-1613, Žin., 2011 10 25, Nr. 128-6051)

 • Panaikintas Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
  (Įsigalioja 2011 m. lapkričio 2 d.)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2004 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. 1-208 „Dėl laikino paėmimo iš darbdavio darbo sutarčių registravimo žurnalo tvarkos ir šio žurnalo paėmimo akto formos patvirtinimo" panaikinimo   
(2011 10 13 Nr. V-247, Žin., 2011 10 22, Nr. 127-6017)

 • Pakeistas Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas
  (Įsigalioja 2011 m. lapkričio 1 d.)

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2, 3, 20, 22, 28, 31, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas
(2011 09 29 Nr. XI-1608, Žin., 2011 10 13, Nr. 123-5816)

 • Sugriežtinti reikalavimai maisto reklamai
  (Įsigalioja 2011 m. spalio 13 d.)

Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 14 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymas
(2011 09 29 Nr. XI-1606, Žin., 2011 10 13, Nr. 123-5814)

 • Vyriausybės nutarimai suderinti su Įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones įstatymu
  (Įsigalioja 2011 m. gruodžio 1 d.)

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 19 d. nutarimo Nr. 1043 „Dėl atskirų darbo sutarčių ypatumų patvirtinimo" pakeitimo
(2011 10 05 Nr. 1158, Žin., 2011 10 13, Nr. 123-5825)

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 115 „Dėl Darbo sutarties pavyzdinės formos patvirtinimo" pakeitimo
(2011 10 05 Nr. 1159, Žin., 2011 10 13, Nr. 123-5826)

 • Pakeisti Audito ir Buhalterinės apskaitos įstatymai
  (Įsigalioja 2012 m. gegužės 1 d.)

Lietuvos Respublikos audito įstatymo 1, 2, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 57, 58, 59 straipsnių ir devintojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymas
(2011 09 22 Nr. XI-1600, Žin., 2011 10 08, Nr. 121-5706)

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 3 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2011 09 22 Nr. XI-1601, Žin., 2011 10 08, Nr. 121-5707)

 • Lietuvoje užaugintų daržovių nitratų, pesticidų ir sunkiųjų metalų liekanų tyrimai

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pranešimas
(2011 10 07)

 • Žemės mokesčio deklaracijos pateiktos jos savininkams

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pranešimas
(2011-10-03)

 • Bankų klientų interesų apsauga
  (įsigalioja 2011 m. spalio 1 d.)

Lietuvos Respublikos bankų įstatymo 56 straipsnio papildymo įstatymas
(2011 09 22 Nr. XI-1598, Žin., 2011 10 01, Nr. 119-5616)

 • Pakeistos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklės
  (įsigalioja 2011 m. spalio 1 d.)

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 647 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2011 09 21 Nr. 1110, Žin., 2011 09 30, Nr. 118-5555)

 • Pakeistos valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklės
  (įsigalioja 2011 m. spalio 1 d.)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-465 „Dėl valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo" pakeitimo
(2011 09 20 Nr. 1K-314, Žin., 2011 09 30, Nr. 118-5566)

 • Patvirtintas Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašas
  (įsigalioja 2011 m. rugsėjo 23 d.)

Švietimo ir mokslo ministro įsakymas
Dėl Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2011 09 15 Nr. V-1680, Žin., 2011 09 22, Nr. 115-5419)

 • Lietuvos įmonės jau susidomėjo „vaučerine" bedarbių įdarbinimo sistema

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pranešimas
(2011-09-21)

 • Pirmaisiais verslo metais ūkio subjektų priežiūrą atliekančios institucijos įsipareigojo verslininkus ne bausti, o konsultuoti
  (įsigalioja 2011 m. rugsėjo 14 d.)

Deklaracija dėl pirmųjų verslo metų
(2011 09 14)

 • Atsakingojo skolinimo nuostatai
  (įsigalioja 2011 m. lapkričio 1 d. su išimtimis)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Atsakingojo skolinimo nuostatų
(2011 09 01 Nr. 03-144, Žin., 2011 09 08, Nr. 111-5262

 • Pakeistos Ataskaitos apie kontroliuojamuosius ir kontroliuojančius vienetus bei asmenis FR0438 formos užpildymo taisyklės
  (įsigalioja 2011 m. rugpjūčio 7 d.) 

