Teisės aktų naujienosAtgal

 • Pakeistas Vyriausybės nutarimas „Dėl Darbuotojo ir valstybės tarnautojo vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
  (įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.)

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. 650 „Dėl Darbuotojo ir valstybės tarnautojo vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(2012 12 19 Nr. 1561, Žin., 2012 12 31, Nr. 155-8010)

 • Pakeistas 10-asis VSAFAS „Kitos pajamos"
  (įsigalioja 2012 12 30)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2008 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. 1K-161 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 10-ojo standarto patvirtinimo" pakeitimo
(2012 12 21 Nr. 1K-442, Žin., 2012 12 29, Nr. 153-7872)

 • Pakeistas 17-asis VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai"
  (įsigalioja 2012 12 30)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2008 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 1K-223 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 17-ojo standarto patvirtinimo" pakeitimo
(2012 12 21 1K-443, Žin., 2012 12 29, Nr. 153-7874)

 • Pakeistas 20-asis VSAFAS „Finansavimo sumos"
  (įsigalioja 2012 12 30)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2008 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. 1K-205 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 20-ojo standarto patvirtinimo" pakeitimo
(2012 12 21 Nr. 1K-444, Žin., 2012 12 29, Nr. 153-7875)

 • Patvirtintas naujos redakcijos 6-asis verslo apskaitos standartas „Aiškinamasis raštas" ir pakeisti kiti su juo susiję verslo apskaitos standartai
  (įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.)

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl 6-ojo verslo apskaitos standarto „Aiškinamasis raštas" tvirtinimo
(2012 12 21 Nr. VAS-24, Žin., 2012 12 29, Nr. 153-7881)

 • Pakeistas 24-asis verslo apskaitos standartas „Pelno mokestis"
  (įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.)

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos apskaitos instituto standartų tarybos 2004 m. spalio 13 d. nutarimo Nr. 7 „Dėl verslo apskaitos standartų patvirtinimo" pakeitimo
(2012 12 21 Nr. VAS-42, Žin., 2012 12 29, Nr. 153-7899)

 • Pakeistas 2-asis VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita"
  (įsigalioja 2012 12 30)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2007 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 1K-378 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 2-ojo standarto patvirtinimo" pakeitimo
(2012 12 21 Nr. 1K-438, Žin., 2012 12 29, Nr. 153-7869)

 • Pakeistas 3-iasis VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita"
  (įsigalioja 2012 12 30)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2007 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 1K-379 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 3-iojo standarto patvirtinimo" pakeitimo
(2012 12 21 Nr. 1K-439, Žin., 2012 12 29, Nr. 153-7868)

 • Pakeistas 7-asis VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas"
  (įsigalioja 2012 12 30)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2008 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 1K-058 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 7-ojo standarto patvirtinimo" pakeitimo
(2012 12 21 Nr. 1K-440, Žin., 2012 12 29, Nr. 153-7871)

 • Patvirtinti metiniai darbo dienų koeficientai bei metiniai vidutinio mėnesio darbo dienų ir valandų skaičiai 2013 metais

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl metinių darbo dienų koeficientų bei metinių vidutinio mėnesio darbo dienų ir valandų skaičių 2013 metais patvirtinimo
(2012 12 21 Nr. A1-581, Žin., 2012 12 29, Nr. 153-7866)

 • Sumažintos anksčiau skelbtos elektros energijos kainos, įsigaliojančios nuo 2013 m. sausio 1 d.
  (įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl AB LESTO elektros energijos persiuntimo paslaugos kainų ir jų taikymo tvarkos pakeitimo bei visuomeninių elektros energijos kainų ir jų taikymo tvarkos pakeitimo paskelbimo
(2012 12 28 Nr. O3-449, Žin., 2012 12 29, Nr. 154-7973)

 • Pakeistas LRV nutarimas Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo"
  (įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.)

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl Biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo" pakeitimo
(2012 12 19 Nr. 1555, Žin., 2012 12 29, Nr. 153-7858)

 • Patvirtintas valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis 2013 metais

Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2013 metais, įstatymas
(2012 12 20 Nr. XII-83, Žin., 2012 12 29, Nr. 153-7832)

 • Paskelbtas Valstybinės darbo inspekcijos planine tvarka 2013 m. sausio mėnesį numatomų patikrinti ūkio subjektų sąrašas

Valstybinės darbo inspekcijos pranešimas
(2012 12 27)

 • Patvirtintas 27-asis VSAFAS „Koncesijos ir valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys"
  (įsigalioja 2013 01 01)

Finansų ministro įsakymas
Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 27-ojo standarto patvirtinimo
(2012 12 20 Nr. 1K-435, Žin., 2012 12 22, Nr. 152-7799)

 • Minimalioji mėnesinė alga didinama iki 1000 litų
  (įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.)

LRV nutarimas
Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo
(2012 12 19 Nr. 1543, Žin., 2012 12 22, Nr. 152-7772)

 • Biudžetinių įstaigų darbuotojams laikinai sumažintų priedų ir priemokų dydžių galiojimas pratęstas dar vieneriems metams
  (įsigalioja 2012 m. gruodžio 23 d.)

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 19 d. nutarimo Nr. 843 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl Biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo" pakeitimo" pakeitimo
(2012 12 19 Nr. 1550, Žin., 2012 12 22, Nr. 152-7778)

 • Pakeistos Juridinio asmens registravimo Mokesčių mokėtojų registre duomenų papildymo/pakeitimo taisyklės
  (įsigalioja 2012 m. gruodžio 22 d.)

VMI viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. VA-189 „Dėl Juridinio asmens registravimo Mokesčių mokėtojų registre duomenų papildymo / pakeitimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2012 12 18 Nr. VA-115, Žin., 2012 12 21, Nr. 151-7730)

 • Pakeistos Metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos FR0573 formos, jos FR0573A, FR0573U priedų pildymo ir teikimo taisyklės
  (įsigalioja 2012 m. gruodžio 12 d.)

