Teisės aktų naujienosAtgal

 • Patvirtintas valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis, taikomas 2014 metais

Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2014 metais, įstatymas
(2013 12 17 Nr. XII-680, Žin., 2013 12 30, Nr. 140-7057)

 • Pakeistas LRV nutarimas „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo"
  (galioja nuo 2014-01-01)

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimo Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo" pakeitimo
(2013 12 04 Nr. 1158, Žin., 2013 12 27, Nr. 134-6827)

 • Pakeistas LRV nutarimas Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo"
 • Pakeista Valstybinių mokslinių tyrimų institutų vadovų, jų pavaduotojų, mokslinių sekretorių, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų darbo apmokėjimo tvarka
 • Pakeista Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka
  (galioja nuo 2014-01-01)

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo" pakeitimo (2013 12 11 Nr. 1185, Žin., 2013 12 19, Nr. 130-6673)

LRV nutarimas
Dėl Valstybinių mokslinių tyrimų institutų vadovų, jų pavaduotojų, mokslinių sekretorių, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios (2013 12 18 Nr. 1231, Žin., 2013 12 27, Nr. 134-6841)

Švietimo ir mokslo ministro įsakymas
Dėl Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo (2013 12 19 Nr. V-1254, Žin., 2013 12 21 Nr. 133-6804)

 • Pakeistas 13-asis verslo apskaitos standartas „Nematerialusis turtas"
  (įsigalioja 2013 m. gruodžio 21 d.)

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos apskaitos instituto standartų tarybos 2003 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1 „Dėl verslo apskaitos standartų patvirtinimo" 13 punkto pakeitimo
(2013 12 17 Nr. VAS-28, Žin., 2013 12 20 Nr. 131-6727)

 • Patvirtinti metiniai darbo dienų koeficientai bei metiniai vidutinio mėnesio darbo dienų ir valandų skaičiai 2014 metais

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl metinių darbo dienų koeficientų bei metinių vidutinio mėnesio darbo dienų ir valandų skaičių 2014 metais patvirtinimo
(2013 12 16 Nr. A1-693, Žin., 2013 12 20 Nr. 131-6695)

 • Nustatyta administracinė atsakomybė už Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo pažeidimą
  (galioja nuo 2014-01-01)

Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo 17229 straipsniu ir 224, 2591 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2013 12 03 Nr. XII-638, Žin., 2013 12 19, Nr. 130-6622)

 • Iki 2014 m. kovo 1 d. ūkio subjektai, gaminantys ir rinkai tiekiantys su maistu besiliečiančias medžiagas ir gaminius (pvz., gaminius iš plastiko, kartono, popieriaus, stiklo, metalo, molio ir kt.), turi pateikti duomenis Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai
  (galioja nuo 2014-01-01)

VMVT direktoriaus įsakymas
Dėl Pranešimo (notifikavimo) apie ūkio subjektus, Lietuvos Respublikoje gaminančius ir rinkai tiekiančius su maistu besiliečiančias medžiagas ir gaminius, tvarkos aprašo patvirtinimo
(2013 12 12 Nr. B1-797, Žin., 2013 12 17, Nr. 129-6604)

 • Pakeistas Finansų ministro įsakymas „Dėl valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo"
  (įsigalioja 2013 m. gruodžio 13 d.)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-465 „Dėl valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo" pakeitimo
(2013 12 05 Nr. 1K-388, Žin., 2013 12 12, Nr. 127-6496)

 • Valstybinė darbo inspekcija informuoja dėl poilsio dienų perkėlimo

Valstybinės darbo inspekcijos informacija
(2013 12 10)

 • Patvirtinta Žemės ūkio produkcijos ir / ar paslaugų pirkimo iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema, ataskaitos FR0617K forma ir jos užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklės
  (įsigalioja 2013 12 06)

VMI viršininko įsakymas
Dėl Žemės ūkio produkcijos ir / ar paslaugų pirkimo iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema, ataskaitos FR0617K formos ir jos užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo
(2013 11 29 Nr. VA-87, Žin., 2013 12 05, Nr. 124-6364)

VMI viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. VA-29 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo" papildymo
(2013 11 29 Nr. VA-86, Žin., 2013 12 05, Nr. 124-6363)

 • Pakeistas žemės ūkio produkcijos ir / ar paslaugų pardavimo laisvos formos apskaitos dokumento papildomas rekvizitas
  (įsigalioja 2013 m. gruodžio 1 d.)

VMI viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. VA-47 „Dėl žemės ūkio produkcijos ir / ar paslaugų pardavimo laisvos formos apskaitos dokumento papildomų rekvizitų nustatymo" pakeitimo
(2013 11 28 Nr. VA-85, Žin., 2013 11 30, Nr. 123-6274)

 • Patvirtinti gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams, taikomi nuo 2014 m. sausio 1 d.

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl akcinės bendrovės „Lietuvos dujos" gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams vienašališko nustatymo
(2013 11 28 Nr. O3-720, Žin., 2013 11 30, Nr. 123-6278)

 • Pakeistas pavyzdinis sąskaitų planas verslo subjektams
  (įsigalioja 2013 m. lapkričio 30 d.)

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos apskaitos instituto standartų tarybos 2004 m. sausio 7 d. nutarimo Nr. 2 „Dėl pavyzdinio sąskaitų plano patvirtinimo" pakeitimo
(2013 11 26 Nr. VAS-23, Žin., 2013 11 29, Nr. 122-6224)

 • Patvirtintos elektros energijos kainos buitiniams vartotojams nuo 2014 m. sausio 1 d.

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas
Dėl AB LESTO elektros energijos persiuntimo paslaugos kainų ir jų taikymo tvarkos bei Visuomeninių elektros energijos kainų ir jų taikymo tvarkos paskelbimo
(2013 11 27 Nr. O3-707, Žin., 2013 11 29, Nr. 122-6242)

 • Pakeistas 12-asis verslo apskaitos standartas „Ilgalaikis materialusis turtas"
  (įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.)

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos apskaitos instituto standartų tarybos 2003 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1 „Dėl verslo apskaitos standartų patvirtinimo" 12 punkto pakeitimo
(2013 11 25 Nr. VAS-22, Žin., 2013 11 29, Nr. 122-6223)

 • „Sodra" panaikino reikalavimą savarankiškai dirbantiems asmenims privalomai pateikti metinės pajamų sumos išdėstymą mėnesiais
  (įsigalioja 2013 m. lapkričio 27 d.)