VMI viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 376 „Dėl Ataskaitos apie kontroliuojamuosius ir kontroliuojančius vienetus bei asmenis FR0438 formos bei jos užpildymo taisyklių patvirtinimo" papildymo
(2011 07 29 Nr. VA-91, Žin., 2011 08 06, Nr. 100-4730)

 • Reikalavimai verslui - specialiame tinklalapyje

Ūkio ministerijos pranešimas
(2011 08 01)

 • Dėl judriojo (mobilaus) ryšio viešųjų pirkimų

Viešųjų pirkimų tarnybos pranešimas
(2011 07 19)

 • Patvirtintos naujos Dokumentų rengimo taisyklės
  (įsigalioja 2011 m. liepos 16 d.)

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo
(2011 07 04 Nr. V-117, Žin., 2011 07 15, Nr. 88-4229)

 • Nuspręsta, kurie darbdaviai (draudėjai) neprivalės teikti informacijos apie darbo priemonių ir darbo sąlygų neatitiktį Valstybinei darbo inspekcijai

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Rodiklių, apibūdinančių darbdavio (draudėjo) darbuotojų saugos ir sveikatos būklę, dydžių apskaičiavimo ir jų teikimo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai tvarkos aprašo patvirtinimo
(2011 06 30 Nr. A1-306, Žin., 2011 07 09, Nr. 83-4044)

 • Nustatyti papildomi reikalavimai viešųjų įstaigų veiklos ataskaitai
  (įsigalioja 2011 m. lapkričio 1 d.)

Viešųjų įstaigų įstatymo 12 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymas
(2011 06 16 Nr. XI-1446, Žin., 2011 06 30, Nr. 78-3794)

 • Nuo 2012 m. sausio 1 d. pradedamas didinti senatvės pensijos amžius

Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 21, 25, 33, 56, 57, 67 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas
(2011 06 09 Nr. XI-1436, Žin., 2011 06 28, Nr. 77-3723)

 • Pakeista Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir instruktavimo tvarka
  (įsigalioja 2011 m. liepos 1 d.)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir instruktavimo tvarkos pakeitimo
(2011 06 21 Nr. V-132, Žin., 2011 06 28, Nr. 77-3786)

 • Pakeistas LR darbo kodeksas
  (įsigalioja 2011 m. liepos 1 d.) 

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 78 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2011 05 26 Nr. XI-1419, Žin., 2011 06 14, Nr. 72-3470)

 • Pakeistas Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašas
  (įsigalioja 2011 m. birželio 12 d.)

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(2011 06 08 Nr. 661, Žin., 2011 06 11, Nr. 71-3406)

 • Pakeistas LR darbo kodeksas
  (įsigalioja 2011 m. gruodžio 1 d.) 

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 88, 108, 113, 1301, 132 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas
(2011 05 19 Nr. XI-1380, Žin., 2011 06 07, Nr. 69-3288)

 • Nauja redakcija išdėstyti Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdiniai nuostatai
  (įsigalioja 2011 m. birželio 8 d.) 

Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdinių nuostatų patvirtinimo
(2011 06 02 Nr. A1-266/V-575, Žin., 2011 06 07, Nr. 69-3307)

 • Neteko galios Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl ūkinių subjektų piniginių lėšų skolinimo fiziniams bei juridiniams asmenims"
  (įsigalioja 2011 m. birželio 4 d.) 

Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl ūkinių subjektų piniginių lėšų skolinimo fiziniams bei juridiniams asmenims" ir jį keitusio įstatymo pripažinimo netekusiais galios įstatymas
(2011 05 19 Nr. XI-1386, Žin., 2011 06 04, Nr. 68-3217)

 • Gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams nuo 2011 m. liepos 1 d.
  (įsigalioja 2011 m. liepos 1 d.) 