VMI viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 26 d. įsakymo Nr. VA-145 „Dėl metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos FR0573 formos, jos FR0573A, FR0573U priedų pildymo ir teikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2012 12 06 Nr. VA-108, Žin., 2012 12 11, Nr. 143-7423)

 • Pakeistos Prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvito formos bei šių kvitų pildymo taisyklės
  (įsigalioja 2012 m. gruodžio 12 d.)

VMI viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 379 „Dėl Prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvito formos bei šių kvitų pildymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2012 12 04 Nr. VA-105, Žin., 2012 12 11, Nr. 143-7422)

 • Neteko galios Vyriausybės nutarimu patvirtinti Patarnavimo sutarties ypatumai
  (įsigalioja 2012 m. gruodžio 12 d.)

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 19 d. nutarimo Nr. 1043 „Dėl atskirų darbo sutarčių ypatumų patvirtinimo" pakeitimo
(2012 12 05 Nr. 1480, Žin., 2012 12 11, Nr. 143-7394)

 • Patvirtintos elektros energijos kainos buitiniams vartotojams nuo 2013 m. sausio 1 d.
  (įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl AB LESTO elektros energijos persiuntimo paslaugos kainų ir jų taikymo tvarkos bei Visuomeninių elektros energijos kainų ir jų taikymo tvarkos paskelbimo
(2012 11 22 Nr. O3-366, Žin., 2012 11 27, Nr. 137-7048)

 • Patvirtinti gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams nuo 2013 m. sausio 1 d.
  (įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.)

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl akcinės bendrovės „Lietuvos dujos" gamtinių dujų perdavimo,skirstymo kainų ir gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams
(2012 11 22 Nr. O3-367, Žin., 2012 11 27, Nr. 137-7049)

 • Nauju įstatymu įtvirtinta galimybė darbuotojus, dirbančius laikinus ar vienkartinius darbus žemės ūkyje ir miškininkystėje, samdyti supaprastinta tvarka - pagal paslaugų kvitą
  (įsigalioja 2013 m. balandžio 1 d.)

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymas
(2012 11 13 Nr. XI-2411, Žin., 2012 11 24, Nr. 136-6965)

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17, 22 straipsnių papildymo ir pakeitimo įstatymas
(2012 11 13 Nr. XI-2412, Žin., 2012 11 24, Nr. 136-6966)

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 8, 17, 18 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas
(2012 11 13 Nr. XI-2413, Žin., 2012 11 24, Nr. 136-6967)

 • Pakeistas LR darbo kodeksas. Nuo 2015 m. gruodžio 1 d. kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas bus išmokama ne daugiau kaip už trejus metus
  (įsigalioja 2012 m. gruodžio 1 d.)

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 2, 47, 96, 101, 108, 129, 136, 138, 147, 177, 183 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir 116 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2012 11 06 Nr. XI-2358, Žin., 2012 11 22, Nr. 135-6859)

 • Pakeista Valstybinės mokesčių inspekcijos Baudų skyrimo ir delspinigių skaičiavimo metodika
  (įsigalioja 2012 m. lapkričio 16 d. ir vėliau)

VMI viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. VA-25 „Dėl baudų skyrimo ir delspinigių skaičiavimo metodikos patvirtinimo" pakeitimo
(2012 11 08 Nr. VA-100, Žin., 2012 11 15, Nr. 132-6747)

 • Oficialiu teisės aktų paskelbimo šaltiniu bus laikomas Teisės aktų registras
  (įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.)

Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 25 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2012 11 06 Nr. XI-2314, Žin., 2012 11 15, Nr. 132-6642)

 • Pakeistos Gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, pažymos FR0471 formos, jos užpildymo ir pateikimo taisyklės
  (įsigalioja 2012 m. lapkričio 16 d.)

VMI viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. V-238 „Dėl Gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, pažymos FR0471 formos, jos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2012 11 08 Nr. VA-99, Žin., 2012 11 15, Nr. 132-6746)

 • Pakeistos pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklės
  (taikoma nuo 2013 m.)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. 1K-372 „Dėl Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2012 11 05 Nr. 1K-371, Žin., 2012 11 08, Nr. 129-6505)

 • Pakeistos Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklės
  (įsigalioja 2012 m. lapkričio 9 d.)

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo" pakeitimo
(2012 11 05 Nr. V-543, Žin., 2012 11 08, Nr. 129-6534)

 • Pakeistos SAV pranešimo apie savarankiškai dirbančius asmenis pateikimo taisyklės
  (įsigalioja 2012 m. lapkričio 9 d.)

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. V-35 „Dėl SAV pranešimo apie savarankiškai dirbančius asmenis pateikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2012 11 05 Nr. V-544, Žin., 2012 11 08, Nr. 129-6535)

 • Nustatytos 2013 m. Intrastato ataskaitų teikimo ribos
  (įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.)

Statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl 2013 m. Intrastato ribų nustatymo
(2012 10 30 Nr. DĮ-194, Žin., 2012 11 08, Nr. 129-6519)

 • Pakeistos Kasos aparatų naudojimo taisyklės
  (įsigalioja 2012 m. lapkričio 7 d.)

VMI viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. V-255 „Dėl Kasos aparatų naudojimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2012 10 24 Nr. VA-96, Žin., 2012 11 06, Nr. 128-6448)

 • Pakeistas Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymas
  (įsigalioja 2013 m. kovo 1 d.)

Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo pakeitimo įstatymas
(2012 10 17 Nr. XI-2287, Žin., 2012 11 03, Nr. 127-6389)

 • Pakeistos Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų užpildymo taisyklės
  (įsigalioja 2012 m. lapkričio 1 d. ir vėliau)

VMI viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. VA-29 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2012 10 25 Nr. VA-97, Žin., 2012 10 31, Nr. 126-6367)

 • Socialinės apsaugos ir darbo ministerija praneša, kad bus kompensuojama apie 23 proc. jauno žmogaus darbo užmokesčio

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pranešimas
(2012 10 30)

 • Patikslintas maisto produktų su genetiškai modifikuotais organizmais sąrašas

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pranešimas
(2012 10 29)

 • Pakeistos Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklės
 • Pakeista pinigų priėmimo kvito forma
  (įsigalioja 2012 m. spalio 28 d.)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2002 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 340 „Dėl Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2012 10 25 Nr. 1K-359, Žin., 2012 10 27, Nr. 125-6290)

 • Pakeistos Įrodymo, kad prekės prarastos dėl force majeure ar nusikalstamos trečiųjų asmenų veikos, taisyklės
  (įsigalioja 2012 m. spalio 28 d.)