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. V-35 „Dėl savarankiškai dirbančių asmenų pajamų, nuo kurių apskaičiuotos valstybinio socialinio draudimo įmokos, ir valstybinio socialinio draudimo įmokų sumų išdėstymo Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre“ pakeitimo
(2013 11 20 Nr. VE -190, Žin., 2013 11 26, Nr. 121-6159)

 • Pakeista PKV pranešimo apie asmenų suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus forma ir jos užpildymo taisyklės
  (įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.)

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. V-123 „Dėl Duomenų apie asmenų suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus pateikimo taisyklių ir pranešimo formos patvirtinimo" pakeitimo
(2013 11 19 Nr. VE -184, Žin., 2013 11 26, Nr. 121-6160)

 • Pakeistas Reklamos įstatymas, apribota energinių gėrimų reklama
  (įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.)

Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 14 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymas
(2013 11 07 Nr. XII-577, Žin., 2013 11 23, Nr. 120-6049)

 • Pakeista duomenų apie akcininkus pateikimo tvarka
  (įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.)

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 11, 12, 411, 78 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas
(2013 11 14 Nr. XII-594, Žin., 2013 11 23, Nr. 120-6058)

 • Patvirtintos Lankymosi miške taisyklės
  (įsigalioja 2013 m. lapkričio 21 d.)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lankymosi miške taisyklių patvirtinimo
(2013 11 15 Nr. D1-849, Žin., 2013 11 20, Nr. 119-6014)

 • VMVT informuoja apie tai, kas gali sukelti mėsos švytėjimą

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos informacija
(2013 11 18)

 • Pakeista Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 forma, jos priedų formos bei jų pildymo ir pateikimo taisyklės
  (įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.)

VMI viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. VA-7 „Dėl Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos formos, jos priedų formų bei jų pildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2013 11 08 Nr. VA-78, Žin., 2013 11 16, Nr. 118-5963)

 • Pakeista Metinės pajamų deklaracijos GPM308 forma, jos priedų formos bei jų užpildymo, pateikimo ir tikslinimo taisyklės
  (įsigalioja 2013 m. lapkričio 17 d.)

VMI viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. VA-96 „Dėl Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2013 11 08 Nr. VA-77, Žin., 2013 11 16, Nr. 118-5962)

 • Pakeista Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodika
  (įsigalioja 2013 m. lapkričio 14 d.)

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. 785 „Dėl Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos patvirtinimo" papildymo
(2013 11 05 Nr. 1022, Žin., 2013 11 13, Nr. 117-5885)

 • Pakeistas 27-asis verslo apskaitos standartas „Koncesijos sutartys"
  (įsigalioja 2013 m. lapkričio 10 d.)

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl viešosios įstaigos Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. VAS-11 „Dėl 27-ojo verslo apskaitos standarto „Koncesijos sutartys" tvirtinimo" pakeitimo
(2013 11 05 Nr. VAS-20, Žin., 2013 11 09, Nr. 116-5839)

 • Patvirtinta darbo sutarties su jūrininku pavyzdinė forma
  (įsigalioja 2013 m. lapkričio 8 d.)

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 115 „Dėl darbo sutarties pavyzdinės formos patvirtinimo" pakeitimo
(2013 10 30 Nr. 990, Žin., 2013 11 07, Nr. 115-5744)

 • Nustatytos 2014 m. Instrastato ataskaitų teikimo ribos
  (įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.)

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl 2014 m. Intrastato ribų nustatymo
(2013 10 29 Nr. DĮ-200, Žin., 2013 11 07, Nr. 115-5792)

 • VMI informuoja apie elektronine prekyba užsiimančių asmenų patikrinimus ir nuslėptas pajamas

Valstybinės mokesčių inspekcijos pranešimas
(2013 11 06)

 • Pakeistas Viešojo maitinimo įmonių atitikties higienos reikalavimams vertinimo tvarkos aprašas
  (įsigalioja 2013 m. lapkričio 1 d.)

VMVT direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. liepos 19 d. įsakymo Nr. B1-488 „Dėl Viešojo maitinimo įmonių atitikties higienos reikalavimams vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(2013 10 24 Nr. B1-684, Žin., 2013 10 30, Nr. 113-5672)

 • Pakeistas VSDFV direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų / prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo"
  (įsigalioja 2013 m. lapkričio 1 d.)

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų / prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo" pakeitimo
(2013 10 18 Nr. VE-117, Žin., 2013 10 26, Nr. 112-5614)

 • VMI informuoja, kad žemės mokestį šiemet privalu sumokėti iki lapkričio 15 d.
 • VMI perspėja, kad sukčiai bando pelnytis iš žemės mokesčio mokėtojų

Valstybinės mokesčių inspekcijos pranešimai
(2013 m. spalio 24 ir 29 d.)

 • Pakeistos Leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklės
  (įsigalioja 2013 m. spalio 20 d.)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. V-632 „Dėl Leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2013 10 15 Nr. V-947, Žin., 2013 10 19, Nr. 110-5468)

 • Pakeistas Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims"
  (įsigalioja 2013 m. spalio 19 d.)

Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims" 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2013 10 10 Nr. XII-550, Žin., 2013 10 19, Nr. 110-5431)

 • Pakeistas Finansų ministro įsakymas, įgyvendinantis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą
  (įsigalioja 2013 m. spalio 20 d.)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 289 „Dėl paramos teikėjų ir paramos gavėjų ataskaitų pateikimo tvarkos ir terminų" pakeitimo ir kai kurių finansų ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2013 10 17 Nr. 1K-339, Žin., 2013 10 19, Nr. 110-5461)

 • Paskelbti VMI viršininko įsakymai:
  - „Dėl užsienio apmokestinamųjų asmenų prašymų grąžinti jų Lietuvos Respublikoje sumokėtą pridėtinės vertės mokestį" pakeitimo;
  - „Dėl mokestinio laikotarpio nustatymo, atsižvelgiant į apmokestinamųjų vienetų veiklos ypatybes" pakeitimo;
  - „Dėl kitokio nei kalendorinis mėnuo pridėtinės vertės mokesčio mokestinio laikotarpio nustatymo" pakeitimo;
  - „Dėl akcizais apmokestinamų prekių apskaitos" pakeitimo;
  - „Dėl Prekių tiekimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ataskaitos formos ir jos pildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo.