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl akcinės bendrovės „Lietuvos dujos" gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams
(2011 05 27 Nr. O3-114, Žin., 2011 05 31, Nr. 66-3154)

 • Saugaus darbo su transporto priemonėmis prie krovimo rampų rekomendacijos

Valstybinės darbo inspekcijos informacija
(2011 05 31)

 • Nuo  2011 m. liepos 1 d. draudėjai, turintys 5 ir daugiau apdraustųjų asmenų, socialinio draudimo pranešimus privalės teikti tik per Elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą

VSDFV informacija
(2011 05 26)

 • Pakeista Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir instruktavimo tvarka
  (įsigalioja 2011 m. birželio 1 d.)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2005 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 1-107 „Dėl Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir instruktavimo tvarkos patvirtinimo" pakeitimo
(2011 05 18 Nr. V-104, Žin., 2011 05 24, Nr. 62-2957)

 • Pakeistos Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 formos, jos FR0572A, FR0572U priedų pildymo ir pateikimo taisyklės
  (įsigalioja 2011 m. gegužės 20 d.)

VMI viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. VA-7 „Dėl Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 formos, jos FR0572A, FR0572U priedų pildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2011 05 12 Nr. VA-57, Žin., 2011 05 19, Nr. 60-2879)

 • Mokesčių mokėtojo sumokėtų sumų įskaitymo taisyklės

VMI viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. VA-193 „Dėl Mokesčių mokėtojo sumokėtų sumų įskaitymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2011 05 12 VA-56, Žin., 2011 05 17, Nr. 59-2841)

 • Pakeistas 1-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje"

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2007 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1K-388 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 1-ojo standarto patvirtinimo" pakeitimo
(2011 05 11 Nr. 1K-180, Žin., 2011 05 14, Nr. 58-2775)

 • Patvirtinta nauja Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus, kodų sąrašo redakcija

VMI viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo" pakeitimo
(2011 05 04 Nr. VA-53, Žin., 2011 05 10, Nr. 55-2686)

 • Pakeisti ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai viešojo sektoriaus subjektams

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimo Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo” pakeitimo
(2011 05 04 Nr. 497, Žin., 2011 05 07, Nr. 54-2598)

 • 2010 m. viešojo sektoriaus metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių teikimo terminas atidėtas iki 2011 m. spalio 1 d.

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 4, 31, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas
(2011 04 21 Nr. XI-1343, Žin., 2011 05 03, Nr. 52-2518)

 • Pakeistas LR darbo kodeksas

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 101, 146 ir 214 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2011 04 19 Nr. XI-1332, Žin., 2011 05 03, Nr. 52-2507)

 • Pakeistas LR darbo kodeksas

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2011 04 12 Nr. XI-1315, Žin., 2011 04 28, Nr. 49-2370)

 • Patvirtintos naujos Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklės

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 415 „Dėl Gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą, pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalo formos ir jo pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(2011 04 22 Nr. 1K-160, Žin., 2011 04 28, Nr. 49-2399)

 • Pakeistos Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklės

Finansų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. 1K-040 „Dėl Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2011 04 22 Nr. 1K-159, Žin., 2011 04 28, Nr. 49-2398)

 • Pakeistos Dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 formos, jos priedų pildymo ir teikimo taisyklės

VMI viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. VA-101 „Dėl Dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 formos, jos priedų pildymo ir teikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2011 04 22 Nr. VA-50, Žin., 2011 04 28, Nr. 49-2418)

 • Dėl draudėjų priskyrimo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifų grupėms

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gruodžio 20 d. nutarimo Nr. 1368 „Dėl Draudėjų priskyrimo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifų grupėms metodikos patvirtinimo" pakeitimo
(2011 04 20 Nr. 458, Žin., 2011 04 23, Nr. 48-2306)

 • Pakeistos Ataskaitos apie kontroliuojamuosius ir kontroliuojančius vienetus bei asmenis FR0438 formos užpildymo taisyklės

VMI viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 376 „Dėl Ataskaitos apie kontroliuojamuosius ir kontroliuojančius vienetus bei asmenis FR0438 formos bei jos užpildymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2011 04 19 Nr. VA-46, Žin., 2011 04 21 Nr. 47-2259)