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 12 d. nutarimo Nr. 861 „Dėl Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo įgyvendinimo" pakeitimo
(2012 10 24 Nr. 1283, Žin., 2012 10 27, Nr. 125-6274)

 • Atitaisytos Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2012 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 1-304 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 64 „Dėl Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo" atitaisymas
(Žin., 2012 10 25, Nr. 124, p. 128)

 • Pakeista darbo laiko nustatymo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose tvarka
  (įsigalioja 2012 m. lapkričio 1 d.)

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimo Nr. 990 „Dėl darbo laiko nustatymo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose" pakeitimo
(2012 10 16 Nr. 1260, Žin., 2012 10 20, Nr. 122-6143)

 • Patvirtintas 38-asis verslo apskaitos standartas „Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų buhalterinė apskaita ir finansinės ataskaitos"
  (įsigalioja 2012 m. spalio 19 d. ir 2013 m. sausio 1 d.)

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl 38-ojo verslo apskaitos standarto „Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų buhalterinė apskaita ir finansinės ataskaitos" tvirtinimo
(2012 10 16 Nr. VAS-18, Žin., 2012 10 18, Nr. 121-6090)

 • Pakeistas Įmokų, mokamų į valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodų sąrašas
  (įsigalioja 2012 m. spalio 18 d.)

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-303 „Dėl Įmokų, mokamų į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodų patvirtinimo" pakeitimo
(2012 10 10 Nr. V-500, Žin., 2012 10 17, Nr. 120-6060)

 • Patvirtinta Nuolatinio Lietuvos gyventojo pranešimo apie sudarytus sandorius PRC907 forma, papildomo lapo PRC907P forma bei jos pildymo ir pateikimo taisyklės
  (taikoma nuo 2013 m. sausio 1 d.)

VMI viršininko įsakymas
Dėl Nuolatinio Lietuvos gyventojo pranešimo apie sudarytus sandorius PRC907 formos, papildomo lapo PRC907P formos bei jos pildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo
(2012 10 11 Nr. VA-92, Žin., 2012 10 17, Nr. 120-6058)

 • Draudėjai „Sodrai" turės pateikti duomenis apie apdraustųjų asmenų profesiją
  (įsigalioja 2012 m. spalio 14 d.)

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 435 „Dėl Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo" pakeitimo
(2012 10 10 Nr. 1232, Žin., 2012 10 13, Nr. 119-5989)

 • Pakeistos Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklės
  (įsigalioja 2012 m. spalio 14 d. ir 2013 m. sausio 1 d.)

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 780 „Dėl Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2012 10 10 Nr. 1240, Žin., 2012 10 13, Nr. 119-5997)

 • Pakeistas 4-asis verslo apskaitos standartas „Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita"
  (įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.)

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos apskaitos instituto standartų tarybos 2003 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1 „Dėl verslo apskaitos standartų patvirtinimo" 4 punkto pakeitimo
(2012 10 10 Nr. VAS-16, Žin., 2012 10 13, Nr. 119-6020)

 • Pakeistos Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės
 • Pakeistas Gaisrinės saugos instruktažų registravimo žurnalas
  (įsigalioja 2012 m. lapkričio 1 d.)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 64 „Dėl Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo
(2012 10 08 Nr. 304, Žin., 2012 10 11, Nr. 118-5970)

 • Nauja VMI interneto svetainė

VMI viršininko įsakymas
Dėl Dalyvavimo Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI diskusijose ir jų administravimo taisyklių patvirtinimo
(2012 10 03 Nr. VA-90, Žin., 2012 10 06, Nr. 116-5918)

VMI viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklių patvirtinimo
(2012 10 03 Nr. VA-91, Žin., 2012 10 06, Nr. 116-5919)

 • Pakeistas Socialinį darbą dirbančių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas
  (įsigalioja 2012 m. spalio 3 d.)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. A1-22 „Dėl Socialinį darbą dirbančių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(2012 09 26 Nr. A1-426, Žin., 2012 10 02, Nr. 114-5801)

 • VMI informuoja, kad žemės mokestį privalu sumokėti iki lapkričio 2 d.

Valstybinės mokesčių inspekcijos pranešimas
(2012 10 01)

 • Patvirtintos Juridinių asmenų duomenų apie nuolatinių Lietuvos gyventojų sumokėtas gyvybės draudimo įmokas pateikimo mokesčių administratoriui taisyklės
  (įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.)

VMI viršininko įsakymas
Dėl Juridinių asmenų duomenų apie nuolatinių Lietuvos gyventojų sumokėtas gyvybės draudimo įmokas FR0611 formos ir jos papildomo lapo FR0611P formos pildymo bei pateikimo mokesčių administratoriui taisyklių patvirtinimo
(2012 09 21 Nr. VA-85, Žin., 2012 09 28, Nr. 112-5696)

 • Pateiktas Valstybinės darbo inspekcijos planine tvarka 2012 m. IV ketvirtį numatomų patikrinti ūkio subjektų sąrašas

Valstybinės darbo inspekcijos pranešimas
(2012 09 28)

 • Pakeistos Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklės
  (įsigalioja 2012 m. rugsėjo 23 d.)