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymai
(2013 10 14 Nr. VA-67, Žin., 2013 10 19, Nr. 110-5477)
(2013 10 08 Nr. VA-61, Žin., 2013 10 17, Nr. 109-5407)
(2013 10 11 Nr. VA-66, Žin., 2013 10 17, Nr. 109-5412)
(2013 10 11 Nr. VA-65, Žin., 2013 10 17, Nr. 109-5411)
(2013 10 09 Nr. VA-62, Žin., 2013 10 17, Nr. 109-5408)

 • Patvirtintos Informacijos teikimo vartotojams gairės ūkio subjektams, prekiaujantiems internetu
  (įsigalioja 2013 m. spalio 18 d.)

Informacinės visuomenės plėtros komiteto direktoriaus įsakymas
Dėl Informacijos teikimo vartotojams gairių ūkio subjektams, prekiaujantiems internetu, patvirtinimo
(2013 10 04 Nr. T-121, Žin., 2013 10 17, Nr. 109-5420)

 • Patvirtinti Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatai
  (įsigalioja 2013 m. spalio 16 d.)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo
(2013 10 11 Nr. 1R-231, Žin., 2013 10 15, Nr. 108-5347)

 • Pakeistas 22-asis verslo apskaitos standartas „Užsienio valiutos kurso pasikeitimas"
  (įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.)

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos apskaitos instituto standartų tarybos 2003 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1 „Dėl verslo apskaitos standartų patvirtinimo" 17 punkto pakeitimo
(2013 10 04 Nr. VAS-18, Žin., 2013 10 10, Nr. 106-5261)

 • Pakeistos Dokumentų rengimo taisyklės
  (įsigalioja 2013 m. spalio 6 d.)

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2013 09 30 Nr. V-53, Žin., 2013 10 05, Nr. 105-5186)

 • Patvirtintas Valstybės archyvų atliekamų patikrinimų tvarkos aprašas
  (įsigalioja 2013 m. spalio 6 d.)

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl Valstybės archyvų atliekamų patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo
(2013 10 02 Nr. V-54, Žin., 2013 10 05, Nr. 105-5187)

 • Pakeisti 12-sis ir 23-iasis verslo apskaitos standartai
  (įsigalioja 2013 m. spalio 4 d.)

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos apskaitos instituto standartų tarybos 2003 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1 „Dėl verslo apskaitos standartų patvirtinimo" 12 punkto pakeitimo
(2013 09 30 Nr. VAS-17, Žin., 2013 10 03, Nr. 104-5128)

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos apskaitos instituto standartų tarybos 2004 m. gruodžio 8 d. nutarimo Nr. 12 „Dėl verslo apskaitos standartų patvirtinimo" pakeitimo
(2013 09 30 Nr. VAS-16, Žin., 2013 10 03, Nr. 104-5127)

 • VMI informuoja: privačios žemės savininkus žemės mokesčio deklaracijos pasieks iki lapkričio 1 d.

Valstybinės mokesčių inspekcijos pranešimas
(2013 10 03)

 • „Sodra" informuoja: darbdaviai teiks duomenis apie darbuotojų profesijas

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pranešimas
(2013 10 03)

 • Paskelbtos Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašo klausimyno pildymo rekomendacijos

Valstybinės darbo inspekcijos informacija
(2013 10 01)

 • Pakeistos Ataskaitos apie kontroliuojamuosius ir kontroliuojančius vienetus bei asmenis FR0438 formos užpildymo taisyklės
  (įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.)

VMI viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 376 „Dėl Ataskaitos apie kontroliuojamuosius ir kontroliuojančius vienetus bei asmenis FR0438 formos bei jos užpildymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2013 09 24 Nr. VA-54, Žin., 2013 10 01, Nr. 103-5093)

 • Pakeistas Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas
  (įsigalioja 2014 m. sausio 1 d. ir vėliau)

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2013 09 19 Nr. XII-524, Žin., 2013 09 26, Nr. 101-4978)

 • Darbdaviai privalės pateikti informaciją Valstybinei darbo inspekcijai apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams
  (įsigalioja 2013 m. spalio 1 d.)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai
(2013 09 11 Nr. V-356, Žin., 2013 09 18, Nr. 98-4885)

 • Pakeistas Informavimo apie komandiruojamus darbuotojus tvarkos aprašas
  (įsigalioja 2013 m. spalio 2 d.)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. A1-169 „Dėl Informavimo apie komandiruojamus darbuotojus tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
(2013 09 03 Nr. A1-496, Žin., 2013 09 07, Nr. 95-4752)

 • Pakeisti Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašai
  (įsigalioja 2013 m. rugsėjo 5 d.)

Aplinkos ministro ir finansų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. D1-370/1K-230 „Dėl Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašų patvirtinimo" pakeitimo
(2013 08 29 Nr. D1-636/1K-299, Žin., 2013 09 04, Nr. 93-4666)

 • VMI informuoja: „SEB" banke atidaryta VMI biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita

Valstybinės mokesčių inspekcijos pranešimas
(2013 09 04)

 • Ūkio ministerija: įmonėms nebeprivaloma turėti antspaudą

Ūkio ministerijos informacinis pranešimas
(2013 09 03)

 • Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena: rugsėjo 2 d. dalis darbuotojų galės vėluoti į darbą

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pranešimas
(2013 08 27)

 • Pakeistos gyvenamojo ploto nuomos normos vykstantiems į užsienio komandiruotes
  (įsigalioja 2013 m. rugpjūčio 23 d.)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 1996 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. 116 „Dėl dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normų vykstantiems į užsienio komandiruotes" pakeitimo
(2013 08 20 Nr. 1K-285, Žin., 2013 08 23, Nr. 90-4483)

 • VMI informuoja dėl mažųjų bendrijų narių, kurie yra ir MB vadovai, gaunamų pajamų priskyrimo B klasės pajamoms

Valstybinės mokesčių inspekcijos pranešimas
(2013 08 16)

 • Pakeista Mažosios bendrijos pavyzdinė steigimo sutarties forma
  (įsigalioja 2013 m. rugsėjo 1 d.)

Ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. 4-878 „Dėl mažosios bendrijos pavyzdinių steigimo aktų ir steigimo sutarčių formų, mažosios bendrijos pavyzdinių nuostatų ir jų pildymo rekomendacijų patvirtinimo" pakeitimo
(2013 08 07 Nr. 4-724, Žin., 2013 08 10, Nr. 87-4363)

 • Pakeistos Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės
  (įsigalioja 2013 m. lapkričio 1 d.)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 64 „Dėl bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių priešgaisrinės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo
(2013 07 31 Nr. 1-199, Žin., 2013 08 03, Nr. 85-4297)

 • Kai kurių kategorijų sveikatos priežiūros darbuotojams nustatytas trumpesnis darbo laikas ir ilgesnės kasmetinės atostogos
  (įsigalioja 2013 m. rugpjūčio 2 d.)

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 30 d. nutarimo Nr. 1195 „Dėl darbuotojų, kurių darbo pobūdis yra susijęs su didesne protine, emocine įtampa, darbo laiko sutrumpinimo tvarkos ir darbuotojų, kuriems nustatytas sutrumpintas darbo laikas, darbo apmokėjimo sąlygų patvirtinimo" pakeitimo
(2013 07 24 Nr. 694, Žin., 2013 08 01, Nr. 84-4230)
 
LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 941 „Dėl Kai kurių kategorijų darbuotojų, turinčių teisę į kasmetines pailgintas atostogas, sąrašo ir šių atostogų trukmės patvirtinimo" pakeitimo
(2013 07 24 Nr. 695, Žin., 2013 08 01, Nr. 84-4231)

 • Teisingumo ministerija paaiškina, ką reikia žinoti apie skundus dėl antstolių veiksmų

Teisingumo ministerijos pranešimas
(2013 08 01)

 • Europos Komisija: naudingi patarimai keliaujantiems

Europos Komisijos informacinis pranešimas
(2013 07 26)

 • Pakeistos Fizinių asmenų informacijos apie užsienio valstybių bankuose atidarytas ir uždarytas sąskaitas pranešimo FR0526 formos bei jos pildymo ir pateikimo taisyklės
  (įsigalioja 2013 m. liepos 26 d.)

VMI viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. V-176 „Dėl Lietuvos Respublikos fizinių asmenų informacijos apie užsienio valstybių bankuose atidarytas ir uždarytas sąskaitas pranešimo FR0526 formos bei jos pildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2013 07 18 Nr. VA-45, Žin., 2013 07 25, Nr. 80-4071)

 • Patvirtintas Viešojo maitinimo įmonių atitikties higienos reikalavimams vertinimo tvarkos aprašas ir šių įmonių atitikties higienos reikalavimams vertinimo klausimynas
  (įsigalioja 2013 m. lapkričio 1 d.)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešojo maitinimo įmonių atitikties higienos reikalavimams vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2013 07 19 Nr. B1-488, Žin., 2013 07 25, Nr. 80-4062)

 • Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja: ką turėtume žinoti apie vabzdžius atbaidančias priemones

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pranešimas
(2013 07 23)

 • „Sodra" informuoja: supaprastintas „Sodros" įmokų mokėjimas

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pranešimas
(2013 07 23)

 • Pakeistas LR civilinis kodeksas. Kodekse įtvirtinta juridinio asmens antspaudo naudojimo tvarka
  (įsigalioja 2013 m. liepos 13 d.)

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.44, 5.31, 5.33 ir 6.991 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2013 07 02 Nr. XII-503, Žin., 2013 07 13, Nr. 75-3774)

 • Pakeistas Akcinių bendrovių įstatymas
  (įsigalioja 2013 m. liepos 13 d.)

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 18 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2013 07 02 Nr. XII-445, Žin., 2013 07 13, Nr. 75-3765)

 • Pensijų kaupimo dalyviai turi apsispręsti iki 2013 m. lapkričio 30 d.
  (įsigalioja 2013 m. liepos 13 d.)

Lietuvos Respublikos pensijų sistemos reformos įstatymo 1, 2, 3, 4, 7 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo 8 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2013 07 02 Nr. XII-490, Žin., 2013 07 13, Nr. 75-3767)

 • Pakeistas Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas
  (įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.)

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2, 5, 6, 16, 17, 19, 20, 22 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas
(2013 06 27 Nr. XII-427, Žin., 2013 07 13, Nr. 75-3756)

 • Pakeistas Pelno mokesčio įstatymas
  (įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.)

Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 2, 4, 12, 42, 461 ir 53 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2013 06 27 Nr. XII-428, Žin., 2013 07 13, Nr. 75-3757)

 • Pakeistas Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas
  (įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.)

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2013 06 27 Nr. XII-430, Žin., 2013 07 13, Nr. 75-3758)

 • Pakeistas Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas. Pakeitimas aktualus Marijampolės savivaldybės kaimiškajai teritorijai
  (įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.)

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2013 06 27 Nr. XII-431, Žin., 2013 07 13, Nr. 75-3759)

 • Pakeisti Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas ir Lietuvos Respublikos darbo kodeksas
  (įsigalioja 2013 m. rugpjūčio 20 d.)

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 2, 3, 4, 10, 13, 22, 25, 33, 34 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo priedo papildymo įstatymas
(2013 06 18 Nr. XII-390, Žin., 2013 07 09, Nr. 73-3652)
 
Lietuvos Respublikos darbo kodekso 266, 269 ir 275 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2013 06 18 Nr. XII-391, Žin., 2013 07 09, Nr. 73-3653)

 • VMI informuoja: vežti pakeleivį – legalu ir nebaudžiama

Valstybinės mokesčių inspekcijos pranešimas
(2013 07 05)

 • Nustatytos pelno mokesčio lengvatos Lietuvos filmų gamintojams
  (įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.)

Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 2 straipsnio, IX1 skyriaus pavadinimo pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 172, 462 straipsniais įstatymas
(2013 06 13 Nr. XII-366, Žin., 2013 06 28, Nr. 68-3407)

 • Pakeistas Saugaus eismo automobilių keliais įstatymas
  (įsigalioja 2014 m. liepos 1 d. su išimtimis)

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 2, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33 straipsnių, Įstatymo priedo pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 61, 271 straipsniais įstatymas
(2013 06 13 Nr. XII-360, Žin., 2013 06 28, Nr. 68-3401)

 • Patvirtintas Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų tvarkomų asmens duomenų teikimo telefonu tvarkos aprašas
  (įsigalioja 2014 m. sausio 2 d.)