 • Pakeisti 23-iasis ir 1-asis verslo apskaitos standartai

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl 23-iojo verslo apskaitos standarto „Turto nuvertėjimas" pakeitimo
(2011 04 14 Nr. VAS-3, Žin., 2011 04 21 Nr. 47-2266)
(2011 04 21 Nr. VAS-5, Žin., 2011 04 23 Nr. 48-2355)

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl 1-ojo verslo apskaitos standarto „Finansinė atskaitomybė" 18.4 punkto pakeitimo
(2011 04 14 Nr. VAS-2, Žin., 2011 04 21 Nr. 47-2265)

 • Kaip apsisaugoti nuo bilietų klastočių

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos pranešimas
(2011 04 15)

 • Pakeistos Gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, pažymos FR0471 formos užpildymo ir pateikimo taisyklės

VMI viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. V-238 „Dėl Gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, pažymos FR0471 formos, jos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2011 04 06 Nr. VA-41, Žin., 2011 04 13, Nr. 45-2137)

 • Maisto papildai

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos leidinys
(2011 04 05)

 • Nauja redakcija išdėstytos dvi valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų formos

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-465 „Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo" pakeitimo
(2011 03 31 Nr. 1K-122 Žin., 2011 04 05, Nr. 40-1930)

 • Nuo 2011 m. balandžio 1 d. privatūs elektros energijos vartotojai gali pasirinkti naujus elektros energijos tarifų planus „Namai" ir „Namai plius"

AB „Lesto" informacija

 • Naikinami priedai socialinių paslaugų įstaigų direktoriams už tiesioginį darbą su neįgaliaisiais

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. A1-22 „Dėl Socialinį darbą dirbančių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(2011-03-28 Nr. A1-164, Žin., 2011 03 31, Nr. 38-1825)

 • Pakeistos Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų užpildymo taisyklės

VMI viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. VA-29 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2011 03 23 Nr. VA-32, Žin., 2011 03 29, Nr. 37-1792)

 • Pakeistos Metinės pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos FR0516 formos ir jos priedų FR0516A bei FR0516B formų užpildymo taisyklės

VMI viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. V-140 „Dėl Metinės pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos FR0516 formos ir jos priedų FR0516A bei FR0516B formų užpildymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2011 03 23 Nr. VA-31, Žin., 2011 03 29, Nr. 37-1791)

 • Papildytas asmenų, privalančių deklaruoti turtą, sąrašas

Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2, 3, 5, 71, 9 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2011 03 15 Nr. XI-1278, Žin., 2011 03 29, Nr. 37-1757)

 • Išplėstas asmenų, privalančių teikti privačių interesų deklaraciją, ratas

Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 2 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2011 03 15 Nr. XI-1279, Žin., 2011 03 29, Nr. 37-1758)

 • Pakeistos Mažmeninės prekybos taisyklės
 • Sudarytos palankesnė sąlygos parduoti naudotas prekes sendaikčių turguose
 • Sąvoka „prekyvietė" keičiama į „turgavietė"

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2011 03 16 Nr. 299, Žin., 2011 03 19, Nr. 33-1545)

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(2011 03 16 Nr. 297, Žin., 2011 03 19, Nr. 33-1543)

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1797 „Dėl Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių" pakeitimo
(2011 03 16 Nr. 298, Žin., 2011 03 19, Nr. 33-1544)

 • Nauja Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo
(2011 03 09 Nr. V-100, Žin., 2011 03 17, Nr. 32-1534)

 • Pakeistos VMI administruojamų privalomojo sveikatos draudimo įmokų administravimo taisyklės

VMI viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. VA-78 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos administruojamų privalomojo sveikatos draudimo įmokų administravimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2011 03 09 Nr. VA-30, Žin., 2011 03 15, Nr. 31-1481)

 • Atnaujinta gyventojų pajamų elektroninio deklaravimo sistema
 • VMI primena: gyventojai gali susigražinti permokėtą GPM, jei dirbo ne visus metus ir kitais atvejais

VMI pranešimai
Dėl 2010 m. gyventojų pajamų deklaravimo
(2011 03 10)