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo" pakeitimo
(2012 09 17 Nr. V-444, Žin., 2012 09 22, Nr. 110-5622)

 • Pakeistos Skolų beviltiškumo bei pastangų susigrąžinti šias skolas įrodymo ir beviltiškų skolų sumų apskaičiavimo taisyklės
  (įsigalioja 2012 m. rugsėjo 23 d. su kai kuriomis išimtimis)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2002 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 40 „Dėl Skolų beviltiškumo bei pastangų susigrąžinti šias skolas įrodymo ir beviltiškų skolų sumų apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2012 09 19 Nr. 1K-311, Žin., 2012 09 22, Nr. 110-5615)

 • Pakeistos Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklės
 • Pakeistos Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklės
  (įsigalioja 2012 m. rugsėjo 23 d.)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2003 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. 1K-040 „Dėl Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2012 09 19 Nr. 1K-312, Žin., 2012 09 22, Nr. 110-5616) 

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 415 „Dėl Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2012 09 19 Nr. 1K-313, Žin., 2012 09 22, Nr. 110-5617)

 • Pakeistos Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi taisyklės
  (įsigalioja 2012 m. lapkričio 1 d.)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. 3-80 „Dėl Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2012 09 13 Nr. 3-604, Žin., 2012 09 19, Nr. 108-5489)

 • Pakeisti Darbo ir poilsio laiko ypatumai ekonominės veiklos srityse
  (įsigalioja 2012 m. rugsėjo 9 d.)

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 14 d. nutarimo Nr. 587 „Dėl darbų, kuriuose gali būti taikoma iki dvidešimt keturių valandų per parą darbo laiko trukmė, sąrašo, darbo ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse patvirtinimo" papildymo
(2012 09 05 Nr. 1056, Žin., 2012 09 08, Nr. 105-5323)

 • Pakeista švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka
  (taikoma nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d.)

Švietimo ir mokslo ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 18 d. įsakymo Nr. V-1315 „Dėl Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(2012 08 31 Nr. V-1293, Žin., 2012 09 06, Nr. 104-5286)

 • Patvirtinti pavyzdiniai Mažosios bendrijos steigimo dokumentai
  (įsigalioja 2012 m. rugsėjo 7 d.)

Ūkio ministro įsakymas
Dėl Mažosios bendrijos pavyzdinių steigimo aktų ir steigimo sutarčių formų, Mažosios bendrijos pavyzdinių nuostatų ir jų pildymo rekomendacijų patvirtinimo
(2012 08 31 Nr. 4-878, Žin., 2012 09 06, Nr. 104-5292)

 • Pakeisti Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatai
  (įsigalioja 2012 m. rugsėjo 1 d.)

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 86 „Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(2012 08 21 Nr. 975, Žin., 2012 08 25, Nr. 99-5052)

 • Nauja darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo tvarka
 • Nauja darbuotojų instruktavimo saugos ir sveikatos klausimais tvarka
  (įsigalioja 2012 m. spalio 1 d.)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir darbuotojų, darbdavių susitarimu pasiųstų laikinam darbui į įmonę iš kitos įmonės, instruktavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2012 08 10 Nr. V-240, Žin., 2012 08 17, Nr. 96-4944)

 • Pakeistos Valstybinės darbo inspekcijos atliekamų planinių ir neplaninių ūkio subjektų veiklos patikrinimų ir kitų priežiūros būdų taisyklės
  (įsigalioja 2012 m. rugpjūčio 18 d.)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos atliekamų planinių ir neplaninių ūkio subjektų veiklos patikrinimų ir kitų priežiūros būdų taisyklių pakeitimo
(2012 08 10 Nr. V-239, Žin., 2012 08 17, Nr. 96-4943)

 • Pakeistos SAV pranešimo apie savarankiškai dirbančius asmenis pateikimo taisyklės
  (įsigalioja 2012 m. rugsėjo 1 d.)

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. V-35 „Dėl SAV pranešimo apie savarankiškai dirbančius asmenis pateikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2012 08 09 Nr. V-375, Žin., 2012 08 17, Nr. 96-4948)

 • Pakeisti 7 verslo apskaitos standartai
  (įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.)

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymai dėl verslo apskaitos standartų pakeitimo
(2012 08 07 Nr. VAS-9, VAS-10, VAS-11, VAS-12, VAS-13, VAS-14, VAS-15, Žin., 2012 08 11, Nr. 95)

 • Pakeistas LRV nutarimas Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo"
  (įsigalioja 2012 m. rugpjūčio 1 d.)

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo" pakeitimo
(2012 07 11 Nr. 871, Žin., 2012 07 20, Nr. 86-4504)

 • Pakeistos Draudėjų finansinių ataskaitų sudarymo ir patvirtinimo taisyklės
  (įsigalioja 2012 m. liepos 20 d.)

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. V-94 „Dėl Draudėjų finansinių ataskaitų sudarymo ir patvirtinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2012 07 09 Nr. V-331, Žin., 2012 07 19, Nr. 85-4474)

 • Pakeistas LR darbo kodeksas. Apie darbuotojo darbo pradžią privaloma pranešti ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki numatytos darbo pradžios. Nustatytos darbdavio pareigos, susijusios su trečiųjų šalių piliečių darbu
  (įsigalioja 2012 m. rugpjūčio 1 d.)

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 98, 99 straipsnių ir priedo pakeitimo ir papildymo ir Kodekso papildymo 981 straipsniu įstatymas
(2012 06 30 Nr. XI-2191, Žin., 2012 07 13, Nr. 82-4270)

 • Pratęstas nuostatos, leidžiančios sudaryti terminuotas darbo sutartis naujai įsteigtoms darbo vietoms, galiojimas
  (įsigalioja 2012 m. liepos 13 d.)

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 76, 77, 80, 107, 108, 109, 115, 127, 147, 149, 150, 151, 202, 293, 294 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Kodekso papildymo 1231 straipsniu įstatymo 17 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2012 06 30 Nr. XI-2194, Žin., 2012 07 13, Nr. 82-4273)

 • Išplėstos nekilnojamojo turto mokesčio tarifo ribos
  (įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.)

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2012 06 29 Nr. XI-2178, Žin., 2012 07 13, Nr. 82-4265)

 • Panaikinta Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos būklės paso tipinė forma ir šio paso pildymo tvarka
  (įsigalioja 2012 m. liepos 14 d.)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. A1-158/V-611 „Dėl Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos būklės paso tipinės formos ir pildymo tvarkos patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios
(2012 07 05 Nr. A1-322/V-696, Žin., 2012 07 13, Nr. 82-4304)

 • Pakeistas LR darbo kodeksas. Prie Valstybinės darbo inspekcijos teritorinių skyrių bus įsteigtos darbo ginčų komisijos
  (įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.)