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų tvarkomų asmens duomenų teikimo telefonu tvarkos aprašo patvirtinimo
(2013 06 17 Nr. V-309, Žin., 2013 06 20, Nr. 65-3284)

 • Papildytas Darbų, kuriuose gali būti taikoma iki dvidešimt keturių valandų per parą darbo laiko trukmė, sąrašas
  (įsigalioja 2013 06 21)

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 14 d. nutarimo Nr. 587 „Dėl Darbų, kuriuose gali būti taikoma iki dvidešimt keturių valandų per parą darbo laiko trukmė, sąrašo, Darbo ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse patvirtinimo" pakeitimo
(2013 06 12 Nr. 530, Žin., 2013 06 20, Nr. 65-3242)

 • VMI informuoja: laiku neteikiantiems PVM deklaracijų VMI formuoja pakaitines deklaracijas

Valstybinės mokesčių inspekcijos pranešimas
(2013 06 18)

 • Pakeistos Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklės
  (įsigalioja 2013 m. lapkričio 1 d.)

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų / prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo" pakeitimo
(2013 06 04 Nr. V-286, Žin., 2013 06 12, Nr. 62-3105)

 • Teisingumo ministerija - apie vedybų sutartis

Teisingumo ministerijos pranešimas
(2013 06 11)

 • Socialinės apsaugos ir darbo ministerija praneša: daugiau kaip tūkstantis įmonių jau įdarbino jaunuolius pagal „Paramos pirmam darbui" priemonę
 • Teisingumo ministerija informuoja: kaip apsaugoti savo teises įsigyjant prekes internetu
 • Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba pataria: 4 etapai, kaip tinkamai pasiruošti iškylai gamtoje

Valstybės institucijų pranešimai
(2013 m. gegužės 29 – birželio 3 d.)

 • Pakeistas Rinkliavų įstatymas
  (įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.)

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2013 05 14 Nr. XII-304, Žin., 2013 06 01, Nr. 57-2848)

 • Papildytas atmintinų dienų sąrašas
  (įsigalioja 2013 m. birželio 1 d.)

Lietuvos Respublikos atmintinų dienų įstatymo 1 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymas
(2013 05 14 Nr. XII-309, Žin., 2013 06 01, Nr. 57-2849)

 • Mažosios bendrijos privalo pateikti duomenis apie savo narius Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai
  (įsigalioja 2013 m. rugsėjo 1 d.)

Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų Įstatymo 21 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 61, 311 straipsniais įstatymas
(2013 05 16 Nr. XII-313, Žin., 2013 06 01, Nr. 57-2852)

Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1722 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2013 05 16 Nr. XII-314, Žin., 2013 06 01, Nr. 57-2853)

 • Pakeisti Administracinių teisės pažeidimų kodekso 412 (Kliudymas Valstybinės darbo inspekcijos pareigūnams atlikti jiems pavestas pareigas arba jų reikalavimų nevykdymas) ir 415 (Darbo laiko apskaitos pažeidimas) straipsniai
  (įsigalioja 2013 m. gegužės 25 d.)

Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 412 ir 415 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2013 05 09 Nr. XII-278, Žin., 2013 05 25, Nr. 54-2683)

 • Pakeistas Gyventojų turto deklaravimo įstatymas
 • Pakeistas Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas
  (Įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.)

Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo 1, 2, 3, 7 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2013 05 09 Nr. XII-271, Žin., 2013 05 25, Nr. 54-2676) 

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 27 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2013 05 09 Nr. XII-273, Žin., 2013 05 25, Nr. 54-2678)

 • VMI informuoja. Vizituojami mokesčių mokėtojai turėtų neužmiršti savo teisių

Valstybinės mokesčių inspekcijos pranešimas
(2013 05 23)

 • Patvirtinti Valstybinės mokesčių inspekcijos pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų duomenų kaupimo ir tvarkymo informacinės sistemos nuostatai
  (įsigalioja 2013 m. gegužės 22 d.)

VMI viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų duomenų kaupimo ir tvarkymo informacinės sistemos nuostatų tvirtinimo
(2013 05 14 Nr. VA-31, Žin., 2013 05 21, Nr. 52-2623)

 • Patvirtintas Gyvūnų laikymo savivaldybių teritorijų gyvenamosiose vietovėse tvarkos aprašas
  (Įsigalioja 2013 m. gegužės 12 d.)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Gyvūnų laikymo savivaldybių teritorijų gyvenamosiose vietovėse tvarkos aprašo patvirtinimo
(2013 05 02 Nr. B1-336, Žin., 2013 05 11, Nr. 48-2427)

 • „Sodra" informuoja. Sužinoti, kam leidžiami mokesčių mokėtojų pinigai tapo daug lengviau

Valstybinio socialinio draudimo fondo pranešimas
(2013 05 10)

 • Nauja redakcija išdėstytos Universaliosios pašto paslaugos teikimo taisyklės ir jose nustatyta pašto siuntų adresavimo tvarka
  (įsigalioja 2013 m. gegužės 10 d.)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Universaliosios pašto paslaugos teikimo taisyklių patvirtinimo
(2013 04 30 Nr. 3-259, Žin., 2013 05 09, Nr. 47-2366)

 • Pakeistas Įmonių bankroto įstatymas. Nustatyti tyčinio bankroto požymiai
  (Įsigalioja 2013 m. spalio 1 d.)

Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 2, 10, 11, 131, 20, 21, 28, 29, 30, 33, 35, 36 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas
(2013 04 18 Nr. XII-237, Žin., 2013 05 07, Nr. 46-2244)

 • Pakeistas Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnis (Neapmokestinamosios pajamos)
  (įsigalioja 2013 m. gegužės 7 d.) 

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymas
(2013 04 23 Nr. XII-251, Žin., 2013 05 07, Nr. 46-2251)

 • Pakeisti Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatai ir Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatai
  (įsigalioja 2013 m. gegužės 4 d.)

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 86 „Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(2013 04 30 Nr. 373, Žin., 2013 05 04, Nr. 45-2225)

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 22 d. nutarimo Nr. 309 „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
(2013 04 30 Nr. 374, Žin., 2013 05 04, Nr. 45-2226)

 • Valstybinė darbo inspekcija informuoja. Darbas pagal paslaugų kvitus – sąmoninga abiejų šalių atsakomybė

Valstybinės darbo inspekcijos pranešimas
(2013 04 30)

 • Pakeistos Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklės
  (įsigalioja 2013 m. gegužės 1 d.)