 • Pakeistos Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklės

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo parnešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo" pakeitimo
(2011 03 07 Nr. V-95, Žin., 2011 03 10, Nr. 30-1435)

 • Pakeistos Kasos aparatų naudojimo taisyklės
 • Panaikinta prievolė kasos operacijų žurnalą registruoti teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje
 • Nustatyta individualia veikla besiverčiančio gyventojo kasos aparato naudojimo tvarka

VMI viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. V-255 „Dėl Kasos aparatų naudojimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2011 02 22 Nr. VA-25, Žin., 2011 03 01, Nr. 25-1243)

 • 2011 m. visuotinis gyventojų ir būstų surašymas

Statistikos departamento pranešimas
2011 m. gyventojų ir būstų surašymas
(2011 03 01)

 • Kas yra „laisvųjų profesijų" atstovai Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo požiūriu

VMI paaiškinimas
Kas yra „laisvųjų profesijų" atstovai
(2011-02-28)

 • Dėl kasos aparatų naudojimo taisyklių individualia veikla besiverčiantiems gyventojams, prekiaujantiems maisto produktais dengtose turgavietėse

VMI informacija
Supaprastintos kasos aparatų naudojimo taisyklės
(2011-02-28)

 • Viešųjų įstaigų, kurių dalininkė ar savininkė yra valstybė ar savivaldybė, vadovai turi būti parenkami konkurso būdu

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 26 d. nutarimo Nr. 1025 „Dėl valstybės ir savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose" pakeitimo
(2011 02 23 Nr. 202, Žin., 2011 02 26, Nr. 24-1152)

 • Darbo santykių pasibaigimo tvarka, kai darbdavio buvimo vietos nustatyti neįmanoma

LRV nutarimas
Dėl Darbo santykių pasibaigimo, kai darbdavio (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) ar darbdavio atstovų buvimo vietos nustatyti neįmanoma, tvarkos aprašo patvirtinimo
(2011 02 23 Nr. 220, Žin., 2011 02 26, Nr. 24-1170)

 • Sudaryta galimybė lanksčiau taikyti suminę darbo laiko apskaitą darbuotojams, kuriems nustatytas sutrumpintas darbo laikas ar ne visas darbo laikas

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 14 d. nutarimo Nr. 587 „Dėl darbų, kuriuose gali būti taikoma iki dvidešimt keturių valandų per parą darbo laiko trukmė, sąrašo, Darbo ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse patvirtinimo" pakeitimo
(2011 02 17 Nr. 181, Žin., 2011 02 22, Nr. 22-1054)

 • Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai pavesta vertinti šilumos tiekėjų sąskaitų, teikiamų buitiniams šilumos vartotojams, pagrįstumą

LRV nutarimas
Dėl šilumos tiekėjų sąskaitų (mokėjimo už šilumą pranešimų), teikiamų buitiniams šilumos vartotojams, vertinimo
(2011 02 09 Nr. 182, Žin., 2011 02 22, Nr. 22-1055)

 • „Sodra" skelbia viešus draudėjų duomenis

Vieši draudėjų duomenys
(2011 02 18)

 • Kai kurioms vėliau gimdysiančioms motinoms yra galimybė išeiti vaiko priežiūros atostogų iki 2011 m. liepos 1 d. ir gauti šiuo metu galiojančio dydžio motinystės (tėvystės) pašalpą

„Sodros" pranešimas
Motinos gali rinktis – eiti nėštumo ir gimdymo atostogų ar ne
(2011 02 14)

 • Patvirtinta viešų draudėjo duomenų teikimo kitiems asmenims tvarka

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenų, kurie pagal įstatymą laikomi viešais, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2011 02 03 Nr. V-50, Žin., 2011 02 08, Nr. 16-788)

 • Juridiniai ir fiziniai asmenys, pagal sutartis su darbdaviais atliekantys darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų funkcijas, turės pateikti informaciją Valstybinei darbo inspekcijai