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 204 straipsnio ir XIX skyriaus pakeitimo įstatymas
(2012 06 26 Nr. XI-2127, Žin., 2012 07 10, Nr. 80-4138)

 • Pakeista darbo užmokesčio minimumo nustatymo tvarka
  (įsigalioja 2012 m. rugpjūčio 1 d.)

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 187 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2012 06 28 Nr. XI-2140, Žin., 2012 07 10, Nr. 80-4143)

 • Nustatytos PVM lengvatos periodinei spaudai, keleivių vežimo viešuoju transportu paslaugoms ir neįgaliųjų techninės pagalbos priemonėms
  (įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.)

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymas
(2012 06 29 Nr. XI-2188, Žin., 2012 07 05, Nr. 79-4090)

 • Pakeistas Mokesčių administravimo įstatymas
  (įsigalioja 2012 m. birželio 30 d.,
  kai kurios nuostatos įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.)

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 29, 33, 40, 88, 95, 105 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo 421, 1041, 1042 straipsniais įstatymas
(2012 06 19 Nr. XI-2078, Žin., 2012 06 30, Nr. 76-3927)

 • Pakeistas Labdaros ir paramos įstatymas
  (įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.)

Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 3, 4, 8, 10, 12, 13, 15 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei 14 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2012 06 19 Nr. XI-2077, Žin., 2012 06 30, Nr. 76-3926)

 • Pakeistas Įmokų, mokamų į valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodų sąrašas
  (įsigalioja 2012 m. birželio 29 d.)

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl Įmokų, mokamų į valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodų patvirtinimo
(2012 06 22, Nr. V-303, Žin., 2012 06 28, Nr. 73-3809)

 • Patvirtintos Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių veiklos elektroninių dokumentų perdavimo į valstybės archyvus taisyklės
  (įsigalioja 2012 m. liepos 1 d.)

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių veiklos elektroninių dokumentų perdavimo į valstybės archyvus taisyklių patvirtinimo
(2012 06 22 Nr. V-63, Žin., 2012 06 27, Nr. 72-3767)

 • Minimalioji mėnesinė alga didinama iki 850 litų
  (įsigalioja 2012 m. rugpjūčio 1 d.)

LRV nutarimas
Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo
(2012 06 20 Nr. 718, Žin., 2012 06 23, Nr. 70-3608)

 • Pakeistas VMI viršininko 2012 m. balandžio 3 d. įsakymas Nr. VA-40
  (įsigalioja 2012 m. birželio 22 d.)

VMI viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. VA-40 „Dėl kasos aparato nenaudojimo atvejų, kai kasos aparato neįmanoma naudoti dėl objektyvių priežasčių arba kasos aparato naudojimas sukeltų akivaizdžiai neproporcingą administracinę naštą" pakeitimo
(2012 06 15 Nr. VA-60, Žin., 2012 06 21, Nr. 69-3579)

 • Atsisakyta reikalavimo pildyti įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos būklės pasą
  (įsigalioja 2012 m. liepos 1 d.)

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 264, 266 ir 274 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2012 06 05 Nr. XI-2046, Žin., 2012 06 21, Nr. 69-3526)

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 1, 2, 11, 12, 13, 18, 19, 22, 25, 27, 29, 33 straipsnių ir priedo pakeitimo ir papildymo įstatymas
(2012 06 05 Nr. XI-2045, Žin., 2012 06 21, Nr. 69-3525)

 • Darbuotojui, įvaikinusiam vaiką, suteikta teisė gauti 3 mėnesių atostogas vaikui prižiūrėti
  (įsigalioja 2012 m. rugsėjo 1 d.)

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 170, 178, 179, 180, 184 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas
(2012 06 05 Nr. XI-2047, Žin., 2012 06 21, Nr. 69-3527)

 • Pakeistas LRV nutarimas Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo"
  (įsigalioja 2012 m. birželio 10 d.)

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo" pakeitimo
(2012 06 06 Nr. 637, Žin., 2012 06 09, Nr. 65-3279)

 • Pakeistas 9-asis verslo apskaitos standartas „Atsargos"
  (įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.)

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos apskaitos instituto standartų tarybos 2003 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1 „Dėl verslo apskaitos standartų patvirtinimo" pakeitimo
(2012 06 04 Nr. VAS-8, Žin., 2012 06 07, Nr. 64-3259)

 • Jeigu įdarbinamas vaikas ar paauglys

Valstybinės darbo inspekcijos informacija
(2012 05 28)

 • Pakeistas LRV nutarimas „Dėl Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo"
  (įsigalioja 2012 m. gegužės 27 d.)

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 780 „Dėl Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2012 05 23 Nr. 548, Žin., 2012 05 26, Nr. 60-3006)

 • Pakeistas Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašas
  (įsigalioja 2012 m. gegužės 27 d.)

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(2012 05 23 Nr. 566, Žin., 2012 05 26, Nr. 60-3024)

 • Pakeistos Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklės
  (įsigalioja 2012 m. gegužės 23 d.)

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2012 05 16 Nr. 535, Žin., 2012 05 22, Nr. 58-2903)

 • Priimtas Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymas
  (įsigalioja 2013 m. kovo 1 d.)

Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymas
(2012 05 10 Nr. XI-2000, Žin., 2012 05 19, Nr. 57-2823)

 • Patvirtinta Fizinio asmens (šeimos) nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT715 forma ir jos užpildymo taisyklės
  (įsigalioja 2012 m. gegužės 17 d.)

VMI viršininko įsakymas
Dėl Fizinio asmens (šeimos) nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT715 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo
(2012 05 10 Nr. VA-47, Žin., 2012 05 16, Nr. 56-2816)

 • Pakeistas Buhalterinės apskaitos įstatymas
  (įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.,
  kai kurios nuostatos - 2016 m. sausio 1 d.)

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 straipsnių, trečiojo, penktojo skirsnių pavadinimų ir priedo pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 101 ir 102 straipsniais įstatymas
(2012 04 24 Nr. XI-1988, Žin., 2012 05 03, Nr. 51-2531)

 • Pakeistas Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymas
  (įsigalioja 2012 m. balandžio 28 d.)

Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2012 04 26 Nr. XI-1992, Žin., 2012 04 28, Nr. 50-2446)

 • Pakeistas LRV nutarimas Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo"
  (įsigalioja 2012 m. gegužės 1 d.)

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo" pakeitimo
(2012 04 25 Nr. 455, Žin., 2012 04 28, Nr. 50-2462)

 • Pakeistos Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklės
  (įsigalioja 2012 m. gegužės 1 d.)

Finansų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 415 „Dėl Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2012 04 25 Nr. 1K-153, Žin., 2012 04 28, Nr. 50-2500)

 • Darbuotojams, pirmąją mokslo metų dieną išlydintiems į mokyklą vaikus iki 12 metų, suteikiama ne mažiau kaip pusė darbo dienos laisvo nuo darbo laiko
  (įsigalioja 2012 m. balandžio 24 d.)

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 214 straipsnio papildymo įstatymas
(2012 04 12 Nr. XI-1962, Žin., 2012 04 24, Nr. 48-2331)

 • Pakeistas finansų ministro įsakymas „Dėl biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų informacijos apie programų sąmatų vykdymą formų patvirtinimo"
  (įsigalioja 2012 m. balandžio 25 d.)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2011 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-230 „Dėl biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų informacijos apie programų sąmatų vykdymą formų patvirtinimo" pakeitimo
(2012 04 17 Nr. 1K-148, Žin., 2012 04 24, Nr. 48-2349)

 • Pakeistos Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklės
  (įsigalioja 2012 m. balandžio 25 d.)

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo" pakeitimo
(2012 04 18 Nr. V-164, Žin., 2012 04 24, Nr. 48-2371)

 • Pakeistas juridinio asmens dokumentuose privalomos nurodyti informacijos turinys
  (įsigalioja 2012 m. balandžio 14 d.)

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.44 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2012 03 29 Nr. XI-1953, Žin., 2012 04 14, Nr. 44-2146)

 • Pakeistas Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas
 • Pakeistas Įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymas
  (įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.)

Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 2, 15, 19, 22 straipsnių ir priedo pakeitimo ir papildymo įstatymas
(2012 03 29 Nr. XI-1949, Žin., 2012 04 14, Nr. 44-2142)

Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymo 7, 8, 11 straipsnių ir priedo pakeitimo ir papildymo įstatymas
(2012 03 29 Nr. XI-1950, Žin., 2012 04 14, Nr. 44-2143)

 • Pakeistas viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas
  (įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.)

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 31 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2012 03 29 Nr. XI-1951, Žin., 2012 04 14, Nr. 44-2144)

 • Pakeistas Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas
  (įsigalioja 2012 m. balandžio 8 d.)

Švietimo ir mokslo ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 18 d. įsakymo Nr. V-1315 „Dėl Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(2012 04 05 Nr. V-610, Žin., 2012 04 07, Nr. 42-2080)

 • Nustatyti atvejai, kai smulkieji verslininkai gali nenaudoti kasos aparatų, nes kasos aparato neįmanoma naudoti dėl objektyvių priežasčių arba kasos aparato naudojimas sukeltų akivaizdžiai neproporcingą administracinę naštą
  (įsigalioja 2012 m. gegužės 1 d.)

VMI viršininko įsakymas
Dėl kasos aparato nenaudojimo atvejų, kai kasos aparato neįmanoma naudoti dėl objektyvių priežasčių arba kasos aparato naudojimas sukeltų akivaizdžiai neproporcingą administracinę naštą
(2012 04 03 Nr. VA-40, Žin., 2012 04 05, Nr. 41-2003)

 • Ligos pašalpa mokama tik pripažinus laikinai nedarbingu

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos paaiškinimas
(2012 04 04)

 • VMI nustatė atvejus, kai smulkieji verslininkai neprivalo naudoti kasos aparatų

Valstybinės mokesčių inspekcijos pranešimas
(2012 04 04)

 • Pakeista Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos forma
  (įsigalioja 2012 m. balandžio 1 d.)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-465 „Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo" pakeitimo
(2012 03 27 Nr. 1K-121, Žin., 2012 03 31, Nr. 38-1900)

 • Pakeistas 2-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „Finansinės būklės ataskaita"
  (įsigalioja 2012 m. kovo 25 d.)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2007 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 1K-378 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 2-ojo standarto patvirtinimo" pakeitimo
(2012 03 20 Nr. 1K-106, Žin., 2012 03 24, Nr. 35-1719)

 • Pakeistas 4-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „Grynojo turto pokyčių ataskaita"
  (įsigalioja 2012 m. kovo 25 d.)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2007 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 1K-380 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 4-ojo standarto patvirtinimo" pakeitimo
(2012 03 20 Nr. 1K-108, Žin., 2012 03 24, Nr. 35-1721)

 • Pakeistas 16-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai"
  (įsigalioja 2012 m. kovo 25 d.)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2008 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. 1K-233 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 16-ojo standarto patvirtinimo" pakeitimo
(2012 03 20 Nr. 1K-107, Žin., 2012 03 24, Nr. 35-1720)

 • Pakeistas viešojo sektoriaus subjektų privalomasis bendrasis sąskaitų planas
  (įsigalioja 2012 m. kovo 25 d.)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2008 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1K-455 „Dėl Privalomojo bendrojo sąskaitų plano patvirtinimo" pakeitimo
(2012 03 20 Nr. 1K-105, Žin., 2012 03 24, Nr. 35-1718)

 • Pakeistos Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklės
  (įsigalioja 2012 m. gegužės 1 d.)

Ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2012 03 15 Nr. 4-243, Žin., 2012 03 22, Nr. 34-1637)

 • Pakeistas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių mokamų pašalpų, kitų nepensinių išmokų ir kompensacijų mokėjimo tvarkos aprašas
  (įsigalioja 2012 m. kovo 18 d.)