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo" pakeitimo
(2013 04 26 Nr. V-226, Žin., 2013 04 30, Nr. 44-2192)

 • VMI informuoja. Nuo gegužės 1-osios mažėja galimybių viešojo maitinimo įstaigoms nuslėpti iš klientų gautas pajamas
 • „Sodra" praneša. Internete daugiau informacijos apie užsienyje laikinai dirbančius asmenis

Valstybės institucijų pranešimai
(2013 m. balandžio 26 ir 29 d.)

 • Pakeistas Vyriausybės nutarimas „Dėl Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo"
  (įsigalioja 2013 m. balandžio 28 d.)

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2013 04 23 Nr. 347, Žin., 2013 04 27, Nr. 43-2122)

 • Pakeistas 15-asis verslo apskaitos standartas „Investicijos į asocijuotąsias įmones"
 • Pakeistas 16-asis verslo apskaitos standartas „Konsoliduotosios finansinės ataskaitos ir investicijos į dukterines įmones"
  (įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.)

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl viešosios įstaigos Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2008 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. VAS-15 „Dėl 15-ojo verslo apskaitos standarto „Investicijos į asocijuotąsias įmones" tvirtinimo" pakeitimo
(2013 04 22 Nr. VAS-7, Žin., 2013 04 24, Nr. 42-2087)

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl viešosios įstaigos Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2008 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. VAS-16 „Dėl 16-ojo verslo apskaitos standarto „Konsoliduotosios finansinės ataskaitos ir investicijos į dukterines įmones" tvirtinimo" pakeitimo
(2013 04 22 Nr. VAS-8, Žin., 2013 04 24, Nr. 42-2088)

 • Valstybinė darbo inspekcija atkreipia dėmesį į žemės ūkio darbų saugos reikalavimus
 • VDI tikrins, kaip vykdomas Garantijų komandiruotiems darbuotojams įstatymas

Valstybinės darbo inspekcijos pranešimai
(2013 m. balandžio 19 ir 23 d.)

 • VMI įdiegė naują elektroninio konsultavimo sistemą „Skaitmeninis asistentas"

Valstybinės mokesčių inspekcijos pranešimas
(2013 04 22)

 • Pakeistos Siūlymo inicijuoti juridinio asmens likvidavimą ir pranešimo apie juridinio asmens, užsienio juridinio asmens filialo ar atstovybės atsiskaitymą su biudžetais ir pinigų fondais teikimo Juridinių asmenų registro tvarkytojui taisyklės
  (įsigalioja 2013 m. balandžio 21 d.)

Kelių institucijų vadovų bendras įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2004 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. VA-124/1B-671/V-257 „Dėl Siūlymo inicijuoti juridinio asmens likvidavimą ir pranešimo apie juridinio asmens, užsienio juridinio asmens filialo ar atstovybės atsiskaitymą su biudžetais ir pinigų fondais teikimo Juridinių asmenų registro tvarkytojui taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2013 04 15 Nr. VA-23/1B-245/V-203, Žin., 2013 04 20, Nr. 41-2028)

 • Mokesčių inspekcija pradeda grąžinti pajamų mokesčio permokas gyventojams, teisingai elektroniniu būdu pateikusiems pajamų mokesčio deklaracijas
 • VMI primena - laikas deklaruoti pajamas už patalpų nuomą
 • VMI informuoja. Prisijungus prie Mano VMI galima susigrąžinti mokesčių permoką (pvz., PVM ar klaidingai pervestus mokesčius) 

Valstybinės mokesčių inspekcijos pranešimai
(2013 m. balandžio 8 - 10 d.)

 • Pakeistas Įmokų, mokamų į valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodų sąrašas
  (įsigalioja 2013 m. balandžio 5 d.)

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-303 „Dėl Įmokų, mokamų į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodų patvirtinimo" pakeitimo
(2013 03 28 Nr. V-170, Žin., 2013 04 04, Nr. 35-1719)

 • Valstybinė darbo inspekcija baigia rengti elektroninę darbuotojų saugos ir sveikatos būklės deklaravimo sistemą

Valstybinės darbo inspekcijos pranešimas
(2013 04 03)

 • Paaiškinti praktiniai įdarbinimo pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitus aspektai

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pranešimas
(2013 04 02)

 • Pakeistas Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo sąlygų ir tvarkos aprašas
  (įsigalioja 2013 m. kovo 31 d.)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo
(2013 03 27 Nr. A1-133, Žin., 2013 03 30, Nr. 34-1675)

 • Pakeistos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 51 straipsnio 2 dalies 5–7 punktuose nurodytais tikslais į kitą Europos Sąjungos valstybę išvežamų prekių registravimo taisyklės
  (įsigalioja 2013 m. kovo 29 d.)

VMI viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. VA-27 „Dėl Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 5-1 straipsnio 2 dalies 5–7 punktuose nurodytais tikslais į kitą Europos Sąjungos valstybę išvežamų prekių ir 13 straipsnio 5 dalyje nurodytoms paslaugoms teikti įvežamų prekių bei suteiktų paslaugų apskaitos taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2013 03 21 Nr. VA-21, Žin., 2013 03 28, Nr. 32-1575)

 • Pakeistas LR darbo kodeksas. Keitėsi 281 straipsnyje nurodyta sveikatos įstaiga
  (įsigalioja 2013 m. kovo 23 d.)

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 281 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2013 03 14 Nr. XII-193, Žin., 2013 03 23, Nr. 30-1456)

 • Patvirtintas Lietuvos profesijų klasifikatorius
  (įsigalioja 2013 m. kovo 24 d.)

Ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos profesijų klasifikatoriaus LPK 2012 patvirtinimo
(2013 03 06 Nr. 4-171, Žin., 2013 03 23, Nr. 30-1492)

 • Pakeistos SAV pranešimo apie savarankiškai dirbančius asmenis pateikimo taisyklės
  (įsigalioja 2013 m. kovo 24 d.)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. V-35 „Dėl SAV pranešimo apie savarankiškai dirbančius asmenis pateikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2013 03 18 Nr. V-140, Žin., 2013 03 23, Nr. 30-1510)

 • Patvirtintas Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų, kurias galima teikti pagal paslaugų kvitą, sąrašas
 • Patvirtinos Duomenų apie suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus pateikimo „Sodrai" taisyklės

LRV nutarimas
Dėl Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų, kurias paslaugų gavėjas turi teisę gauti, o paslaugų teikėjas turi teisę teikti pagal paslaugų kvitą, sąrašo patvirtinimo
(2013 03 13 Nr. 218, Žin., 2013 03 21, Nr. 29-1398)

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl Duomenų apie asmenų suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus pateikimo taisyklių ir pranešimo formos patvirtinimo
(2013 03 06 Nr. V-123, Žin., 2013 03 16, Nr. 28-1374)

 • Valstybinė mokesčių inspekcija gyventojams pateikė preliminarias pajamų deklaracijas
 • VMI kviečia registruotis į 2013 m. balandžio mėnesį vyksiančius seminarus mokesčių klausimais

Valstybinės mokesčių inspekcijos pranešimai
(2013 m. kovo 15 ir 19 d.)

 • Pakeistas 14-asis verslo apskaitos standartas „Verslo jungimai"
  (įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.)

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl 14-ojo verslo apskaitos standarto „Verslo jungimai" tvirtinimo
(2013 03 08 Nr. VAS-3, Žin., 2013 03 16, Nr. 28-1375)

 • Pensijų skaičiuoklė padės apsispręsti kaip kaupti pensiją

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pranešimas
(2013 03 13)

 • Valstybė su verslu turi atsiskaityti per 30 d., verslininkai tarpusavyje - per 60 d.

Ūkio ministerijos pranešimas
(2013 03 12)

 • Nauja redakcija išdėstytas VMI viršininko įsakymas „Dėl pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų tvarkymo"
  (įsigalioja 2013 m. kovo 7 d.)

VMI viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. VA-55 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų tvarkymo" pakeitimo
(2013 02 26 Nr. VA-16, Žin., 2013 03 06, Nr. 24-1196)

 • Pakeistos Nuolatinio Lietuvos gyventojo pranešimo apie sudarytus sandorius PRC907 formos, papildomo lapo PRC907P formos pildymo ir pateikimo taisyklės
  (įsigalioja 2013 m. kovo 7 d.)

VMI viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. VA-92 „Dėl Nuolatinio Lietuvos gyventojo pranešimo apie sudarytus sandorius PRC907 formos, papildomo lapo PRC907P formos bei jos pildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2013 02 26 Nr. VA-15, Žin., 2013 03 06, Nr. 24-1195)

 • Patvirtinti Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvito privalomieji rekvizitai, šio kvito blanko forma ir jo pildymo tvarkos aprašas
  (įsigalioja 2013 m. balandžio 1 d.)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvito privalomųjų rekvizitų, šio kvito blanko formos ir jo pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2013 02 26 Nr. A1-74 / 3D-140, Žin., 2013 02 28, Nr. 22-1098)

 • Nuo 2013 m. kovo 1 d. keičiasi importo PVM sumokėjimo tvarka

Valstybinės mokesčių inspekcijos pranešimas
(2013-02-26)

 • 2013 m. kovo 1 d. įsigalioja Fizinių asmenų bankroto įstatymas
 • Pašalpų gavėjai bus skatinami dirbti ir dalyvauti daugiabučių renovavimo programose
 • Lengvatinės paskolos teikiamos ir toliau
 • Apie galimybes piliečiams ir verslui Europos Sąjungoje – naujame tinklalapyje
 • Teisės klinikos teikiamos nemokamos paslaugos taps prieinamesnės
 • Paramą naujoms darbo vietoms steigti bus galima gauti paprasčiau

Valstybės institucijų pranešimai
(2013 m. vasario mėn.)

 • Pakeistos Gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, pažymos FR0471 formos, jos užpildymo ir pateikimo taisyklės
  (įsigalioja 2013 m. vasario 21 d.)

VMI viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. V-238 „Dėl Gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, pažymos FR0471 formos, jos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo" papildymo
(2013 02 14 Nr. VA-13, Žin., 2013 02 20, Nr. 19-961)

 • Paskelbti juridiniai asmenys, laiku neinformavę VMI apie išmokas gyventojams
 • Mokesčius sumokėti pamiršusios įmonės ir gyventojai sulauks VMI priminimų
 • Valstybinė mokesčių inspekcija kviečia registruotis į 2013 m. kovo mėnesį vyksiančius seminarus mokesčių klausimais

Valstybinės mokesčių inspekcijos pranešimai
(2013 m. vasario 18 ir 19 d.)

 • Dėl pajamų natūra. Dovanos ir nauda už beprocentines paskolas, gautos bendražmogiško bendravimo pagrindu, nelaikomos pajamų mokesčio objektu

Valstybinės mokesčių inspekcijos raštas
(2013 02 14 Nr. (32.42-31-1)-RM-1095)

 • Pakeistas Darbdavio ar jo įgalioto asmens žinių iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities privalomojo tikrinimo tvarkos aprašas ir Darbdavių, kurie atleidžiami nuo darbuotojų saugos ir sveikatos srities žinių patikrinimo (atestavimo), sąrašas
  (įsigalioja 2013 m. gegužės 1 d.)

LRV nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 21 d. nutarimo Nr. 292 „Dėl Darbdavio ar jo įgalioto asmens žinių iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities privalomojo tikrinimo tvarkos aprašo ir Darbdavių, kurie atleidžiami nuo darbuotojų saugos ir sveikatos srities žinių patikrinimo (atestavimo), sąrašo patvirtinimo" pakeitimo
(2013 02 06 Nr. 122, Žin., 2013 02 14, Nr. 17-827)

 • Mokesčius į surenkamąją sąskaitą Ūkio banke sumokėję gyventojai nuostolių nepatirs

Valstybinės mokesčių inspekcijos pranešimas
(2013 02 13)

 • „Sodros" įmokas į surenkamąją sąskaitą Ūkio banke sumokėję draudėjai nuostolių nepatirs

„Sodros" pranešimas
(2013 02 13)

 • Pakeistos Mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) taisyklės
  (įsigalioja 2013 m. vasario 13 d.)