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Juridinių ir fizinių asmenų, pagal sutartis su darbdaviais atliekančių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų funkcijas ar jų dalį, informacijos teikimo Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašo patvirtinimo
(2011 01 27 Nr. A1-39, Žin., 2011 02 08, Nr. 16-776)

 • Laikinai, iki 2014 metų, didinamas valstybės paramos dydis daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti), rengiant daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektus ir atliekant statybos techninę priežiūrą

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo" pakeitimo
(2011 01 26 Nr. 101, Žin., 2011 02 05, Nr. 15-651)

 • Pakeista 16 viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų

Finansų ministro įsakymai dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų pakeitimo
(Žin., 2011 02 05, Nr. 15)

 • Patvirtintos Naftos produktų, bioproduktų, kitų degiųjų skystų produktų ir gamtinių dujų apskaitos taisyklės

VMI viršininko įsakymas
Dėl Naftos produktų, bioproduktų, kitų degiųjų skystų produktų ir gamtinių dujų apskaitos taisyklių patvirtinimo
(2011 01 25 Nr. VA-16, Žin., 2011 02 03, Nr. 14-637)

 • Pakeistos Priverstinio poveikio priemonių taikymo taisyklės

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. V-32 „Dėl Priverstinio poveikio priemonių taikymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2011 01 24 Nr. V-29, Žin., 2011 01 29, Nr. 12-564)

 • Pakeistos Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų užpildymo taisyklės

VMI viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. VA-2 „Dėl Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų ir jų užpildymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2011 01 21 Nr. VA-14, Žin., 2011 01 27, Nr. 11-503)

 • Pakeistas Asocijuotų asmenų tarpusavio sandorių arba ūkinių operacijų ataskaitos FR0528 formos pateikimo terminas

VMI viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. VA-27 „Dėl Asocijuotų asmenų tarpusavio sandorių arba ūkinių operacijų ataskaitos FR0528 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2011 01 21 Nr. VA-12, Žin., 2011 01 27, Nr. 11-502)

 • Pakeistos Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklės

VMI viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. VA-83 „Dėl Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo" papildymo
(2011 01 17 Nr. VA-8, Žin., 2011 01 25, Nr. 10-467)

 • Nuo 2011 m. gegužės 1 d. išplečiamas asmenų, privalančių naudoti kasos aparatus, ratas

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(2011 01 12 Nr. 5, Žin., 2011 01 15, Nr. 6-215)

 • 2010 m. mokesčio už aplinkos teršimą tarifų indeksavimo koeficientai

Statistikos departamento informacinis pranešimas
Dėl mokesčio už aplinkos teršimą tarifų indeksavimo
(Informaciniai pranešimai 2011 01 14 Nr. 4)

 • Dėl informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį teikimo Valstybinei darbo inspekcijai

Valstybinės darbo inspekcijos informacija
(2011 01 13)

 • Pakeistos Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklės, nauja redakcija išdėstytos 9-SD, 12-SD, 13-SD ir PT elektroninio prašymo formos

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo" pakeitimo
(2010 12 31 Nr. V-570, Žin., 2011 01 10, Nr. 4-143)

 • Dėl nekilnojamojo turto mokestinės vertės

VMI informacija
(2011 01 04)

 • Pakeistos Gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, pažymos FR0471 formos užpildymo ir pateikimo taisyklės

VMI viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. V-238 „Dėl Gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, pažymos FR0471 formos, jos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2010 12 30 Nr. VA-122, Žin., 2011 01 04, Nr. 1-32)

 • Pakeistos Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 formos, jos FR0572A, FR0572U priedų pildymo ir pateikimo taisyklės

VMI viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. VA-7 „Dėl Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 formos, jos FR0572A, FR0572U priedų pildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2010 12 30 Nr. VA-121, Žin., 2011 01 04, Nr. 1-31)

 • Nuo 2011 m. sausio 1 d. grąžinamos kai kurios ankstesnės LR darbo kodekso nuostatos

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 109, 127, 129, 130, 141, 152, 188, 203, 206, 256 straipsnių papildymo ir pakeitimo įstatymas
(2009 07 23 Nr. XI-404, Žin., 2009 08 04, Nr. 93-3993)