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. V-37 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių mokamų pašalpų, kitų nepensinių išmokų ir kompensacijų mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(2012 03 13 Nr. V-104, Žin., 2012 03 17, Nr. 33-1597)

 • VMI gyventojams jau pateikė preliminarias pajamų deklaracijas
  Aktualios mokesčių naujovės deklaruojant pajamas

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija
(2012-03-14)

 • Patvirtintas teritorijų, kuriose bedarbių dalis, skaičiuojant nuo darbingo amžiaus gyventojų, yra didesnė negu vidutiniškai šalyje, sąrašas
  (įsigalioja 2012 m. kovo 14 d.)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl teritorijų, kuriose bedarbių dalis, skaičiuojant nuo darbingo amžiaus gyventojų, yra didesnė negu vidutiniškai šalyje, nustatymo
(2012 02 20 Nr. A1-87, Žin., 2012 03 13, Nr. 31-1452)

 • Pakeistos „Sodros" Priverstinio poveikio priemonių taikymo taisyklės
  (įsigalioja 2012 m. kovo 14 d.)

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. V-32 „Dėl Priverstinio poveikio priemonių taikymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2012 03 08 Nr. V-98, Žin., 2012 03 13, Nr. 31-1470)

 • Visiems prieinamas interaktyvus žemėlapis internete leis matyti, kas vyksta savivaldybėse

Teisingumo ministerijos pranešimas
(2012-03-13)

 • Pakeistos Kelių eismo taisyklės
  (įsigalioja 2012 m. balandžio 1 d., dalis pakeitimų - lapkričio 1 d.)

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2012 02 29 Nr. 224, Žin., 2012 03 08, Nr. 29-1302)

 • Pakeistos Dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normos vykstantiems į užsienio komandiruotes
  (įsigalioja 2012 m. kovo 9 d.)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 1996 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. 116 „Dėl dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normų vykstantiems į užsienio komandiruotes" pakeitimo
(2012 03 01 Nr. 1K-070, Žin., 2012 03 08, Nr. 29-1339)

 • Nauja redakcija išdėstytos metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formos ir jų užpildymo taisyklės
  (įsigalioja 2012 m. kovo 4 d.)

VMI viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. VA-2 „Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų ir jų užpildymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2012 02 29 Nr. VA-26, Žin., 2012 03 03, Nr. 27-1253)

 • Patvirtintos Paslaugoms atlikti atgabenamų prekių bei suteiktų paslaugų (įskaitant tam sunaudotas prekes) apskaitos taisyklės
  (įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.)

VMI viršininko įsakymas
Dėl Paslaugoms atlikti atgabenamų prekių bei suteiktų paslaugų (įskaitant tam sunaudotas prekes) apskaitos taisyklių patvirtinimo
(2012 02 27 Nr. VA-23, Žin., 2012 03 03, Nr. 27-1251)

 • Patvirtintos Taksometro registravimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje ir jo dokumentų pildymo taisyklės
  (įsigalioja 2012 m. gegužės 1 d.)

VMI viršininko įsakymas
Dėl Taksometro registravimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje ir jo dokumentų pildymo taisyklių patvirtinimo
(2012 02 20 Nr. VA-20, Žin., 2012 02 28, Nr. 25-1191)

 • Patvirtintos Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos, jos papildomo lapo FR0512P užpildymo ir pateikimo taisyklės
  (įsigalioja 2012 m. vasario 26 d.)

VMI viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. V-45 „Dėl nuolatinio Lietuvos gyventojo prašymo pervesti iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos Lietuvos vienetams, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą, FR0512 formos ir jos užpildymo bei pateikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2012 02 17 Nr. VA-16, Žin., 2012 02 25, Nr. 24-1140)

 • Pakeistas Įmokų, mokamų į valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodų sąrašas
  (įsigalioja 2012 m. vasario 23 d.)

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. V-2 „Dėl Įmokų, mokamų į valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodų patvirtinimo" pakeitimo
(2012 02 15, Nr. V-60, Žin., 2012 02 22, Nr. 23-1096)

 • Bus tikrinama, ar nelegaliai dirbantieji negauna piniginės socialinės paramos

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pranešimas
(2012 02 15)

 • Pakeistas 1-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir  finansinės atskaitomybės standartas „Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje"
  (įsigalioja 2012 m. vasario 16 d.)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2007 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1K-388 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir  finansinės atskaitomybės 1-ojo standarto patvirtinimo" pakeitimo
(2012 02 09 Nr. 1K-047, Žin., 2012 02 15, Nr. 21-982)

 • Pakeistas 5-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir  finansinės atskaitomybės standartas „Pinigų srautų ataskaita"
  (įsigalioja 2012 m. vasario 16 d.)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. 1K-011 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 5-ojo standarto patvirtinimo" pakeitimo
(2012 02 09 Nr. 1K-050, Žin., 2012 02 15, Nr. 21-985)

 • Pakeistas 6-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir  finansinės atskaitomybės standartas „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas"
  (įsigalioja 2012 m. vasario 16 d.)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2008 m. rugpjūčio 18 d. įsakymo Nr. 1K-247 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 6-ojo standarto patvirtinimo" pakeitimo
(2012 02 09 Nr. 1K-049, Žin., 2012 02 15, Nr. 21-983)

 • Pakeistas 7-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir  finansinės atskaitomybės standartas „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas"
  (įsigalioja 2012 m. vasario 16 d.)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2008 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 1K-058 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 7-ojo standarto patvirtinimo" pakeitimo
(2012 02 09 Nr. 1K-051, Žin., 2012 02 15, Nr. 21-986)

 • Pakeistas 23-iasis viešojo sektoriaus apskaitos ir  finansinės atskaitomybės standartas „Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys"
  (įsigalioja 2012 m. vasario 16 d.)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2008 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 1K-213 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 23-iojo standarto patvirtinimo" pakeitimo
(2012 02 09 Nr. 1K-048, Žin., 2012 02 15, Nr. 21-984)

 • Patvirtintas Sumokėto gyventojų pajamų mokesčio dalies pervedimo paramos gavėjams ir (ar) politinėms partijoms tvarkos aprašas
  (įsigalioja 2012 m. vasario 16 d.)

Finansų ministro įsakymas
Dėl Sumokėto gyventojų pajamų mokesčio dalies pervedimo paramos gavėjams ir (ar) politinėms partijoms tvarkos aprašo patvirtinimo
(2012 02 07 Nr. 1K-046, Žin., 2012 02 15, Nr. 21-981)

 • Pakeistos SAV pranešimo apie savarankiškai dirbančius asmenis pateikimo taisyklės
  (įsigalioja 2012 m. vasario 10 d.)