VMI viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. VA-186 „Dėl mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo)" pakeitimo
(2013 02 06 Nr. VA-11, Žin., 2013 02 12, Nr. 16-806)

 • Finansų ministro įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos fizinių asmenų informacijos apie užsienio valstybių bankuose atidarytas ir uždarytas sąskaitas teikimo tvarkos patvirtinimo" pripažintas netekusiu galios, tačiau pareiga  pranešti apie užsienio valstybių bankuose atidarytas ir uždarytas sąskaitas išlieka

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 418 „Dėl Lietuvos Respublikos fizinių asmenų informacijos apie užsienio valstybių bankuose atidarytas ir uždarytas sąskaitas teikimo tvarkos patvirtinimo" ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2013 02 04 Nr. 1K-053, Žin., 2013 02 07, Nr. 14-673)

 • Varžytinėse jau galima dalyvauti neišeinant iš namų

Teisingumo ministerijos pranešimas
(2013 02 05)

 • Pakeisti 2-asis, 3-iasis, 4-asis ir 5-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai
  (įsigalioja 2013 m. vasario 3 d.)

Finansų ministro įsakymai
(2013 01 31 Nr. 1K-045, Žin., 2013 02 02, Nr. 13-630) 
(2013 01 31 Nr. 1K-046, Žin., 2013 02 02, Nr. 13-631) 
(2013 01 31 Nr. 1K-047, Žin., 2013 02 02, Nr. 13-633) 
(2013 01 31 Nr. 1K-048, Žin., 2013 02 02, Nr. 13-635)

 • Nauja redakcija išdėstyti Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo tvarkos aprašas ir Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo metodika
  (įsigalioja 2013 02 03)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1K-152 „Dėl viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo" pakeitimo
(2013 01 31 Nr. 1K-049, Žin., 2013 02 02, Nr. 13-634)

 • Pakeistos Konsultacijų ir atsakymų į paklausimus teikimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklės
  (įsigalioja 2013 m. vasario 2 d.)

VMI viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. VA-66 „Dėl Konsultacijų ir atsakymų į paklausimus teikimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
(2013 01 28 Nr. VA-8, Žin., 2013 02 01, Nr. 12-592)

 • Pakeistos Mokestinio tyrimo atlikimo taisyklės
  (įsigalioja 2013 m. sausio 31 d. ir vėliau)

VMI viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. VA-108 „Dėl Mokestinio tyrimo atlikimo taisyklių, Pranešimo apie atliktą mokestinį tyrimą FR0687 formos ir Užduoties atlikti mokestinį tyrimą FR0688 formos patvirtinimo" pakeitimo
(2013 01 25 Nr. VA-7, Žin., 2013 01 30, Nr. 11-554)

 • Mokestį už komercinį nekilnojamąjį turtą privalu sumokėti iki vasario 1 d.
 • Žemės mokestis. Dėl žemės sklypų mokestinės vertės nuo 2013 m. sausio 1 d.

Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija
(2013 01 30)

 • Patvirtintas delspinigių už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą, dydis
  (įsigalioja 2013 m. vasario 1 d.)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl delspinigių dydžio patvirtinimo
(2013 01 25 Nr. A1-25, Žin., 2013 01 30, Nr. 11-531)

 • Paskelbta daug įstatymų pakeitimų, kurie susiję su Ministro pirmininko tarnybos pertvarkymu į Vyriausybės kanceliariją
  (įsigalioja 2013 m. gegužės 1 d.)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 6, 13, 22, 24, 27, 28, 39, 40, 41, 44, 441, 45, 46 straipsnių ir dešimtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymas
(2013 01 17 Nr. XII-153, Žin., 2013 01 30, Nr. 11-497)

 • Valstybinės darbo inspekcijos planine tvarka 2013 m. vasario mėnesį numatomų patikrinti ūkio subjektų sąrašas

Valstybinės darbo inspekcijos informacija
(2013 01 28)

 • Parama pirmajam darbui: bus kompensuojama dalis jaunų darbuotojų darbo užmokesčio

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pranešimas
(2013 01 22)

 • Verslo liudijimai - neišeinant iš namų

Valstybinės mokesčių inspekcijos pranešimas
(2013 01 18)

 • Paskelbti mokesčio už aplinkos teršimą tarifų indeksavimo koeficientai, taikomi skaičiuojant mokestį už 2012 metus

Statistikos departamento informacinis pranešimas
Dėl mokesčio už aplinkos teršimą tarifų indeksavimo
(2013 01 14 Nr. 5, Informaciniai pranešimai 2013 01 16 Nr. 5)

 • Paskelbtos Mokestinės prievolės nustatymo mokesčių administratoriaus sprendimu taisyklės
  (įsigalioja 2013 m. sausio 13 d.)

VMI viršininko įsakymas
Dėl Mokestinės prievolės nustatymo mokesčių administratoriaus sprendimu taisyklių ir Sprendimo dėl mokestinės prievolės nustatymo formos FR1119 patvirtinimo
(2013 01 07 Nr. VA-1, Žin., 2013 01 12, Nr. 4-160)

 • Paskelbti draudėjų, priskirtų atskiroms nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifų grupėms, sąrašai
  (taikoma nuo 2013 m. sausio 1 d.)

Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos nutarimas
Dėl draudėjų priskyrimo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifų grupei
(2013 01 08 Nr. 2-2, Žin., 2013 01 12, Nr. 4-169)

 • Patvirtinta Mokesčių administratoriaus nurodymo mokesčių mokėtojui atsiskaityti negrynaisiais pinigais forma ir jos užpildymo taisyklės
  (įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.)

VMI viršininko įsakymas
Dėl Mokesčių administratoriaus nurodymo mokesčių mokėtojui atsiskaityti negrynaisiais pinigais FR1118 formos ir Sprendimo panaikinti mokesčių administratoriaus nurodymą mokesčių mokėtojui atsiskaityti negrynaisiais pinigais FR1200 formos bei jų pildymo taisyklių patvirtinimo
(2012 12 31 Nr. VA-120, Žin., 2013 01 05, Nr. 2-72)

 • „Sodrai" reikia pateikti informaciją apie asmenis, kurie tapo mažosios bendrijos nariais ar nustojo jais būti
  (įsigalioja 2013 m. sausio 6 d.)

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl informacijos apie mažųjų bendrijų narius pateikimo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriams
(2013 01 03 Nr. V-1, Žin., 2013 01 05, Nr. 2-76)

 • Pakeistas Įmokų, mokamų į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodų sąrašas
  (įsigalioja 2013 m. sausio 6 d.)

VSDFV direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-303 „Dėl Įmokų, mokamų į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodų patvirtinimo" pakeitimo
(2012 12 31 Nr. V-661, Žin., 2013 01 05, Nr. 2-75)