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. V-35 „Dėl SAV pranešimo apie savarankiškai dirbančius asmenis pateikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2012 02 06 Nr. V-46, Žin., 2012 02 09, Nr. 18-838)

 • Pakeistos Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklės
  (įsigalioja 2012 m. vasario 8 d.)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. 1K-372 „Dėl Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklių patvirtinimo"  pakeitimo
(2012 02 02, Nr. 1K-032, Žin., 2012 02 07, Nr. 17-783)

 • Pakeistas LRV nutarimas „Dėl išlaidų, susijusių su tarnybinėmis komandiruotėmis, dydžio ir mokėjimo tvarkos"
  (įsigalioja 2012 m. vasario 8 d.)

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimo Nr. 1365 „Dėl išlaidų, susijusių su tarnybinėmis komandiruotėmis, dydžio ir mokėjimo tvarkos" pakeitimo
(2012 02 02, Nr. 116, Žin., 2012 02 07, Nr. 17-770)

 • Pakeistas Darbų, kuriuose gali būti taikoma iki dvidešimt keturių valandų per parą darbo laiko trukmė, sąrašas
  (įsigalioja 2012 m. vasario 8 d.)

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 14 d. nutarimo Nr. 587 „Dėl darbų, kuriuose gali būti taikoma iki dvidešimt keturių valandų per parą darbo laiko trukmė, sąrašo, Darbo ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse patvirtinimo" pakeitimo
(2012 02 02, Nr. 124, Žin., 2012 02 07, Nr. 17-778)

 • Nuo vasario mėnesio už elektros energiją atsiskaitoma naujomis kainomis

AB „Lesto" pranešimas
(2012 02 03)

 • Pakeistos Dokumentų rengimo taisyklės
  (įsigalioja 2012 m. vasario 3 d.)

Vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2012 01 30, Nr. V-13, Žin., 2012 02 02, Nr. 15-683)

 • 2012 metais poilsio dienos nebus perkeliamos

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pranešimas
(2012 02 01)

 • Pakeistos Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklės, nauja redakcija (nuo 2002-05-01) išdėstytos NP-SD ir PT elektroninio prašymo formos
  (įsigalioja 2012 m. sausio 28 d.)

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymą Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo" pakeitimo
(2012 01 24 Nr. V-27, Žin., 2012 01 28, Nr. 13-596)

 • Pakeista PVM sąskaitų faktūrų, išrašomų kai iš kitos valstybės narės įsigyjamos prekės arba kai pagal PVM įstatymo nuostatas prievolė apskaičiuoti  pardavimo PVM už tiekiamas prekes ir teikiamas paslaugas tenka jų pirkėjui, registravimo tvarka
  (taikoma nuo 2012 m. sausio 1 d.)

VMI viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. VA-55 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų tvarkymo" pakeitimo
(2012 01 18 Nr. VA-3, Žin., 2012 01 21, Nr. 10-446)

VMI viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. VA-19 „Dėl Prekių (paslaugų) pirkimo (importo) pridėtinės vertės mokesčio dalies, proporcingai tenkančios pridėtinės vertės mokesčiu apmokestinamai veiklai, suderinimo su vietos mokesčių administratoriumi taisyklių, suderinimo sprendimo formos ir Įsigytų prekių (paslaugų) pardavimo pridėtinės vertės mokesčio registravimo žurnalo pildymo taisyklių" pakeitimo
(2012 01 18 Nr. VA-4, Žin., 2012 01 21, Nr. 10-447)

 • Pranešimas darbdaviams dėl informacijos teikimo valstybinei darbo inspekcijai

Valstybinės darbo inspekcijos informacija
(Informaciniai pranešimai, 2012 01 18, Nr. 5)

 • Pakeista mobiliojo ryšio išlaidų reguliavimo tvarka biudžetinėse įstaigose
  (įsigalioja 2012 m. sausio 15 d.)

LRV nutarimas
Dėl išlaidų judriojo ryšio paslaugoms limitų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 5 d. nutarimo Nr. 331 „Dėl tarnybinių mobiliųjų telefonų" ir jį keitusių nutarimų pripažinimo netekusiais galios
(2012 01 11 Nr. 11, Žin., 2012 01 14, Nr. 8-271)

 • Patvirtintos naujos Dokumentų saugojimo taisyklės (vietoje ankstesnių Dokumentų saugojimo ir saugyklų įrengimo taisyklių)
 • Patvirtintos naujos Elektroninių dokumentų valdymo taisyklės

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas dėl Dokumentų saugojimo taisyklių patvirtinimo
(2011 12 28 Nr. V-157, Žin., 2012 01 05, Nr. 2-64)

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas dėl Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių patvirtinimo
(2011 12 29 Nr. V-158, Žin., 2012 01 06, Nr. 3-104)

 • Sugriežtinta tantjemų bendrovės valdybos ir stebėtojų tarybos nariams skyrimo tvarka
  (įsigalioja 2012 m. sausio 6 d.)

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 59 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2011 12 22 Nr. XI-1890, Žin., 2012 01 06, Nr. 4-113)

 • Patvirtintos naujos Nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklės
  (įsigalioja 2012 m. sausio 6 d.)

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas dėl Nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo
(2011 12 20 Nr. V-152, Žin., 2012 01 05, Nr. 2-63)

 • Pakeistos įregistravimo į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą / išregistravimo iš Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro taisyklės
  (įsigalioja 2012 m. sausio 1 d.)

VMI viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 178 „Dėl Įregistravimo į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą / išregistravimo iš Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro taisyklių" pakeitimo
(2011 12 30 Nr. VA-142, Žin., 2012 01 04, Nr. 1-45)

 • Pakeistas VMI viršininko įsakymas „Dėl Kasos aparatų naudojimo taisyklių patvirtinimo"
  (įsigalioja 2012 m. sausio 5 d.)

VMI viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. V-255 „Dėl Kasos aparatų naudojimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2011 12 30 Nr. VA-140, Žin., 2012 01 04, Nr. 1-44)